نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22118/edc.2023.403091.2325

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی خودبهسازی مدیران مدارس ابتدایی در شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش کار: این مطالعه از نوع پژوهش کیفی - کمی بوده که از روش­های آمیخته استفاده می­نماید. در بخش کیفی از مصاحبه­ های نیمه ساختارمند برای شناسایی، ابعاد، شاخص­ ها و مولفه­ ها استفاده شده است و در بخش کمی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری به طراحی الگو پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی20 نفر شامل خبرگان علمی و خبرگان تجربی، اساتید دانشگاه و مدیران ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان هستند که به روش هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری بخش کمی عبارت بود از 325 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان که حداقل 5 سال سابقه مدیریت که از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی و از نوع سهمیه ای 125 نفر انتخاب شدند.
نتایج: پس از تحلیل محتوای متون و مصاحبه با خبرگان  و کدگزاری باز، محوری و گزینشی کدهای نهایی عبارت بودند از: ارتقاء مهارت مدیریت آموزشی، ارتقاء مهارت‌ مدیریت اجرایی، ارتقاء مهارت مدیریت منابع انسانی، ارتقاء مهارت‌ مدیریت منابع مالی، ارتقاء مهارت‌ انگیزشی و حمایتی و ارتقاء مهارت‌ مدیریت نظارتی.
نتیجه گیری: در نهایت به کمک مدلسازی معادلات ساختاری الگوی مورد نظر طراحی و پیشنهاد شد مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان با ایجاد احساس نیاز به خودبهسازی در مدیران مدارس ابتدایی از طریق آگاهی بخشی اقدام نمایند.

تازه های تحقیق

Seyede Newsha AziziFar (PubMed)(Google Scholar)

AbdolMahdi Moarefzadeh (PubMed)(Google Scholar)

Mohammad Hosseinpour (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of self-improvement of principals of primary schools in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Seyede Newsha Azizifar 1
  • Abdolmahdi Moarefzadeh 2
  • Mohammad Hosseinpour 2

