نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22118/edc.2022.334540.2053

چکیده

در شرایط تحریم بر لزوم حرکت از اقتصاد سنتی به دانش بنیان و توسعه آن‌ها تاکید فراوانی شده است. یکی از رویکردهایی که این توسعه‌‌ را تسهیل می‌سازد داشتن رویکرد کارآفرینانه است. پژوهش حاضر در راستای ارائه‌ی الگوی توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط تحریم با رویکرد کارآفرینانه با بهره‌گیری از استراتژی فراترکیب و رهیافت سیستماتیک داده بنیاد انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و پارادایم آن نیز تفسیرگرا می‌باشد. در سبد تحلیل پژوهش با استفاده از فرآیند غربال‌گری اسناد 33 مطالعه در قالب 76 کد اولیه و 11 مقوله کدگذاری و خلاصه سازی شده‌اند. در نهایت این مقولات در قالب شرایط علی، پدیده اصلی، استراتژی‌ها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر و پیامدها، دسته بندی شدند. در فاز کنترل کیفیت اسناد مقدار پایایی این کدها بر اساس ضریب کاپا 0.758 بدست آمد و سپس کدها با استفاده از روش آنتروپی شانون دسته بندی شدند. در نهایت پس از طی هفت گام اصلی پژوهش نتایج و پیشنهادات پژوهش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Knowledge-Based Business Development Model in the Condition of Sanctions with Entrepreneurial Approach: A mete-synthesis Study

نویسندگان [English]

  • Saeed Khorsandi Pishkenari 1
  • Javad Mehrabi 2
  • Ali Davari 3

1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Faculty member, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Faculty Member, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In sanction situation, moving from traditional economy to knowledge based economy and the development of businesses has been emphasized. One of the approaches that facilitates this development is entrepreneurial orientation. The aim of this study is to providing e model for developing knowledge-based businesses in the context of sanctions with entrepreneurial orientation, using meta-synthesis and systematic grounded theory strategy. The approach of present study is qualitative and the paradigm is interpretive. In research analysis portfolio, using document screening processes, 33 studied were coded and summarized in the form of 76 initial coded and 11 categories. Finally these categories are classified into casual conditions, main phenomena, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. In quality control phase, the reliability of these codes is obtained based on kappa coefficient of 0.758 and then the codes are classified using Shannon entropy method. Finally after 7 main steps of research, the results and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Knowledge-based businesses
  • Sanctions
  • Entrepreneurial approach
  • Meta-synthesis