نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22118/edc.2022.324744.2002

چکیده

مقدمه: نقش آموزش در افزایش کارایی، بهره وری و توجه به کیفیت در مدیریت آموزشی از موارد اساسی محسوب می شود که تاثیر بسیاری بر  بهبود عملکرد آموزشکده دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه و اولویت بندی شاخص‌های ‌مدیریت‌ ‌آموزشی آموزشکده‌های سما استان تهران انجام شده است.
روش کار: روش تحقیق کاربردی و آمیخته (کمی و کیفی) است. نمونه­ها از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند در قالب گروه های خبرگان سیاست‌گذاران حوزه برنامه‌ریزی آموزشکده‌های سما تهران به­عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار smartpls3 استفاده شد.
نتایج: مدل کیفی اولیه مدیریت آموزشی با 5 بعد و 33 مولفه تحلیل شد که در نهایت ابعاد و مولفه های تعامل با محیط، حوزه روابط، تعریف اجزای فرآیند آموزش، تعریف اجزای تغییر در موسسه آموزشی، حوزه کارکنان شناسایی شدند.
نتیجه گیری: نتایج و یافته های به دست آمده نشان می دهد که ابعاد تعریف اجزای فرآیند آموزش، حوزه کارکنان، تعامل با محیط، حوزه روابط، و اجزای تغییر در موسسه آموزشی به ترتیب دارای اولویت هستند که با نتایج مطالعات پیشین منطبق و سازگار است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ایجاد فضاهایی برای کارآموزی و نظارت بر حسن انجام کار، سازماندهی و هماهنگی طرح‌های آموزشی، ترسیم چشم‌انداز آموزشی، کسب منابع برای تحقق اهداف آموزشی، تخصیص منابع برای تحقق اهداف آموزشی، کنترل، ارزشیابی، هدایت، راهنمایی و اجرای طرح‌های آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزشکده های سما در برنامه های راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Indicators of Educational Management of Sama Schools in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Malihe Sadat Khaneghahi 1
  • Afsaneh Zamani Moqaddam 2
  • Hossein Ali Jahed 3

1 Ph.D. in Educational Management, Department of Educational Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of Management and Economics, Research Sciences Unit. Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The role of education in enhancing efficiency, productivity, and attention to quality in educational management are essential issues that have a huge impact on improving school performance. This research aimed at identifying, presenting, and prioritizing the training indicators of Sama Schools in Tehran province.
Method: The research method is applied and mixed (quantitative and qualitative). Examples of targeted non-residential sampling methods were selected as a subject in the form of experts in the planning field of the Sama Schools in Tehran. The data collection tool in the qualitative section was the Delphi method; in the quantitative part, the researcher-based questionnaire was based on a 5-choice scale. A confirmative factor analysis was used for data analysis using SmartPls3 software.
Findings: The results of data analysis showed that the antecedents of entrepreneurship education in technical and professional conservatories included eight components, which are: financial and physical component, human resources component, education and learning component, scientific and innovation component, economic and social education component, management and evaluation component, academic counseling component, and finally physical, mental and psychological development component.
Conclusion: The results and findings indicate that the dimensions of defining the elements of the educational process, the staff domain, interaction with the environment, the realm of relationships, and the elements of change in the educational institution are prioritized and aligned with the results of previous studies. Therefore, based on the results obtained, it is recommended to focus on creating spaces for apprenticeship and monitoring task performance, organizing and coordinating educational plans, outlining the educational vision, acquiring resources to achieve educational goals, allocating resources for educational objectives, as well as controlling, evaluating, guiding, mentoring, and implementing educational plans to improve the quality of Sama educational institutes in strategic programs.
 
Identifying and Prioritizing the Indicators of Educational Management of Sama Schools in Tehran Province
Introduction: In recent years, the role of education in enhancing efficiency, productivity, and sustainable development has become more important than ever before. Education and the training of the human workforce are essential pillars in a country's sustainable development, and attention to quality in educational management in schools and colleges is considered fundamental and vital, with a significant impact on the nation's destiny. Educational management indicators play a crucial role in improving the quality of education. These indicators assist school administrators in evaluating and enhancing the performance of educational institutions. Performance assessment, quality improvement in education, resource management, motivation enhancement, and stakeholder satisfaction are among the primary objectives of educational management indicators. The presence of more than one hundred Sama schools in the country demonstrates the significance of educational management in these institutions. This research aims to identify, present, and prioritize these indicators concerning the educational management of Sama schools in Tehran Province, with the goal of enhancing and improving the quality of educational activities.
