نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22118/edc.2021.310674.1907

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی با دانش‌آفرینی  انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف،  نوع کاربردی است و به روش همبستگی انجام شده است.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان کرمانشاه می‌باشد. تعداد نمونه 343 نفر تعیین شده است. همچنین روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای بود. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی، پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی و پرسشنامه استاندارد دانش آفرینی استفاده شد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SMART PLS2  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی بر قابلیت یادگیری سازمانی (706/0 = β 22/572,= t) و قابلیت یادگیری سازمانی بر دانش‌آفرینی به میزان (684/0 = β 14/663,= t) تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که قابلیت یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین سرمایه اجتماعی با دانش‌آفرینی دارد. با توجه به این یافته ها می توان گفت توجه دانشگاه ها به سرمایه اجتماعی و تقویت قابلیت یادگیری سازمانی در میان کارکنان می تواند منجر به رشد دانش‌آفرینی در دانشگاه ها گردد.

تازه های تحقیق

Noushin Mohammadi (PubMed)(Google Scholar)

Bahman Saeidipour (PubMed)(Google Scholar)

Faramarz Malekian (PubMed)(Google Scholar)

Susan Lai (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Organizational Learning Ability in Assossiosion with Social Capital and Knowledge Creation

نویسندگان [English]

  • Noshin Mohamadi 1
  • Bahman Saeedipout 2
  • Faramarz Malekian 3
  • Sosan Laei 4

1 Ph.D. student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study was done to investigate the mediating role of organizational learning ability in relation between social capital and knowledge creation.
Method: The research method was applied in terms of purpose and also survey in terms of nature and descriptive method. The statistical population of this study included all managers, deputies and employees of universities and higher education institutions in Kermanshah province. The sample number was 343 people. Also, the sampling method was stratified random. To collect data, 3 researcher-made questionnaires of social capital, standard questionnaire of organizational learning of Onag et al. (2014), and standard questionnaire of Rahimi et al. (2011) were used. Next, data were analyzed by structural equation modeling using SMART PLS2 software.
Findings: The results of structural equation model showed that social capital on organizational learning ability (t = 0.1717 β = 0.146), social capital on organizational learning ability (t = 572.22 = 0.706), and ability Organizational learning had an effect on knowledge creation to the extent of (t = 66.14, β = 0.684). The outcomes also indicated that organizational learning ability had a mediating role in the relationship between social capital and knowledge creation.
Conclusion: According to these findings, it can be said that if universities invest in social capital and strengthen organizational learning ability among employees, we can expect knowledge creation in universities to grow significantly.
 
