نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران.

10.22118/edc.2022.339851.2079

چکیده

چکیده
مقدمه: از راهکارهای دوام سازمان­های قرن بیست و یکم، توسعه سازمانی و همسو شدن با تغییر و تحولات سریع می‌باشد به‌طوری‌که توسعه سازمانی می­تواند از طریق بهبود هدفمند قابلیت­ها و شایستگی­ها توانمندی لازم، برای پاسخ به اقتضائات محیطی را ایجاد نماید تا سازمان اثربخش­تر عمل کند. این مفهوم ارتباط تنگانگی با کیفیت خدمات دارد، از این رو در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان توسعه‌یافتگی و کیفیت خدمات با توجه به نقش ساختار سازمانی پرداخته شده است.
مواد و روش ها: بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی جنوب غرب کشور به عنوان نمونه موردی انتخاب شده‌اند. بر اساس چارچوب روش پیشنهادی ضمن طراحی پرسش‌نامه‌های توسعه‌یافتگی، کیفیت خدمات و ساختار سازمانی، روایی و پایایی آن‌ها بررسی شده و سپس پرسش‌نامه‌ها در بین نمونه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. در ادامه ابتدا نمونه آماری توصیف شد، سپس نرمال بودن داده‌ها بررسی شده و با توجه به اینکه داده‌ها نرمال می‌باشند، از آزمون t مستقل، آزمون دانکن و تحلیل واریانس یک طرفه به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان می‌دهد که آمارهt  شاخص‌های توسعه‌یافتگی، کیفیت خدمات آموزشی و ساختار سازمانی بزرگ‌تر از 96/1 هستند؛ بنابراین می­توان گفت که بر اساس سطح معناداری، این شاخص‌ها در بیمارستان‌های مذکور مطلوب می‌باشند. نتایج بررسی همبستگی همچنین نشان می‌دهند که بین توسعه‌یافتگی، کیفیت خدمات آموزشی و ساختار سازمانی در این بیمارستان‌ها تفاوت وجود دارد.
واژگان کلیدی: توسعه‌یافتگی، کیفیت خدمات آموزش، ساختار سازمانی، بیمارستان، علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a development model based on the quality of education services in the hospitals of the University of Medical Sciences and the hospitals of the Social Security Organization in the southwest of the country

نویسندگان [English]

  • ahmad alamdari 1
  • sanjar Salajeghe 2
  • navid fatehi rad 2
  • zahra shokoh 2
  • amin nikpour 2

1 PhD Student, Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 Faculty member, Department of Public Administration, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Introduction: One of the strategies for the sustainability of 21st-century organizations is organizational development and adaptation to rapid change and transformation so that organizational development can provide the necessary ability to respond to environmental requirements by purposefully improving capabilities and competencies to Make the organization more effective. This concept is closely related to service quality.
Materials and methods: The hospitals of the University of Medical Sciences and the hospitals of the Social Security Organization of the Southwest of the country have been selected as a case study. Based on the framework of the proposed method, while designing the development questionnaires, service quality and organizational structure, their validity and reliability were checked and then the questionnaires were distributed and collected among the statistical sample. In the following, the statistical sample was first described, then the normality of the data was checked, and considering that the data were normal, independent t-test, Duncan's test and one-way analysis of variance were used to determine the relationship between the variables.
Conclusion: The results show that t-statistic indicators of development, quality of educational services, and organizational structure are greater than 1.96; Therefore, it can be said that based on the level of significance, these indicators are desirable in these hospitals. The correlation study's results also show a difference between development, quality of educational services, and organizational structure in thes
Keywords: Development, quality of education services, organizational structure, Hospital, Medical Sciences, Social Security Organization.e hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • quality of education services
  • organizational structure
  • University of Medical Sciences Hospital
  • Social Security Organization Hospital
Afje AA, Yazdan Shenas M, Zargaran Khoozani F 1398. Perceived pattern of perceived organizational support. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Vol. 28, No. 1, Pp. 87-118. [In Persian]
Alvani SM 1398. General management. Tehran: Ney Publications. [In Persian]
Aly W O 2016. The learning organization: a foundation to enhance the sustainable competitive advantage of the service sector in Egypt. The 15th Scientific Annual, 222.
Ebrahimi Bouzani M, Mokhtari MalekAbadi R, Heydari Dastani R 1398. An analysis of the development of the cities of Isfahan province in terms of health indicators with a sustainable development approach. Zanko Journal of Medical Sciences, Vol. 20, No. 66, Pp. 11-24. [In Persian].
Ebrahimi, T; Hosseini, M.; Jadidi, A., Hosseini, M. (2013), investigating the relationship between the type of organization and organizational structure and service quality, International Conference on Accounting and Management.
Davar Panah SH, Hoveida R 1398. Investigating the Relationship between Organizational Structure and Organizational Learning Capability (Case Study: Isfahan University Staff). Educational management innovations, Vol. 14, No. 2, Pp. 7-24. [In Persian]
Dotse J E, Asumeng M 2015. Relationship between body image satisfaction and psychological well-being: The impact of Africentric values. Journal of Social Science Studies, Vol. 2, No. 1, Pp. 320-342.
Gohil S, Deshpande P 2014. A framework to map a practice as organization development. Procedia Economics and Finance, Vol. 1, No. 11, Pp. 218-229.
    Levin E, Thaichon P, Quach S, Lobo A 2018. The role of creativity and project management in enhancing service quality of advertising agencies: A qualitative approach. Australasian marketing journal, Vol. 26, No. 1, Pp. 31-40.                                                              
Mosadegh Rad A M, Akbari Sari A, Rahimi Tabar P 2019. The governance model of the Iranian health system: A Delphi study. Journal of the School of Health and the Institute of Health Research, Vol. 17, No. 4, Pp. 217-223. [In Persian]
Motaghi S 1397. Leveling of Health Development Indicators (Case Study: Fars Province). Iranian Social Development Studies, Vol. 10, No. 3, Pp. 137-147. [In Persian]
Nasiri Valik Bani F, Shaygani Moni S 2014. Investigating the relationship between organizational structure and organizational development. Development and transformation management, Vol. 26, No. 2, Pp. 45-51. [In Persian].
Salari, A, 2014, Evaluation of the quality of medical services from the perspective of patients, International Conference on Management, Economics and Financial Systems.
Paposa SS, Ukinkar VG, Paposa KK 2019. Service quality and customer satisfaction: Variation in customer perception across demographic profiles in life insurance industry. International journal of innovative technology and exploring engineering, Vol. 8, No. 10, Pp. 3767-3775.
Prentice C, Kadan M 2019. The role of airport service quality in airport and destination choice. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 2, No. 47, Pp. 40-48.
Robins S 1398. Organizational theory, organizational structure and design. Translated by Mehdi Alvani and Hassan Danaeifard, Tehran: Saffar Publications. [In Persian]
Xu Z, Yang P, Zheng C, Zhang Y, Peng J, Zeng Z 2018. Analysis on the organization and Development of multi-microgrids. Renewable and Sustainable energy reviews, Vol. 2, No. 81, Pp. 2204-2216.