1 PhD student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of providing a model of self-improvement for principals of elementary schools in Isfahan city.
Method: This is a qualitative-quantitative research that uses mixed methods. In the qualitative part, semi-structured interviews were used to identify dimensions, indicators, and components, and in the quantitative part, the model was designed with the help of structural equation modeling. The statistical population of this research in the qualitative part is 20 people including scientific experts and experimental experts, university professors, and managers of education departments in Isfahan city, 12 people were selected as a sample in a targeted way. Also, the statistical population of the quantitative part consisted of 325 principals of Isfahan primary schools with at least 5 years of management experience, 125 of whom were selected through non-probability and quota sampling.
Findings: After content analysis of texts and interviews with experts and open, central, and selective coding, the final codes were: improving educational management skills, improving executive management skills, improving human resources management skills, improving financial resources management skills, improving skills Motivating and supporting and improving supervisory management skills.
Conclusion: Finally, with the help of structural equation modeling, the desired model was designed and it was suggested that the education managers of Isfahan province act by creating a sense of the need for self-improvement in elementary school principals through awareness.
The model of self-improvement of principals of primary schools in Isfahan city                 
Introduction: With the increasing complexities of the 21st century and the numerous challenges of organizations, business, training programs, and the development of managers' capabilities at different levels of management, it is considered the most important and valuable goal of organizations (Tokzadeh and Ansari, 2014). With the growth of technology and the changes that have occurred, managers are always faced with new realities and conditions, to coordinate with them, they need to acquire special knowledge and expertise, and it is one of the useful and effective methods to develop the abilities of managers, is an improvement (Ludgard et al., 2016). According to Williams (2008), organizations that are capable of improving their managers will continue to improve and succeed (Moradi et al., 2020). The self-improvement of managers is so important and vital that it cannot be considered as a specific activity separate from daily work or simply focusing on knowledge based on current internal methods (Tabar and Zamani, 2019). Considering the decisive role of educational systems in the economic, social, and cultural improvement of society, the self-improvement of educational managers in schools, which is one of the main factors of the educational system, can lead to the improvement and progress of society. However, the necessary components in self-improvement management in the form of a conceptual model among the educational managers of Iranian society have not been determined, and until it is not determined, it is not possible to use Western models that are not completely compatible with our country. Therefore, the purpose of this research is to analyze the self-improvement of elementary school principals in the city of Isfahan, and the researcher is trying to answer the question, what is the analysis of the self-improvement of elementary school principals in the city of Isfahan?
Materials and methods: This research is of a quantitative-qualitative type, and semi-structured interviews were used to identify, dimensions, indicators, and components and also analyze them. The statistical population of this research in the qualitative part is 20 scientific experts and experimental experts, including university professors and directors of education departments in Isfahan city, and 12 people were selected as a sample in a targeted way. To collect data in the qualitative phase, an open-ended questionnaire was used to record the information obtained from the interview process, and in the quantitative section, using the results of the qualitative phase, a researcher-made questionnaire in the 5-value range was used. For qualitative data analysis, the thematic analysis method was used and for quantitative data analysis, Pearson correlation test, Friedman ranking, and structural equation model were used using LISREL8 software.
Results and discussion: After content analysis of texts and interviews with experts and open, central, and selective coding, the final codes were: improving educational management skills, improving executive management skills, improving human resources management skills, improving financial resources management skills, improving skills Motivating and supporting and improving supervisory management skills. The final codes that had the highest frequency in response to the interview questions were: improving educational management skills with a frequency of 12, improving executive management skills with a frequency of 9, improving human resources management skills with a frequency of 10, improving financial resources management skills with a frequency of 10. 8, promotion of motivational and support skills with a frequency of 11, and promotion of supervisory management skills with a frequency of 9. Therefore, based on these final codes, a researcher-made questionnaire was designed to analyze the research hypotheses and provided to the samples. Finally, according to the structural model of the research, it can be stated that all the effective factors of the self-improvement pattern of principals of Isfahan elementary schools can predict the principals' self-improvement. As a result, it can be said that the research model has sufficient fit.
Conclusion: Today, management development as one of the strategic programs has been the focus of many countries in recent decades. One of the goals of managers' development is to improve their knowledge, skills, and abilities. Self-improvement is the conscious development of skills, self-initiation, direction, and control of leadership by managers over a long period. The results of the research data analysis showed that according to the values of the path coefficient and the coefficient of significance between the effective factors and the variable of self-improvement of principals, the effective factors can predict the self-improvement of elementary school principals in Isfahan city. Also, this result is consistent with the research results of El Abidine (2021), Gotlib and Yamini (2021), Klein and Schwanenberg (2022), Yu and Lee (2015), Kokbi and Nematpour (1400), Siadat and Taji (2018) and Salimi (2016). It is aligned. Therefore, according to this result, it should be said that school administrators are responsible for the success of their educational environment, and their self-improvement is necessary to ensure that they can manage effectively. The results and analysis of the research showed that six variables (educational management skills, executive management skills, human resources management skills, financial resources management skills, motivational and support skills, and supervisory management skills) effective in this self-improvement were identified and prioritized in terms of samples. According to the results of the research, it is suggested that the principals of elementary schools in Isfahan be diligent in acquiring the six skills mentioned in this research in promoting self-improvement, facilitate the problems of their educational environment by saving appropriate costs and prioritizing finances, and provide the necessary motivation for the self-improvement of their school teachers by self-improvement. Finally, it is suggested that the education managers of Isfahan City implement effective strategies in improving educational, motivational, and support skills through supervision and leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-improvement
