نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد زرندیه، دانشگاه آزاد اسلامی، زرندیه، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحدساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22118/edc.2021.309703.1904

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری برای ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران) انجام شد.
روش کار: جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی با تجربه(خبره) در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان و در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی غیرعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 99-1398(4632= N) بود. حجم نمونه در بخش کیفی با مصاحبه 10 نفر از اعضای هیات علمی با تجربه به اشباع نظری رسید و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 354 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه‌ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از اعضای هیات علمی با تجربه در زمینه پرسشنامه، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر AVE به تایید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 812/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از ضریب کاپای کوهن و کدگذاری باز و محوری، در بخش کمّی از آزمون‌های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کجی و کشیدگی، کولموگروف‌اسمیرنف، شاپیروویلک، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و t تک‌نمونه‌ای استفاده شد.
نتیجه گیری: بعد ساختاری با سه مولفه فرآیندها (16 شاخص)، تجهیزات فنی و فناوری (3 شاخص) و قوانین و مقررات (4 شاخص) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a structural model to promote effective in-service training of administrative staff of Islamic Azad University (Case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Ali Ramezani Limaee 1
  • abdolreza sobhani 2
  • Amir Hossein Mohammad Davoudi 3
  • Ali Taghipour zahir 4

1 Faculty member, Department of Management, Zarandieh Branch, Islamic Azad University, Zarandieh, Iran

2 Faculty member, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

4 Faculty Member, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to provide a structural model for promoting effective in-service training of administrative staff of Islamic Azad University (case study of Tehran province).
Method: The statistical population in the qualitative part included experienced faculty members (experts) in the field of in-service training of employees and in the quantitative part included all non-faculty and contract staff of the Islamic Azad University of Tehran in the academic year 2019-20 (N=4632). The sample size in the qualitative part was theoretically saturated by interviewing 10 experienced faculty members and in the quantitative part was estimated at 354 people based on Cochran's formula. Targeted sampling was used to select the sample in the qualitative part and cluster and stratified sampling was used in the quantitative part. Data collection tools were qualitative, interview and quantitative, researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity of the questionnaire in terms of form and content was confirmed by several faculty members with experience in the field of the questionnaire, the validity was confirmed by calculating the tilt and the validity of the questionnaire was calculated by calculating the square root of the AVE. The reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha for the whole questionnaire 0.812. To analyze the data in the qualitative part of Cohen's kappa coefficient and open and axial coding, in the quantitative part of Cronbach's alpha tests, AVE's hexadecimal matrix, tilt matrix AVE, skewness and elongation, Kolmogorov-Smirnov, Shapirovilk, analysis Exploratory, confirmatory factor analysis and t-sample were used.
Conclusion: The structural dimension was obtained with three components of processes (16 indicators), technical and technological equipment (3 indicators) and rules and regulations (4 indicators).
Presenting a structural model to promote effective in-service training of administrative staff of Islamic Azad University (Case study: Tehran province)
Introduction: The purpose of this study was to propose a model for promoting the training of advertising services in Islamic Azad University (Tehran province).
Materials and methods: Research Method The present study was conducted in terms of purpose, application, data collection, field and implementation method in a mixed manner. The statistical population in the qualitative sector includes the licensing of consulting services in the field of consulting services and consulting services in the field of consulting services and consulting services in the field of consulting services and international consulting services and consulting services in the years 2017-18. (N = 4632). The number of samples in the qualitative section was theoretically saturated (10) and in the Cochrane formula brother section 354 severe brothers. To select the sample in the qualitative section from purposive sampling and in the committee section fortunately sampling and easy use of data collection tools, in the qualitative section, interviews and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire based on scale 5 with selected budget. Validity of the Questionnaire Formally and empowered by several other experts, the method you can obtain and use through calculation can be used. The reliability of the questionnaire through the Cronbach's alpha guide for the whole questionnaire was 0.812. To access the experts and analyze the data available in the qualitative section of Kappa Cohen and the three types of return and pivotal codes and selections and in the committee section via the Cronbach's alpha official site, the offending officers, Attractive Matrix Street, Tilt and Majigi, K-S, SH-W, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Practical Monitoring Complex.
Findings and discussion: Refer to your assistant to give you 3 dimensions, 8 components and 42 people and you can set your own budget: 1- Structural dimension with three successful components (16 numbers), specialized and scientific (3 marks) & Legal (4 marks), 2- After taking care with two components of change of view and interpretation (4 marks) & Knowledge & guidance (5 marks), 3- After working with three management and Supervision (3 traits), organizational climate and reminder organization (4 traits), and relationship between positions (3 traits).