Investigating the Mediating Role of Organizational Learning Ability in Assossiosion with Social Capital and Knowledge Creation
Purpose: This research was conducted with the aim of investigating the mediating role of organizational learning capability in the relationship between social capital and knowledge creation.
Introduction: The special situation of higher education and the necessity of dynamism have caused universities to continuously review the existing knowledge and create new knowledge. Therefore, in order to meet the needs of the society, they must provide the conditions and fields for knowledge creation. Knowledge creation is one of the important issues in modern organizations and especially educational environments that need special attention. This concept depends on different factors, the most important of which is the category of social capital; Because social capital, by creating a context for participation and cooperation among the members of the organization, causes the reproduction of knowledge, and also makes the productivity of organizational capital possible. It seems that some factors can play a mediating role in the relationship between social capital and knowledge creation; and organizational learning ability is one of these factors.
Organizational learning ability expresses the ability to create and generalize effective ideas in encounter with various organizational boundaries that operates based on specific management initiatives and methods. Employees increase their abilities in an organization with a high level of learning, to obtain desirable results permanently. Therefore, the mediating role of organizational learning capability in the relationship between social capital and knowledge creation has been investigated in this article.
Materials and methods: The type of research was applied and it was done with descriptive survey method. The random sampling method was stratified and the statistical sample included 343 managers, vice presidents and employees of universities and higher education institutions in Kermanshah province. Data collection was done using 3 questionnaires: Social capital questionnaire (developed by the researcher), organizational learning questionnaire (Onag et al., 2014) and knowledge creation questionnaire (Rahimi et al., 2011). The data was analyzed via the structural equation modeling method and with SMART PLS2 software.
Results and discussion: The results showed that in the structural equation model, social capital has an effect on organizational learning ability (t = β3.017, 0.146), and organizational learning ability has an effect on knowledge creation (t = β14.663, 0.684). Organizational learning ability also plays a mediating role in the relationship between social capital and knowledge creation.
Conclusion: According to the results, organizational learning ability has the role of mediating variable between social capital (predictor variable) and knowledge creation (criterion variable) and is its explanation. It can be explained that knowledge creation is the most important issue in educational environments, which is always tried to achieve. One of the facilitating factors of knowledge creation in educational environments is the existence of constructive and positive relationships among university members. With the creation of social capital, these components can also be achieved. In other words, the existence of positive and constructive relationships in the shadow of social capital can help to improve knowledge creation in academic environments. Some factors can strengthen this relationship. Organizational learning ability is one of the most important of them. When learning is a priority in an academic environment and the organization is always learning, social capital and positive relationships in it can help and facilitate the necessary conditions for it. This can affect the improvement of organizational knowledge creation because by applying new knowledge in other aspects, it is possible to extract more new knowledge and information. Therefore, it can be concluded that organizational learning ability has a mediating role in the relationship between social capital and knowledge creation. According to these findings, if universities pay attention to social capital and strengthen organizational learning among employees, it can be expected that knowledge creation will grow significantly in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Organizational Learning Ability
  • Knowledge Creation
Abbaszadeh M; Alizadeh Aghdam M B; Kikausi,S, et al. 2014. The role of social capital on the level of knowledge creation among employees of East Azerbaijan Power Generation Management Company, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, Vol. 2, No. 1, Pp. 69-95. [In Persian].
Bagheri M, Habibi R and Yarmohammadzadeh P. 2020. The effectiveness of interactive thinking model training on tacit knowledge and knowledge creation of elementary school teachers. Curriculum research; Vol. 17, No. 2, Pp. 120-108. [In Persian].
Brix J. 2017. Exploring knowledge creation processes as a source of organizational learning: A longitudinal case study of a public innovation project. Scandinavian Journal of Management; Vol. 33, No. 1, Pp.  113-127.
Charatsari C, Lioutas E D, Koutsouris A. 2020. Farmer field schools and the co-creation of knowledge and innovation: the mediating role of social capital, Agric Hum Values.
Dang C N, Le-Hoai L. 2019. "Relating knowledge creation factors to construction organizations’ effectiveness: Empirical study", Journal of Engineering, Design and Technology.
Davarpanah H, Hoveida R. 2019.. Investigating the relationship between organizational structure and organizational learning capability (Case study: Isfahan University staff). Quarterly Journal of Educational Management Innovations; Vol. 14, No. 2, Pp. 24-7. [In Persian].
GachanjaM IM, Nga’ngaM SI, Kiganane LM. 2020. Influence of organization learning on innovation output in manufacturing firms in Kenya. International Journal of Innovation Studies; Vol. 4, No. 2, Pp.  16-26.
