نویسندگان

چکیده

حداکثر رساندن یادگیری و کاهش استرس دانشجویان تأثیر چشم گیری دارند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی انتظارات دانشجویان از مربیان و عوامل استرس زای درک شده در طی آموزش بالینی و تئوری در سال 1392 می‌باشد. در پژوهش مقطعی حاضر تعداد 210 نفر از دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی ارومیه به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده‌ها از یک پرسش نامه ی پنج قسمتی پژوهش گر ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، انتظارات از مربیان آموزش بالینی (15 سؤال) و تئوری (7 سؤال)، عوامل استرس زای درک شده در محیط آموزش بالینی (9 سؤال) و تئوری (6 سؤال) استفاده شد. از 210 شرکت کننده در پژوهش 161 نفر (7/76 درصد) دانشجویان پرستاری و 49نفر (3/23 درصد) دانشجویان مامایی بودند. مهم‌ترین انتظار دانشجویان از مربی در محیط آموزش بالینی «نشان دادنِ درک و همدلی توسط مربیان» و «برقراری ارتباط خوب با دانشجویان» (7/95 درصد) و در آموزش تئوری «ارائه ی آخرین اطلاعات موجود در مورد درس» بود. (2/95 درصد). رایج‌ترین عوامل استرس زای درک شده ی دانشجویان در محیط آموزش بالینی «هشدارهای خشن مربیان در طول دوره» (7/76 درصد) و در طی آموزش تئوری «ترس در رابطه با عدم درک موضوع و پاس کردن امتحان» (2/75 درصد) بود. دستیابی به انتظارات و ادراکات دانشجویان از مربی آموزش بالینی، نظری و عوامل استرس زای درک شده ی آن ها گامی مهم در ارتقای یادگیری می‌باشد. اطلاع از این مضمون‌های تأثیرگذار، عامل مهمی در جهت توسعه ی مربیان کارآمد و دانشجویان با صلاحیت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Students' Expectations of Instructor and Perceived Stressors During Clinical and Theoretical Education at Urmia Nursing and Midwifery Faculty in 2013

نویسندگان [English]

  • farzad zareie
  • zahra safaie
  • mohammad esmaeil hajinejad
  • Darioush rokhafrooz

چکیده [English]

Education in Nursing and Midwifery is a combination of theory and practical education; in addition, educators and learning environment are the main pillars of education to maximize student learning and reduce stress with significant impact. Hence, the aim of this study was to investigate students' expectations and perceived stressors from instructor during clinical education and theory in Urmia Nursing and Midwifery faculty in 2013. In this cross - sectional study, 210 students from the Urmia School of Nursing and Midwifery were included as accessible samples. For data collection, the researcher made a five-part questionnaire including demographic information , expectations of educators and clinical training ( 15 questions) and theoretical ( 7 items) , perceived stressors in the clinical learning environment ( 9 items) and theory ( 6 items). From 210 of study participants, 161 students were (76/7 %) nursing students, and 49 members (23/3 %) were students of midwifery. Regarding to the results, the main expectation of educator in the clinical learning environment by students was "show understanding and empathy by teachers"; “good communication with students" (95/7%); and to the theoretical education “provide the latest information about the course “(95/2 %). The most commonly stressor perceived by students in the clinical learning environment, “educator warnings during the period” (76/7 %), and during the theory learning “fear in relation to not understanding the issue and pass the exam “(75/2 %) were mentioned. Expectations and perceptions of students from clinical, theoretical educator and perceived their stressors are important steps in promoting effective learning, therefore, awareness of these effective themes will be an important factor in developing of the effectiveness of educators and qualified professional students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived stressors
  • instructor
  • Nursing and Midwifery education