Conclusion: Other things they can offer can be consulting services by providing their own advertising services. 18 Executives in the Consulting Communities, a service provider provided by Islamic Azad University administrative staff, provide you with all the information you need. Model includes philosophy and model modeling, theoretical foundations, dimensions, multifaceted, various features, Feedback system, and executive mechanisms to enhance the training provided by Azad University Advertising Services and also has the ability to employ 95 of these professionals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficient training
  • efficiency in in-service training
  • official employees
  • Islamic Azad University
Aksu A.  2011. Measuring results of Training With ROI Method an Applica on in 5-star Hotel in Antalya region of Turkey, university of Aegean.
Armstrong M. 2015. Armstrong's essential human resource management practice. London: Kogan Page.
Basturk R. 2012. Investigation Of Elementary School Teacher’s Perception And Expectations About In-Service Education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education. Vol. 42, No. 1, Pp. 96 -107.
Borate N. 2014. A Case Study Approach for Evaluation of Employee Training Effectiveness and Development Program. The International Journal Of Business & Management, Vol. 2, No. 6, Pp. 1-10.
Bordbar Gh, Mousavi S M, Moradi B. 2012. An Analysis of the Training Needs of Employees Using Fuzzy TOPSIS, Fuzzy Dimethyl (Case Study: South Khorasan Governorate). Journal of Educational Planning Studies, Vol. 1, No. 1, Pp. 129-105. [In Persian].
Chaghari M. 2017. Empowering Education: A New Model for In-service Training of Nursing Staff. J Adv Med Educ Prof, Vol. 51, No. 1, Pp. 26–32. [In Persian].
Chiaburu D S, Dam KV, Hutchins H M. 2010. Social Support in the Workplace and Training Transfer: A Longitudinal Analysis. International Journal of Selection and Assessment, Vol. 18, No. 2, Pp. 1-8.
DelfanAzari Gh A, Yadegari F, Nazem F. 2018. Offering a Human Resources Model for Training in the Ministry of Sports and Youth. International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol. 8, No. 1, Pp. 19-33. [In Persian].
Ezzati M. 2017. Assess the current status of training courses and provide a qualitative model for improving training effectiveness (Case Study: IRS). Journal of Human Resource Education & Development, Vol. 4, No. 12, Pp. 148-127. [In Persian].
Fadaiyan B. 2014. Providing a Model for Improving Staff Satisfaction with In-Service Training Courses at National Iranian Gas Company, Islamic Azad University of Science and Research. [In Persian].
Fathi Vajargah C, Pardachtchi M H, Rabiee M. 2011. Evaluating the Effectiveness of Virtual Education Courses in Iranian Higher Education System (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad). Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, Vol. 1, No. 4, Pp. 5-12. [In Persian].
Gerding S, Hough B. 2016. Info people training needs assessment. BMC Med Educ, Vol. 16, No. 16, Pp. 112-119.
Ghazni N. 2015. human resource Management. Tehran, Ney Publishing. [In Persian].
Haji Karimi A A, Rahimi F. (2010. The Impact of Human Resource Investment on Competitive Advantage: The Intermediary Role of Human Capital. Public Management Vision Quarterly, Vol. 2, No. 1, Pp.  39-39. [In Persian].
Jaworski C.  2018. The effects of training satisfaction, employee benefits, and incentives on part-time employees’ commitment. International Journal of Hospitality Management, Vol. 74, No. 1, Pp.  1-12.
Kater N. 2013. The Perceived Value of the Return on Investment of accounting Leadership for employers. university of  Pretoria.
Khorasani A, Donyavi F. 2016. Teaching and describing international standard ISO10015. Tehran: Editing publication. [In Persian].
Khorasani Ab, Mousavi Nasab S M. 2013. Designing a comprehensive education system with emphasis on international standards 1999 / ISO10015 (Case Study of Iranian Organizations). Tehran. Iran Industrial Training and Research Center. [In Persian].
Lindsay D R, Chiaburu D S. 2008. Can you do or will do? The importance of self-efficacy and instrumentality for training transfer. Journal Human Resource Development International, Vol. 11, No. 2, Pp.  199-206.
Makabila G. 2017. Does Organizational Learning Lead to Competitive Advantage? International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 7, No. 8, Pp. 141-158.
Mathis Robert L. 2013. Human Resource Management 15 edition John Jackson. ISBN-15: 978-1305258327.
Öztürk M. 2019. An Evaluation of an Innovative In-Service Teacher Training Model in Turkey. International Journal of Higher Education, Vol. 8, No. 1, Pp. 23-36.
Potnuru R. 2014. Role of Training towards Competitive Advantage: A qualitative Approach. Indian Journal of Training and Development, Vol. 44, No. 1, Pp.  5-17.
Ramazani A, Zarei Zavaraki I. 2018. Design and validation of e-learning model in in-service training. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, Vol. 7, No. 2, Pp.  142-129. [In Persian].
Sabet M J. 2014. The role of the HR unit in the development of organizational capabilities. Management Journal, Vol. 25, No. 27, Pp., 36-33. [In Persian].
Shoja C. 2016. Evaluation of the effectiveness of in-service training programs for staff of Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Human Resource Education & Development, Vol. 4, No. 12, Pp. 105-112. [In Persian].
Sung Sn. 2014. Do organizations spend wisely on employees? Effects of training and development investments on learning and innovation in organizations. J Organ Behav, Vol. 35, No. 3, Pp. 393–412.
Tai WT. 2006. Effects of training framing, general self-efficacy and training motivation on trainees’ training effectiveness. Personnel Review, Vol. 35, No. 1, Pp. 51–65.
Vaezi S K, Razaghi A M. 2017. Investigation and Prioritization of the Components Affecting the Development of Innovation and Entrepreneurship Skills in In-Service Training Systems; Case Study: Country Registration Organization. Journal of Human Resource Education and Development, Vol. 18, No. 1, Pp.  179-159. [In Persian].
Wentland M. 2014. Strategic training: Putting Employees, First, HRD press.
Yadollahzadeh Tabari N A, Abbaspour O. 2015. Investment in education and its role in economic development. International Conference on Resistance Management and Economics, Malaysia, Center for the Development of Modern Iranian Education (Methana). Pp. 1-11. [In Persian].