نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 عضو هیئت علمی ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22118/edc.2023.427090.2407

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مولفه­های سازنده فرهنگ مدارس ابتدایی شهرستان ساوه با استفاده از تحلیل مضمون است.
مواد و روش ها: روش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب ماهیت و روش اجرا در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی پیمایشی بود. جامعه‌آماری بخش کیفی، خبرگان شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­ها و مدیران با سابقه در آموزش و پرورش و مدیران مدارس بودند. جامعه‌آماری بخش کمی، تعداد 336 نفر از کلیه مدیران و معلمان ابتدایی شهرستان ساوه بودند.
یافته ها: یافته‏ها نشان داد: تعداد 3 مضمون فراگیر، 14 مضمون سازمان­دهنده و 85 مضمون پایه برای فرهنگ مدارس ابتدایی شهرستان ساوه شناسایی شد که عبارتند از: زیرساخت‏های فرهنگی با 5 مضمون سازمان دهنده و 22 مضمون پایه شامل فرهنگ بومی خانواده­ها، جو روانی فرهنگی، مدیریت و برنامه­ریزی فرهنگی، برنامه درسی و سیاست­ها و رویکردهای آموزشی؛ عوامل فرهنگ­ساز با 4 مضمون سازمان دهنده و 20 مضمون پایه شامل نوگرایی و پویایی فرهنگی، سرمایه­های سازمانی، فضای آموزشی مبتنی بر فرهنگ بومی و توانمند سازهای فرهنگی؛ و مدرسه با تراز فرهنگ ایرانی- اسلامی با 5 مضمون سازمان دهنده و 43 مضمون پایه شامل رشد همه­جانبه فرهنگی دانش‌آموزان، شکل‌گیری اخلاق حرفه‌ای فردی، مدیریت بهینه مدارس، توسعه علمی مدارس و ارتقای عملکرد مدارس.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد معیار کلی برازش برای سازه زیرساخت‏های فرهنگی برابر 627/0، سازه عوامل فرهنگ‌ساز برابر 661/0 و سازه مدرسه با تراز فرهنگ ایرانی- اسلامی برابر 674/0 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Constituent Elements of the Culture of Primary Schools in Saveh City Using Theme Analysis

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei 1
  • Batool Faghih Aram 2
  • Abolfazl Bakhtiari 3
  • Nader Barzegar 2
  • leila sharifian 2

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

3 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the constituent elements of the culture of primary schools in Saveh city using thematic analysis.
Materials and Methods: The research method was applied according to the purpose, applied according to the type of data, mixed (qualitative-quantitative) of the exploratory type according to the time of data collection, cross-sectional and according to the nature and method of implementation in the qualitative part of thematic analysis and in the quantitative part descriptive survey. Sociostatistics of the qualitative part, the experts included university faculty members and administrators with experience in education and school administrators. The socio-statistics of the quantitative part was 336 people from all administrators and elementary teachers of Saveh city.
Findings: The findings were as follows: 3 comprehensive themes, 14 organizing themes and 85 basic themes were identified for the culture of elementary schools in Saveh city, which according to the prioritization are: cultural infrastructures with 5 organizing themes and 22 basic themes; culture-creating factors with 4 organizing themes and 20 basic themes; And the school with the level of Iranian-Islamic culture with 5 organizing themes and 43 basic themes.
Conclusion: The results showed that the overall fit criterion for the structure of cultural infrastructure is equal to 0.627, the structure of culture-creating factors is equal to 0.661, and the structure of the school with the level of Iranian-Islamic culture is equal to 0.674.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal model
  • organizational culture
  • primary schools
  • Saveh city
Ahmad N (2022). The principal''s role in developing school culture at sma negeri 5 kupang, Sociological Education, Voll3, No.2, Pp. 1-27.
Caskova K, Chudy S. (2021). Influence of school culture on pedagogical knowledge sharing between an education student and a training teacher, social scienece, Vol.9, No.2. Pp. 8-12.
Daniel C. (2015). School culture and leadership of professional learning communities, International Journal of Educational Management, Vol.29, No.5, Pp. 682 - 694
Grover V,Tseng S L, Pu W.(2022). A Theotical Perspective on Organizational Culture and Digitalization. Journal of Imformation & Management, Vol.59, No.4.
Hartnell C, Ou A, Kinicki A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: A meta-analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions. Journal of Applied Psychology, Vol.96, No.4, Pp. 677– 694.
Jessiman P, Kidger J, Spencer L. (2022). School culture and student mental health: a qualitative study in UK secondary schools. BMC Public Health. Vol.22, No.619.
Lee M, Louis K. (2020). Mapping a strong school culture and linking it to sustainable school improvement, Teaching and Teacher Education, Vol.18, Pp. 84-96.
Purkey S C. (1990). A cultural-change approach to school discipline. In O.C. Moles (Ed.), Student discipline strategies: Research and practice. New York: State University of New York Press.
Purwandari E, Hadiwinarto H, Zuhri Z (et al). (2022). Analysis of School Culture Implementation in Forming Students’ Religious Character, Indonesian Journal of Islamic Education Studies, Vol.6, No.1, Pp. 8-29.
Ranjdoost Sh, Nobari Amin S. (1401). Examining multicultural education and the necessity of its existence in the elementary school. The eighth national conference of modern studies and research in the field of educational sciences, psychology and counseling in Iran. [In Persian]
Rezanjad F, Akhavani N, Koh Ken S (et al). (1401). School Organizational Culture and Transformation Management, 7th International Conference on Interdisciplinary Studies in Humanities and Islamic Sciences of Iran, Tehran. [In Persian]
Safari M. (2021). Identifying the Developing Factors of Academic Emphasis Culture in Tehran Schools: Phenomenological Study, Knowledge Retrieval and Semantic Systems, Vol.8, No.27, Pp. [In Persian]
Sasanian M, Khorshidi A, hamidifar F (et al). (2020). Presentation of organizational culture model of elementary schools of alborz province. Journal of Psychological Science. Vol.19, No.93, Pp. 1149-1162. [In Persian]
Seyedi S M, Shahidi N, Sholeh M. (2014). On the Relationship Among Organizational Culture, Creativity, and Change among the principals of Elementary Schools in Shiraz, Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol.5, No.17, Pp. 39-54.
[In Persian]
Taslimi M, Farasatkhah M, Hassanmorade N. (2020). Typology of the organizational culture of schools, Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol.11, No.45, Pp. 167-186. [In Persian]
Walker R. (2020). Communication perspectives on organizational culture and organizational identification. International Journal of Business Communication.
Xiaoju D, Xiangyun D, Kai Y. (2018). School culture and school effectiveness The mediating effect of teachers’ job satisfaction, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
Yilmaz C, Ergan E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business. Vol.43, No.3, Pp. 290-306.
Yousefi A, Zahed Bablan A, Moeinikia M. (2021). The Relationship Between School Culture and School Effectiveness with the Moderating Role of School Size: A Case Study of Ardabil Province Junior High Schools, Organizational Culture Management, Vol.19, No.2, Pp. 325-351. [In Persian]
Yusuf F A. (2020). The Effect of Organizational Culture on Lecturers’ Organizational Commitment in Private Universities in Indonesia, International Journal of Higher Education, Vol.9, No.2, Pp. 16-24.
Zevnik L. (2010). Forwards a new perspective in cultural studies, in: International Journal of Cultural studies, Vol.13, No.4, Pp. 391-408.