نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تبیین الگوی عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی با استفاده از مطالعه گراندد تئوری انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه گراندد تئوری است که در سال 1399 – 1400 انجام شد. مشارکت کنندگان 17 نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی بودند و نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و تا رسیدن به اشباع داده ها انجام گرفت. گردآوری داده ها با روش مصاحبه بود. تمام مصاحبه ها ضبط، دست نویس و سپس خط به خط تحلیل شد. کدهای استخراج شده و تحلیل داده ها  با روش استراس و کوربین 1998 انجام شد.مشارکت کنندگان تحقیق شامل 8 مرد و 9 زن بودند.
نتایج: عدالت آموزشی بین دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی شامل 4 طبقه اصلی عدالت در ایجاد فرصت های آموزشی، ارزشیابی استاندارد و صحیح ، آموزش پاسخگو و تبعیض بود. در مجموع از 4 طبقه فوق تعداد 11 زیرطبقه استخراج گردید. عدالت در ایجاد فرصت های آموزشی به عنوان مفهوم مرکزی شناسایی شد.شناسایی با چگونگی مواجهه دانشگاه های علوم پزشکی با مقوله عدالت آموزشی می تواند در توزیع عدالت آموزشی بین دانشجویان در دانشگاه های مختلف موثر بوده و در نتیجه زمینه را برای بروز استعدادها و توانایی های دانشجویان در سطح کلان فراهم نماید.
نتیجه گیری: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی شامل عدالت در ایجاد فرصت های آموزشی، ارزشیابی صحیح و استاندارد، آموزش پاسخگو و تبعیض می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Educational Justice in medical sciences universities: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Rahele Mohammadi 1
  • Yosef Namvar 2
  • Azam Rastgoi 3
  • Masomeh Kheirkhah 4
  • Toran Soleimani 2

1 Ph.D. student, Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

4 Faculty member, Department of Midwifery, Midwifery faculty, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study was conducted with the purpose of explaining the model of educational justice in universities of medical sciences using grounded theory study.
Method: The current research is a grounded theory study that was conducted in 2014-2016. The participants were 17 faculty members and postgraduate students of medical sciences universities, and sampling was done based on the goal and until data saturation was reached. Data collection was by interview method. All interviews were recorded, handwritten and then analyzed line by line. Extracted codes and data analysis were done with the method of Strauss and Corbin 1998. The research participants included 8 men and 9 women.
Results: Educational justice among students in universities of medical sciences included 4 main categories of justice in creating educational opportunities, standard and correct evaluation, responsive education and discrimination. In total, 11 sub-classes were extracted from the above 4 classes. Justice was identified as a central concept in creating educational opportunities. Identifying how medical sciences university’s deal with the category of educational justice can be effective in distributing educational justice among students in different universities, and as a result, it provides the basis for the emergence of talents and abilities. Provide students at the macro level.
Conclusion: The results of data analysis showed that educational justice in universities of medical sciences includes justice in creating educational opportunities, correct and standard evaluation, responsive education and discrimination.
Explaining Educational Justice in medical sciences universities: A Grounded Theory Study
Introduction: In the beginning of this century, the provision of education based on talents was the attention of experts, and from the second half of this century, the slogan of educational justice was raised. In recent years, educational justice has been the focus of education experts (Sango et al. 2011). Universities are among the organizations where the issue of justice has always been a challenge. Focusing on the issue of justice throughout history shows that humans have an innate desire for justice, and for this reason, there has always been an effort to implement it. This issue has been at the forefront of many government policies. Justice in all fields, especially in the field of education, can be planned and investigated as one of the important indicators of comprehensive development and survival of natural and social systems. Establishing educational justice is one of the most important and key goals in educational systems around the world. Because education is the most important capital that is available to the public and is the basis of all developments in society. Educational justice is one of the most fundamental dimensions of justice and the progress of society depends on its realization. Educational justice can transform education in all areas and provide the basis for the emergence of talents and abilities at the macro level. This study was conducted with the aim of explaining the model of educational justice in universities of medical sciences using grounded theory study.