  • managers
  • education
  • Isfahan
Adlan, H. I. (2021). The Role of Social Comparison Orientation towards Readiness for Self-Improvement (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). https://dx.doi.org/10.25774/w4-9cqw-mp88.
Alobidyeen, B. (2021). The Impact of Self-improvement (Etqan) on Employees Effectiveness Case of Jordan. International Journal of Business and Administrative Studies, 6(6), 337-345. https://dx.doi.org/10.20469/ijbas.6.10005-6.
Arhipova, O. and Kokina, I. (2022). Managers’self-development in the context of career growth. In society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 1, pp. 698-709). https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6847.
Amani, S. (2015). The inclination towards self-improvement, leadership traits, and their relationship with motivation and self-regulation skills among high school managers in the city of Sanandaj (Master's thesis). University of Kurdistan. [in Persian].  Doi: 10.48301/KSSA.2021.285548.1600.
Babaie, M. (2020). Education, development, and its role in human resource development and managerial decision-making in urban management. Paper presented at the International Conference on Quantitative Models and Techniques in Management, Qazvin, Iran. [in Persian]. Retrieved from https://civilica.com/doc/1421104
Chen, M., Zhou, C., and Wu, Y. (2020, December). Research on the model and development status of information literacy self-improvement ability of primary and secondary school teachers. In 2020 Ninth International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT) (pp. 87-91). IEEE. Doi: 10.1109/EITT50754.2020.00021.
Gotlib Rivkin, I., and Yemini, M. (2021). Standards-based vs. self-improvement excellence in Israeli education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 1-18. DOI:10.1080/03057925.2021.1995701.
He, J., Wang, and Li, B. (2022). The slow but persistent self-improvement boosts group cooperation. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 127805. https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.12780.
Kashian, S. B., PourAzim, Z., EbrahimiZadeh, V., Amanloo, M. and Biglar, M. (2018). A model for improving the role of managers in employee management. Paper presented at the Sixth National Conference on Education and Human Capital Development, Tehran, Iran. [in Persian]. Doi: 10.29252/payesh.19.3.319.
Kosholap, A., Maksymchuk, B., Branitska, T., Martynets, L., Boichenko, A., Stoliarenko, O. and Maksymchuk, I. (2021). Neuropsychological bases of self-improvement of own physical health of future teachers in the course of university education. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/226.
Koukabi, M. and Namatpour, M. (2021). Solutions and effective factors in improving the human capital of administrative organizations. Paper presented at the Tenth International Conference on Financial, Commercial, Banking, Economic, and Accounting Management, Tehran, Iran. [in Persian]. Retrieved from https://civilica.com/doc/1426808.
Lodgaard, E., Ingvaldsen, J. A., Aschehoug, S., & Gamme, I. (2016). Barriers to continuous improvement: perceptions of top managers, middle managers and workers. Procedia CIRP, 41, 1119-1124. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.012.
Moradi, S., Kähkönen, K., Klakegg, O. J., & Aaltonen, K. (2020). A competency model for the selection and performance improvement of project managers in collaborative construction projects: Behavioral studies in Norway and Finland. Buildings, 11(1), 4. https://doi.org/10.3390/buildings11010004.
Naseri, M. and Amani, S. (2015). Inclination towards self-improvement leadership traits among managers. Paper presented at the Second National Conference on Management and Development, Kermanshah, Iran. [in Persian]. Retrieved from https://civilica.com/doc/394765.
Piccioli, M. (2022). Self-assessment and self-improvement as inclusive school development. Form re-Open Journal per la formazione in rete, 22(1), 30-48. Doi: https://doi.org/10.36253/form-12645.
Salimi, R. (2017). Designing a managerial framework for the improvement of elementary school headmasters in the five-city region of Mashhad (Master's thesis). Ferdowsi University of Mashhad. [in Persian].
Shevchenko, Y., Dubiaha, S., Huz, V., Melash, V., Varenychenko, A., and Saienko, Y. (2021). Training of primary school specialists taking into account up-to-date opportunities for self-improvement. Journal of higher education theory and practice, 21(14), 112-126. Doi: https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i14.4815.
Siyadat, S. and Taji, M. (2019). A data mining approach to designing a self-improvement model for school managers' leadership. New Approach in Educational Management, 10(2), 77-93. [in Persian]. Retrieved from https://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3632.html.
Tabar Narimani, M. and Zamanifard, F. (2020). Investigating the relationship between managers' quantum skills and decision-making system development with an emphasis on the mediating role of policy-making. Management in Organizational Learning, 9(1), 175-198. [in Persian]. Retrieved from http://journalieaa.ir/article-1-145-fa.html.
Tirgar, H. and Mohamadbagheri Rafsanjani, P. (2015). The necessity of training managers in human resource development and development in the 21st century. Paper presented at the First International Conference on Management, Economics, Accounting, and Educational Sciences, Sari, Iran. [in Persian]. Retrieved from https://civilica.com/doc/444806/.
Torkzadeh, J. and Ansari, S. (2015). Developing and validating a framework for assessing competencies of university managers based on Islamic teachings. Management in Islamic University, 4(1), 3-22. [in Persian]. Retrieved from https://www.sid.ir/paper/242325/fa.
Yousefi, F. and Khodaverdi Moghadam, N. (2016). Individual and social identity and effective factors in self-improvement. Paper presented at the First International Conference on New Research in Educational Sciences, Psychology, and Social Studies in Iran, Qom, Iran. [in Persian]. Retrieved from https://civilica.com/doc/498874/.
Xiao, H., Li, G., Chen, Y., Wang, P., and Su, J. (2022). The time effect on desire for self-improvement products. Current Psychology, 1-15. Doi: 10.1007/s12144-022-03405-3.