نویسندگان

چکیده

عوامل مختلفی می تواند بر دیدگاه انسان نسبت به آینده شغلی اثر بگذارد. با توجه به نیاز بیش از پیش زنان در تمامی سطوح بهداشت و باروری به ماما، مطالعه ای با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی عوامل مختلفی می‌تواند بر دیدگاه انسان نسبت به آینده‌ی شغلی اثر بگذارد. با توجه به نیاز بیش از پیش زنان در تمامی سطوح بهداشت و باروری به ماما، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی نسبت به آینده‌ی شغلی خود انجام شد. این مطالعه‌ی توصیفی_تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان مامایی مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، نیمسال اول 91-1390 انجام شد. روش گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته شامل مشخصات فردی و سؤالات سنجش نگرش آینده‌ی شغلی بود. داده‌ها با استفاده از نسخه‌ی 16 نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره‌ی نگرش دانشجویان نسبت به آینده‌ی شغلی 81/5 ± 95/34 بود که نمره‌ی به‌دست آمده بالاتر از نمره‌ی قابل قبول بود. بین نمره‌ی نگرش به آینده‌ی شغلی و وضعیت اقتصادی، سن دانشجویان، ارتباط آماری معنا‌داری وجود داشت. ولی بین سایر متغیرهای پژوهش با نگرش آینده‌ی شغلی، ارتباط آماری معنا‌داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش، اکثر دانشجویان نسبت به آینده‌ی شغلی خود، دیدگاه مثبتی داشتند. که با در نظرگرفتن کثرت فارغ‌التحصیلان مامایی، تغییرات اساسی در شرایط بازار کار، توزیع مناسب نیروی انسانی و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت حل پاره‌ای از مشکلات آموزشی و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان نسبت به توجیه آینده‌ی شغلی درتقویت نگرش دانشجویان به آینده شغلی مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Midwifery Students’ Opinion about their Professional Future

نویسندگان [English]

  • asieh namazi
  • mojghan sigharchian

چکیده [English]

Various factors can affect people’s opinion about their career future. Considering that women, regardless of their level of health and reproductively, are in need of midwives and their services, hence the current study was conducted to determine the attitude of the midwifery students towards their professional future. This descriptive study was conducted on all midwifery students at Islamic Azad university of Rasht during the first semester of the academic year in 2012-13. The information was gathered through two-parts questionnaires, which collected both personal information and measurable data regarding their career attitudes. The aggregated data was then analyzed by SPSS 16 software using descriptive and analytical statistics. Moreover, the mean score of students' attitude toward their future career was 34/95± 5/81 and the obtained scores were higher than the acceptable scores. Moreover, there were significant relationship between score of career attitude with economical situation, and students' age, but there was not significant relationship between career attitude and the other research variables. Based on the study' results, most of students had a positive view towards their future career. Regarding to the high number of midwifery graduates and fundamental changes in the job market, such a positive outlook can be further reinforced through balanced distribution of human resources, implementing plans to address educational problem, and establishing job counseling centers to support and orient students for their future career.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • future career
  • Midwifery
  • student'
  • opinion