Materials and methods: The current research is a grounded theory study that was conducted in 2014-2016. The participants were 17 faculty members and postgraduate students of medical sciences universities, and sampling was done based on the goal and until data saturation was reached. Data collection was by interview method. All interviews were recorded, handwritten and then analyzed line by line. Extracted codes and data analysis were done with the method of Strauss and Corbin 1998. The research participants included 8 men and 9 women.
In this study, after explaining the objectives of the research, the researcher took informed consent from each participant to participate in the study and record the interview and explained that the participants have the right to withdraw from the interview at any stage.
Results and discussion: The participants in this study included 17 people, including 8 men and 9 women. The average age of the participants was 48 years. Some participants considered educational justice to be equal to the equality of educational opportunities in universities and believed that there should be equality between all students in various matters in the university. Educational justice among students in universities of medical sciences included 4 main categories of justice in creating educational opportunities, standard and correct evaluation, responsive education and discrimination. In total, 11 sub-classes were extracted from the above 4 classes. Justice was identified as a central concept in creating educational opportunities. Identifying how medical sciences university’s deal with the category of educational justice can be effective in distributing educational justice among students in different universities, and as a result, it provides the basis for the emergence of talents and abilities. Provide students at the macro level.
Conclusion: The purpose of this study was to explain educational justice among students of medical sciences universities. The results of data analysis showed that educational justice in universities of medical sciences includes justice in creating educational opportunities, correct and standard evaluation, responsive education and discrimination. In educational environments, especially universities, the existence of fair conditions and the observance of educational justice can be effective in the morale and academic performance of students (Yemeni et al. 2016). The results of studies have shown that there is a negative and significant relationship between educational justice and different dimensions of students' academic burnout, emotional exhaustion, academic apathy and academic inefficiency (Marzooghi et al. 2012). Improving the state of educational justice can be associated with reducing the academic burnout of students. In educational environments, especially universities, the existence of fair conditions and compliance with the principles and rules of justice lead to the transfer of a sense of value to students. In addition to this, the perception of the existence of justice removes the doubts and concerns of people regarding the violation of their rights and freedom (Berkovic 2014). Also, considering the relationship between justice and commitment, it can be stated that if there is a low perception of justice among students, they will lose their commitment as a student in acquiring knowledge and becoming a professional. The perception of injustice in the educational environment leads to the tendency to misbehavior, aggression and also reduce the motivation to study in students (Ferlin et al. 2015).
The results of data analysis showed that educational justice in universities of medical sciences includes justice in creating educational opportunities, correct and standard evaluation, responsive education and discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Students
  • Grounded Theory
  • Qualitative Study
  • University of Medical Sciences
Askari J. 2006. Assessment of risk factors of motivational deficiencies in university students from their viewpoints. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology; Vol. 11, No. 43, Pp. 455-462. [In Persian].
Berkovich, Izhak A. 2014. socio-ecological framework of social justice leadership in education, Journal of Educational Administration, Vol. 52, No. 30, Pp. 3 – 14.
Buetow S. Apophenia, 2019unconscious bias and reflexivity in nursing qualitative research. International journal of nursing studies; Vol. 89, No. 5, Pp. 8-13.
Chevaillier T.  2013. Evaluation in French Higher Education: history, policy and debates. Accessed.
Chisnall K. 2010.  Exploring Leadership for Excellence and Equity in High Performing Middle Schools. Doctoral [Thesis]. University of North Carolina.
Dum, J. 2017. Ends, principles, and causal explanation in educational justice. Ethics and Education, Vol. 12, No. 2, Pp. 184-200.
Farrell B, Francis A.  2014. Critical investigation of the relationship between masculinity, social justice, religious education and the neo-liberal discourse. Education & Training, Vol. 56, No. 7, Pp.  2 - 12.