Materials and methods: The research method, in terms of purpose and application, falls within the category of mixed research (quantitative and qualitative). The qualitative part of the study included experts in the field of education and research from universities and policymakers in the planning of Sama schools in Tehran. In order to select the samples and determine this group of experts, purposive non-random sampling was used, with a total of 14 individuals. The second group, the statistical population of this research, included all teachers, managers, and educational and research experts of Sama schools in Tehran, totaling 734 individuals. From this population, 273 individuals were selected as participants using stratified random sampling. The data collection tools consisted of a Delphi method in the qualitative section and a researcher-developed questionnaire based on a 5-point scale in the quantitative section. The validity and reliability of the research were confirmed. For data analysis, confirmatory factor analysis was conducted using the SmartPLS3 software.
Findings: The initial qualitative model of educational management with 5 dimensions and 33 components was analyzed. Ultimately, the dimensions and components related to interaction with the environment (utilizing environmental conditions to achieve educational goals, creating or providing a suitable environment for educational activities), the realm of relationships (developing individuals' communication skills, fostering collaboration between the educational staff and learners), defining the elements of the educational process (creating spaces for apprenticeship and monitoring task performance, organizing and coordinating educational plans, aligning individual talents with societal needs, outlining the educational vision), defining the elements of change in the educational institution (controlling and evaluating educational plans, skill development, integrating theory and experience in the field of education, coordinating educational plans), and the domain of staff (synchronizing educators and professors with new professional development methods, mobilizing human resources for educational activities, controlling and evaluating active human resources in the education sector, fostering unity among active human resources in the education sector) were identified in order of priority. These are defined as the elements of the educational process, the staff domain, interaction with the environment, the realm of relationships, and the elements of change in the educational institution, respectively.
Conclusion: The quality of education in Sama Schools holds significant importance, and achieving educational management indicators can play a crucial role in enhancing the quality and productivity of these educational institutions. In this study, educational management indicators in these schools were examined using a mixed-methods approach, incorporating expert opinions and statistical methods. The results have led to the development of an initial qualitative model of educational management with 5 dimensions and 33 components, which can shed light on the critical aspects of educational management.
For a more detailed comparison of these findings with prior research, it should be noted that the proposed changes in educational management within the institution are aligned with the concepts of organizational cooperation and economic development (Adams et al., 2017). The components obtained in this dimension include: controlling and evaluating educational plans, skill development, integrating theory and experience in the field of education, and aligning educational plans with the findings of previous research.Furthermore, the results obtained in areas such as improving the academic level of educational centers, industry and labor market connections, academic responsibility, communication and interaction with learners (building confidence), skill enhancement, allocation and increase of research resources (exploration and invention), and ultimately organizational commitments align with the findings presented by Moezzi, Mohammadi, Delavar, and Mohammadi Davoodi (2018). The final effectiveness model indicators and the implementation mechanisms of the model, as well as the key effectiveness components encompassing the comprehensive employee training system, are also compatible with the results introduced by Razmi and colleagues (2019). Extracting indicators related to environmental factors, customer orientation, technological facilities, and leadership insight in terms of effectiveness and efficiency in management aligns with the research by Najafi Hezari Jebi and Koopaei (2017), Berman et al. (2018), and the interaction with the environment, including the two indicators of using environmental conditions to achieve educational goals and creating or providing a suitable environment for educational activities, is consistent with Westa's study (2019). The definition of the components of the educational process is based on content analysis conducted by the researcher, representing an innovation in this study. Its subset indicators, including educational project planning (Samadi, 2018), setting educational goals, resource procurement and allocation (Ali, 2017; Saitis and Saitis, 2018; Westa, 2019), and the execution of educational plans and programs (Alvani et al., 2018), are in line with previous research. In the realm of relationships in educational management, components related to developing individuals' communication abilities (Fokina et al., 2016) and fostering collaboration between the educational staff and course participants (Sadeqi et al., 2018; Kalir-Mik, 2019) are compatible.
