نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3 عضو هیئت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

10.22118/edc.2022.337905.2071

چکیده

اساتید مشاور به عنوان اصلی ترین عنصر هدایت کننده دانشجویان دارای جایگاهی کلیدی در امر هدایت تحصیلی، مشاوره خانوادگی و سایر امور مربوط به دانشجویان هستند. در این پژوهش دیدگاه 150 نفر از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته پزشکی عمومی به روش سرشماری مورد بررسی قرار داده شد. جهت بررسی دیدگاه اساتید از پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک اساتید مشاور و پرسشنامه سوالات تخصصی مربوط به فاکتورهای موثر تعیین کننده عملکرد تحصیلی در هفت حیطه استفاده شد. دامنه سنی اساتید مشاور از 25 تا 62 سال با میانگین سنی 42 سال و از نظر جنسیت 7/50 درصد مرد و مابقی زن بودند. از نظر اساتید مشاور عوامل، رهبری آموزشی(018/0=p)، ایمنی و نظم دانشگاه(001/0=p)، چشم انداز و ماموریت(03/0=p)، انتظارات برای موفقیت(035/0=p)، رابطه خانه و دانشگاه(001/0=p)، نظارت بر پیشرفت (001/0=p)و فرصت یادگیری / زمان انجام وظیفه(001/0=p) تاثیر معنی داری در عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی داشته است. نتایج به دست آمده می تواند در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ،فرهنگی و مشاوره ای برای ترغیب، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر به کار رود. پیشنهاد می گردد با ایجاد کانال های ارتباطی و مجازی تحصیلی بین اساتید مشاور و خانواده های دانشجویان، ونقش فعالتر اساتید مشاور در ارتباط با دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش این دانشجویان افزوده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of consuler professor about determinant decline education of marter students in the Arak university of Medical Sciencesin

نویسندگان [English]

  • maryam akbari lakeh 1
  • sara abedi 2
  • محسن shamsi 3

1 Faculty member, Department of Medical Education, School of Medicine, Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email : Akbarilakeh.m@iums.ac.ir

2 MS.c. Student of master's in medical education, Department of deputy of education, School of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of public health, school of health, Arak university of medical sciences, Arak, Iran

چکیده [English]

Counseling professors as the main element guiding students have a key position in academic guidance, family counseling and other matters related to students. In this study, the views of 150 martyrs and self-sacrificing students of general medicine of the university were examined by census method. The tool used to assess students' perspectives is the reliable and validity questionnaire.data collection and with AMOS ans SPSS Ve.22 analyzed.
According to the faculty members, educational leadership (p = 0.018), university safety and order (p = 0.001), vision and mission (p = 0.03), Expectations for success (p = 0.035), home-university relationship (p = 0.001), progress monitoring (p = 0.001) and learning opportunity / task time (p = 0.001) have a significant effect In the academic performance of medical students. The obtained results can be used in designing and implementing educational, cultural and counseling programs to encourage and achieve academic achievement of control and self-sacrificing students. It is suggested that by creating communication and virtual educational channels between counseling professors and students' families, and the more active role of counseling professors in relation to students increase the academic achievement and improve the quality of education of these students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consuler professor
  • Education Dicline
  • Education
  • Marter student