Garcı´a-Sa´nchez P, Dı´az-Dı´az N.L, Sa´-Pe´rez, P. 2017. Social capital and knowledge sharing in academic research teams, International Review of Administrative Sciences.
García-Villaverde P M, Rodrigo-Alarcón J, Parra-Requena G, et al. 2018. Technological dynamism and entrepreneurial orientation: The heterogeneous effects of social capital. Journal of Business Research, Vol. 83, No. 1, Pp. 51-64.
Ginja Antunes H J, Pinheiro P G. 2020. Linking knowledge management, organizational learning and memory, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 5, No. 2, Pp. 140-149.
Golmoradi R, Sattari F. 2016. The effects of Social Capital and Leadership Styles on Organizational Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences; Vol. 230, No. 2, Pp.  372-378.
Hematinejad H, Ranjbar M, Askari M,et al.  A Study of the Role of Non-Governmental.Organizations in Increasing Social Capital and Its Impact on Development in Iran, Case Study: Qom Province, Sepehr Siyasat, Vol. 5, No. 16, Pp. 163-188. [In Persian].
Karimi F; Ahmadi Dastjerdi S, Rajaipour S. 2013. Structural Model of Relationships between Social Capital and Organizational Learning Capability with Employee Innovation, Productivity Management, Vol. 7, No. 27, Pp. 165-182. [In Persian].
Lalani M, Bussu S, Marshall M. 2020. Understanding integrated care at the frontline using organizational learning theory: A participatory evaluation of multi-professional teams in East London. Social Science & Medicine; Vol. 262, No. 2, Pp.  1-8.
Lefebvre V M, Sorenson D, Henchion M, et al. 2016. Social capital and knowledge sharing performance of learningnetworks, International Journal of Information Management, Vol. 36, No. 4, Pp.  570-579.
Mirkamali S M, Hamidizadeh M R; Narenji Sani F. 2015. Factors related to knowledge creation in universities: Qualitative research, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education; Vol. 21, No. 4, Pp. 121-147. [In Persian].
Mohaghar A, Atashinpanjeh Sh. 2019. Investigating the effect of TQM measures on innovation performance through organizational learning capability in the banking industry. Business Management Quarterly; Vol. 11, No. 2, Pp. 414-403. [In Persian].
Mohajeran B, Qalaei A, Ashraf Salim Kennedy F, et al. 2018. Investigating the relationship between social capital and organizational system with the mediation of organizational self-esteem, Applied Sociology, Vol. 29, No. 72, Pp. 39-58. [In Persian].
Mohammadi Shahroudi H, Nemati M H, Sadeghi F, et al. 2018. Investigating the effect of employees' perception of knowledge leadership on knowledge sharing with the mediating role of social capital dimensions (Case study: Employees of Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr, Marine Science Education Quarterly, No. 12, Pp. 12-28. [In Persian].
Mojarad Kha, Soleimanpour M, Soodagar H. 2019. Investigating the relationship between information literacy and knowledge creation of graduate students. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences; Vol. 9, No. 4, Pp. 146-131. [In Persian].
Monfaredianzadeh B. 2016. A Study of the Relationship between Knowledge Creation Process, Learning and Organizational Performance in Ilam University of Medical Sciences, Fifth International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, St. Petersburg, Russia. [In Persian].
Morad Heydari A; Goran Orimi A, Ghanbari M. 2017. A Study of the Relationship between Organizational Learning and Knowledge Management in the Staff of Teaching Hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences in 2016, the Second International Conference on New Horizons in Humanities and Management. [In Persian].
Muqtada'i L. 2017. Investigating the barriers to knowledge creation in higher education from the perspective of faculty members of the University of Isfahan. Higher Education Quarterly; Vol. 10, No. 38, Pp. 153-127. [In Persian].
Nasr Isfahani A; Farrokhi M; Amiri Z. 2016. The effect of social capital on employee empowerment, studied by nurses of Shariati Hospital in Tehran, Applied Sociology, Vol. 27, No. 2, Pp. 111-126. [In Persian].
Qasemzadeh A, Razzaqi M, Masoumiya Kia F. 2020. The role of learning and the atmosphere of organizational training in job performance: the variable share of organizational learning capacity. Quarterly Journal of Training Management on Organizations; Vol. 9, No. 1, Pp. 174-147. [In Persian].
Rezaei Noor J, Mashayekhi M. 2018. Investigating the Impact of IoT on Organizational Performance Considering the Mediating Role of Knowledge Creation, Information Management, Vol. 5, No. 2, Pp. 1-18. [In Persian].
Sehat S, Aghaei M, Sharifian S. 2019. The effect of knowledge-based human resource management on organizational learning ability: A study of the mediating role of intellectual capital. Quarterly Journal of Human Resource Studies; Vol. 9, No. 3, Pp. 100-77. [In Persian].
Serinkan C, Kiziloglu M, Akcit V, et al. 2014. Organizational learning capacity in cargo industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 116, No. 2, Pp.  4005-4009.
Shenga M, Hartonoa R. 2015. An exploratory study of knowledge creation and sharing in online community: a social capital perspective. Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 26, No. 2, Pp. 93-107.
Song J, Ito N. 2017. Relationships between Employee Turnover, Knowledge Creation and Firm Performance, International Journal of Marketing and Social Policy, Vol. 1, No. 1, Pp. 15-26.
Yan Y, Guan J CH. 2017. Social capital, exploitative and exploratory innovations: The mediating roles of ego-network dynamics, Technological Forecasting & Social Change.
Zoghi Barzashi H. 2013. The effect of knowledge creation process on organizational innovation in small and medium enterprises with respect to the role of organizational learning capability, Master Thesis, Semnan University, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences. [In Persian].