Regarding personnel-related aspects of educational management, components such as synchronizing educators and instructors with new professional development methods (Adams et al., 2017), motivating human resources for educational activities (Pafko, 2016), controlling and evaluating active human resources in the education sector (Samadi, 2018; Yuselliani et al., 2018), and creating unity among active human resources in the education sector (Westa, 2019) are in alignment with prior research. Based on the results obtained, recommendations include creating spaces for apprenticeship and monitoring of work quality, organizing and coordinating educational plans, aligning individual talents with societal needs, outlining an educational vision, assisting in the execution of educational processes, acquiring resources for educational goal achievement, resource allocation for educational objectives, control and evaluation of educational plans, guiding and supervising educational plans, and implementing educational programs to foster the development of individuals' talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Educational Management
  • Sama Schools
  • Delphi
Adams, D., Kutty, G. R., & Zabidi, Z. M. (2017). Educational leadership for the 21st century. International Online Journal of Educational Leadership, 1(1), 1–4. https://doi.org/10.22452//iojel.vol1no1.1%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%B9
Ali, Ibrahim A, & Abdalla, Mazin S. (2017). Educational Management, Educational Administration and Educational Leadership: Definitions and General concepts. SAS Journal of Medicine, 326-329. doi:10.21276/sasjm.2017.3.12.2. https://doi.org/10.21276/sasjm.2017.3.12.2
Alwani, Seyed Mehdi, Akhavan Alavi, Seyed Hossein, and Mahmoli Abyaneh, Hamid Reza. (1397). Pathology of research position and its application in urban management, a case study: Tehran urban management system. Garden of Nazar, 15 (63), 16-15. [In Persian]
Bakar, R. (2018). The influence of professional teachers on Padang vocational school students' achievement. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 67-72. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.017
Berman, L., Raval, M. V., & Goldin, A. (2018, December). Process improvement strategies: Designing and implementing quality improvement research. In Seminars in pediatric surgery (Vol. 27, No. 6, pp. 379-385). WB Saunders. http://dx.doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2018.10.006
Dagmara, M. & Weckowska. (2015). “Learning in university technology transfer offices: Transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research”. Technovation, 42, 62-74. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.11.003
Dalmarco, Gustavo, Hulsink, Willem, Blois, Guilherme. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting & Social Change, 135, 99–111. https://ideas.repec.org/a/eee/tefoso/v135y2018icp99-111 %3A%2010.1016/.2018.04.015
Fokina, O. V, Kolupaev, A. A., Yarovenko, A. A., Guseva, A. I., & Ignatyeva, O. V. (2016). The Place of the Competency-based Approach of Education in the Educational Management System. International Review of Management and Marketing, 6(6S).
Mirkamali, Seyed Mohammad, Keramati, Mohammad Reza, Arefi, Mahboubeh, and Mokhtarian, Frank. (1397). Qualitative study of the expected learning outcomes of the Master of Educational Management course from the perspective of educational management experts and employers. Research in educational systems, 40, 154-131. https://doi.org/10.22034/EMES.2019.37157   [In Persian]
Moazami, Mojtaba; Mohammadkhani, Kamran; Delaware, Ali; Mohammad, Amir Hussein (1397). Identifying the dimensions and components of improving the quality of education in the Sama schools of the Islamic Azad University and determining the share of each of them. A new approach in educational management in the ninth year of spring 1397, number 1 (consecutive 33), 105-126. [In Persian]
Mousavi Jahromi, Yeganeh, Nobakht, Javad, and Khaki, Narges. (1396).  Explaining leadership style and research management in Payame Noor University Case study: Tehran province. Information and Knowledge Management, 14 (4), 75-90. [In Persian]
Najafi Hezarjaribi, Habibollah, Kopai, Shirzad. (1396). Designing a distance education management model for the Iranian higher education system. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 8 (15), 60-35. [In Persian]
Razmi Amir Mokhtar, Nemati Mohammad Ali, Zamani Moghaddam Afsaneh. (1397). Designing a comprehensive system of effective staff training based on the ISO 10015 training standard. A new approach in training management, Fall 1397, Volume 9, Number 3 (35 consecutive); 19-44. [In Persian]
Sadeghi, Zeinab, Arab, Ali, and Mohtashami, Reza. (1397). Comparison of the effect of education management methods and traditional education on academic motivation of medical students. Development of Education in Medical Sciences, 11 (31), 61-51. [In Persian]
Saitis, C., & Saiti, A. (2018). Initiation of educators into educational management secrets. Springer.
Samadi, Mehrdad (1397). What is education management? Looking at organizational training. Articles and content on human resource management and education. Adapted from http://mehrdadsamadi.ir. [In Persian]
Tavare, A. (2011). Managing research misconduct: Is anyone getting it right? Bmj, 343, 1–3. https://doi.org/10.1136/bmj.d8212
Tsukamoto, K. (2016). Vocational education and training (VET) in Japan. Australian Government, Department of Education and Training.
Youseliani, G. A., Behrangi, M. R., Arasteh, H., & Abdollahi, B. (2016). Designing and Codifying Evaluation Indexes of the Performance of Research System in Education; Case Study: Institue of Ministry of Education Studies, Using a Qualitative Approach. Educational Measurement and Evaluation Studies, 6(14), 69-109. [In Persian]