نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه زنان و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شهر جهرم، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران.

5 دکتری برنامه ریزی درسی، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22118/edc.2022.336886.2067

چکیده

مقدمه: بسیاری از افراد می‌خواهند موفق باشند، اما تعداد کمی تعریف جامعی از موفقیت را درنظر دارند. در نتیجه، اقدامات آنها به جهات مختلف هدایت شده که برخی به سمت موفقیت و بسیاری دیگر به دور از موفقیت است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پزشک موفق مبتنی بر جهت‌گیری‌های هدف و حرفه‌ای بوده است.
روش کار: این پژوهش کیفی با استفاده از روش هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. تیم فراترکیب متشکل از سه نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی و یک نفر متخصص در روش پژوهش فراترکیب بود. 17 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 12 نوع جهت‌گیری هدف و حرفه‌ای می‌باشد. اعتبار داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری و هم‌سوسازی داده‌ها و اعتمادپذیری به داده‌ها نیز با هدایت دقیق جریان جمع‌آوری اطلاعات و هم‌سوسازی پژوهش‌گران تائید شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که الگوی پزشک موفق را می‌توان در دو مضمون اصلی جهت‌گیری هدف (مشتمل بر اثبات توانایی خود به دیگران، تمایل به انجام وظایف دشوار فراتر از توانایی فعلی، نهایت تلاش برای اجتناب از شکست و ...) و جهت‌گیری حرفه‌ای (مشتمل بر تشخیص بیماری، توجه به نشانه‌های بیماری، اتخاذ تصمیم صحیح و ...) طبقه‌بندی کرد. بر اساس نتایج پژوهش، از یک سو می‌توان تجارب وسیعی را در اختیار برنامه‌ریزان آموزشی قرار داد، از سوی دیگر بسیاری از عوامل روان‌شناختی مانند بلوغ شغلی، کار، هدف‌گیری، خودکارآمدی بر جهت‌گیری ‌حرفه‌ای پزشکان تأثیر می‌گذارد، که درک صحیح این عوامل، برای نظام پزشکی بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Successful General Physician Model based on Goal and Professional Orientations: A Meta Synthesis Study

نویسندگان [English]

  • athar rasekh jahromi 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • fariba khoshbakht 3
  • Reza Naseri Jahromi 4
  • solmaz khademi 5

1 Faculty Member, Department of Women and Infertility, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Faculty Member, Department of Primary and Preschool Education, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Ph.D. in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.

5 Ph. D. student of Curriculum Development, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Many people want to be successful, but few have a comprehensive definition of success. As a result, their actions are directed in different directions, some towards success and many others away from success. Based on this, the aim of the current research was to design a model of a successful doctor based on goal and professional orientations.
Methodology: This qualitative research was conducted using the seven-step method of Sandelovski and Barroso. The metacomposite team consisted of three experts in curriculum planning and one expert in metacomposite research. 17 related research sources were the basis of the analysis, the result of which is the extraction of 12 types of goal and professional orientation. The validity of the data was confirmed by using the techniques of reliability, transferability and alignment of data and trustworthiness of the data was also confirmed by the accurate guidance of the flow of information collection and alignment of researchers.
Conclusion: The results showed that the model of a successful doctor can be divided into two main themes: goal orientation (including proving one's ability to others, the desire to perform difficult tasks beyond one's current ability, making every effort to avoid failure, etc.) and orientation Professional (including diagnosing the disease, paying attention to the symptoms of the disease, making the right decision, etc.) Based on the results of the research, on the one hand, educational planners can have a wide range of experiences, on the other hand, many psychological factors such

کلیدواژه‌ها [English]

  • physician
  • goal orientation
  • professional orientation
  • study meta-combination