نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه مدیریت اموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.22118/edc.2022.224055.1290

چکیده

 هدف: پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مراقبت معنوی بر راهبردهای مقابله ای و سبک های ارتباط  با بیمار در دانشجویان رشته پرستاری ﺻﻮرت پذیرفت.
روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بوده اند. تعداد 60  نفر از دانشجویان رشته پرستاری که ترم آخر بودند، به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل(30 نفر گروه آزمایش و 30  نفر گروه کنترل) به صورت گمارش تصادفی قرار گرفتند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس- فولکمن(1986)، سبک های ارتباط با بیمار وکیلی و همکاران(1391) و بسته آموزشی مهارتهای مراقبت معنوی تقی زاده و میرعلائی (1391) بود. روایی ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پایایی با آلفای کرونباخ برای راهبردهای مقابله ای 0.767 و برای سبک های ارتباط با بیمار 0.911 برآورد شد. داده­ها  با آزمون تحلیل کواریانس با نرم­افزار آماری SPSS  نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مولفه‌های تمرکز بیرونی و افزایش انتظارات می‌تواند در بهینه‌سازی عملکرد و یادگیری مهارت‌های حرکتی در حوزه پزشکی مؤثر باشد.مقابله ای و سبک های ارتباط با بیمار موثر بود(0.05>P).
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود آموزش مهارت‌های مراقبت معنوی به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و همچنین برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش مهارت‌های مراقبت معنوی می‌تواند باعث ارتقای سطح سلامت شود. دیدار با مسئولین و کارکنان آموزشی برای دانشجویان پرستاری مفید خواهد بود تا زمینه اجرای این آموزش ها فراهم شود.
واژه های کلیدی:آموزش مراقبت معنوی، سبک های ارتباط  با بیمار، راهبردهای مقابله ای، دانشجویان رشته پرستاری
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigate the effect of spiritual care skills training on coping strategies and patient ‎communication styles in nursing students of North Khorasan ‎

نویسنده [English]

  • mahboube soleimanpouromran

Faculty member, Department of Educational Science, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effects of enhanced expectancies and external focus of attention on learning a medical motor skill.
 
Method: Participants included 80 medical students in the preclinical phase and were randomly divided into four groups: external focus, internal focus, social-comparative feedback, and control group. The motor task included vertical suturing. After the pretest, all participants practiced suturing for five days. During the training phase, the external focus group was told to focus at the rupture site on the mannequin while performing the skill, while the internal focus group was told to focus on the fingers. The social-comparative feedback group received positive feedback at the end of each day and were told that they performed better than the previous day. The control group did not receive any feedback or instructions. The retention test was performed one week after the acquisition stage. Suturing quality, self-efficacy, and focus of attention were measured as dependent variables.
 