Fatemi S, Moosavi S, Nikro R, 2016. Mohemkar-kherandish S. Exploration of Medical Sciences Students and Educational Custodians View about Educational Equity in Clinical Environment.. RME; Vol. 8, No. 4, Pp. 1-10.
Frelin A & Edling, S. 2015. Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education. Advances in Research on Teaching, Vol. 22, No. 4, Pp. 13 – 21.
Golparvar M.2010.  The Role of Academic Ethics, Educational Justice and Injustice among University Student’s Education/Citizenship Behaviors. Educational Management Innovations (New Thoughts in Educational Sciences); Vol. 5, No. 4, Pp. 25 – 41.
Greenberg J, 2004. Stress fairness to fare no stress: Managing workplace stress promoting organizational justice. Organ Dynamics J; Vol. 33, No. 1, Pp.  322-65.
Hoseinzadeh A. 2006. Organizational justice. Tadbir; 190: 18-23. [In Persian].
Javadian Y, Miri SM, Alizadeh Navaei R, et al. 2005. Evaluation of theory teaching from students’ points of view in Babul Medical University, 1st term of 2001-2002. Journal of Babul University of Medical Sciences; Vol. 5, No. 2, Pp. 56-61. [In Persian]
Malekzadeh R, Abedi G, Rezai M S, et al. 2017. The Process of Establishment of Territorial Agenda and Development and Inonovation in Medical Education in Iran. Clin Exc.; Vol. 7, No. 1, Pp. 49-63.
Marzooghi R, Heidari M, Heidari E. 2013. [The Impact of Educational Justice on Students’ Academic Burnout in the University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran], Journal of Medical Education Development Center, Vol. 10, No. 3, Pp.  328-334. [in Persian].
Marzooghi R, Heidari M, Heidari E. 2013. The Impact of Educational Justice on Students’ Academic Burnout in the University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran. Strides Development of MedicalEducation; Vol. 10, No. 3, Pp. 328-334 [In Persian].
Mehravar F, Sanagoo A, Joybari L. 2010. Explaining the concept of stress in educational environments from the perspective of students of the University of Medical Sciences. New evaluation approaches in medical education; Medical Education Conference of Mashhad; Mashhad University of Medical Sciences.
Mohammadi E. 2015. The Relationship between Academic Ethics with Educational Justice and Academic Commitment and Deception of Students of Kashan University. [Thesis] Maser Kashan University, Faculty of Literature and Human Sciences. [In Persian].
Nama N, MacPherson P, Sampson M, et al. 2017. Medical students’ perception of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) discrimination in their learning environment and their self-reported comfort level for caring for LGBT patients: a survey study. Medical education online; 22(1):136 - 153.
Polit D.F, Beck C T. 2013 Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott: Wolters Kluwer Health;
Sanagoo A, Nomali M, Joubari L. 2011. Explanation of educational equity among Medical Sciences students: evaluation of Medical Sciences Students opinions and experiences. Future of Medical Education Journal; Vol. 4, No. 3, Pp. 39-44 [In Persian].
Shafiepour Motlagh F. 2016. Relationship between educational justice and educational dynamic with improvement of perceived educational ethic. Ethics in Science & Technology Ethics Sci Technol; Vol. 11, No. 2, Pp. 96-76. [In Persian].
Siamian Z, Rostami F, Nadi Ghara A, et al. 2017. The students’ viewpoint on quality of educational services in Iran. Journals of the Academy of Medical Sciences of Bosnia & Herzegovina, Vol. 29, No. 1, Pp. 48-51.
 Strauss A and Corbin J.1998. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Yamani N, Shaterjalali M, Eghbali B. 2017. Educational justice from the perspective of postgraduate students in a medical school in Iran: a qualitative study. Res Dev Med Educ; Vol. 6, No. 1, Pp. 23-28.
Yousefi Maghsoudbeiki H, Karimiyar Jahromy M. 2014. Educational equity in medical science universities: challenges and approaches. Journal of Education Ethics in Nursing; Vol. 3, No. 1, Pp. 9-17. [In Persian]