Findings: The findings of the present study supported the optimal theory and showed the components of external focus of attention and enhanced expectancies can be effective in optimizing performance and learning motor skills in the field of medicine.
Conclusion: The results showed that the external attention focus group had the best performance compared to the other groups in the acquisition phase and retention test;   and also, the social-comparative feedback group performed better than the control group. In addition, social-comparative feedback improved the level of self-efficacy. Finally, the instruction for external focus of attention led participants to focus on the goal of the motor task while performing the skill.
Keywords: Suturing, OPTIMAL theory, medical education, motivation, motor learning 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Care Education
  • Patient Relationship Styles
  • Coping Strategies
  • Nursing Students.‎
Arad Mansour, Alilo Leila, Habibzadeh Hossein, Khalkhali Hamidreza, Hosseini Gholamreza (2020) The effect of education on nurses' spiritual intelligence. Journal of Nursing and Midwifery. 18 (4): 318-329. [in Persian]
Bagherpour, M, Abdollahzadeh, H, Salamati, Z 2016, The Impact of Spiritual Care Skills Instruction on Nursing Students’ Achievement Motivation and Styles of Communication with Patient, Iranian Journal of Medical Education, No.16, Pp. 516-524. [in Persian]
Besharat, MA 2018, Personality and styles of coping with stress, Journal of psycology, Vol.2, No.7, Pp. 25-49. [in Persian]
Bahrami Laden, Mohammadi Shahbolaghi Farahnaz, Rahgouee Abolfazl, Biglarian Akbar. (1400) Predicting coping strategies based on spiritual health and resilience in the elderly in Tehran. Psychiatric Nursing. 9 (1): 56-65. [in Persian]
Fatemi, M.M, Nazari, R, Safavi, M et al 2011, The Relationship between Nurses' Spirituality on Patient Satisfaction with Nursing Care, Journal of Medical Ethics, Vol.5, No.17, Pp. 59-141. [in Persian]
Forat Yazdi, M, Giahi Yazdi, M, Sorbi, M H 2017, Comparing the quality of life and Strategies for Coping with Stress in cancer and non-cancer patients in Yazd, Journal of  Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Vol.25, No.4, Pp. 322-332. [in Persian]
Ghafouri, M, Hejazi, M, Sheikh, MR 2020, The Relationship of Coping Strategies with Academic Stress in Nursing Students, Psychiatric Nursing, Vol.7, No.3, Pp. 41-47. [in Persian]
Javadi Il Khachi Alia, M 2009, The Relationship between Religious Beliefs, Health and Mental Health (Mental Injury) among Students and Teachers of Tehran Education Organization, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities. [in Persian]
Karelyn, L  & Myrnam, M 2007, Stress management program: Interve J. Nation in nursing student performance Anxiety, Archives of Psychiatric Nursing, No.3, Pp.190-199.
Lemmer, C 2002, Teaching the spiritual dimention of nursing care:A survey of U.S. baccalaur eare nursing program, Journal Of  nursing Education,Vol.41, No.11, Pp. 482-91.
Mirhaghjou, S.N, Nayebi, N, Majd Teymouri, R rt al 2015, Communication Skills and Related Factors within Patient Nursing Students, Holistic Nursing and Midwifery, Vol.25, No.76, Pp. 93-101. [in Persian]
Miri, K, Keshavarz, A, Shirdelzadeh, S et al 2015, The Relationship between Nurses 'Spiritual Intelligence and Quality of Nursing Care based on Nurses and Patients' Viewpoints, Urmia Nursing and Midwifery Journal, Vol.13, No.6, Pp. 518-524. [in Persian]
Mardani hamoule, marjan;fatemi,naeeme; eslami, Amene; Haghani, Shima (2016) Competence of spiritual care of nurses working in teaching hospitals affiliated to Alborz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing, 124: 58-69. [in Persian]
Nikanjam, R, Barati, M, Bashirian, S et al 2016, Student-Life Stress Level and its Related Factors among Medical Students of Hamadan University of Medical Sciences in 2015, Journal of Educ Community Health, Vol.2, No.4, Pp. 57-64. [in Persian]
Rathi, N, Rastogi, R 2007, Meaning in life and psychological well-Being in preadolescents and adolescents, J Indian Acad Appl Psychol, Vol.33, No.1, Pp. 31-38. Silverman, J, Kurtz, S, Draper, J 1998, Skills for communicating with patients, Oxford: Radcliffe medical press.
Tazakori, Z, Valizadeh, S, Mohammadi, E 2013, Process of  Spiritual Care Learning in Iranian Nursing Students: A grounded Theory Study. Urmia Nursing and Midwifery Journal, Vol.11, No.1, Pp. 51-63. [in Persian]
Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Middel B, Post D, Jochemsen H.(2009) The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. J Clin Nurs;18(20):285769.
Wilkins, VM 2005, Religion, spirituality, and psychological distress in cardiovascular disease, Ph.D Dissertation, Drexel University.
Yazdan Parast, E, Bahrami, E, Ghorbani, S.H et al 2015, Attitude to spirituality and spiritual care in the operating room and nursing students of health and paramedical college in ferdows city in the academic year 2013-2014, Education & Ethics in Nursing, Vol.4, No.1, Pp. 43-50. [in Persian]