نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22118/edc.2022.368695.2206

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (مطالعه موردی: رشته علوم تربیتی) انجام شد.
روش کار: روش پژوهش آمیخته یا ترکیبی بود. در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان بر اساس نمونه گیری هدفمند و نظری (گلوله برفی) انتخاب گردیدند. جامعه آماری دربخش کمی شامل کلیه اعضای هیات علمی و حق التدریس دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (حدودأ 210 نفر) که در سال تحصیلی 1401-1400 در دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اشتغال داشتند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 160 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در تحلیل کیفی یافته ِ ها از یک پارادایم و در تحلیل کمی داده ها روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد الگوی توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شامل شرایط علی (زیرساخت‌های نرم و سخت افزاری، زیرساخت فنی مدیریت دانش)؛ شرایط زمینه ای (بسترهای فرهنگی با نگاه فناورانه و جهانی شدن آموزش عالی، اعتقاد مدیران به مشارکت و خرد جمعی، آینده نگری و استفاده از ابزارهای علمی برای آینده پژوهی) شرایط مداخله گر (نهادینه کردن فعالیت اجتماعی، توسعه فعالیت ها)، مقوله محوری (روش های اثر بخش خلق دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش)، راهبردها ( تحول درسیستم آموزش و نهادینه شدن آینده نگاری در نظام خط مشی گذاری دانشگاه) و پیامدها (توسعه هوشیاری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی) بود.
نتیجه گیری: نتایج بررسی یافته های پژوهش نشان داد الگوی تدوین شده در پژوهش حاضر دارای ساختار مناسبی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the development model of the future study of knowledge management in the Islamic Azad University of Tehran province (case study: field of educational sciences)

نویسندگان [English]

  • saeed shafahi 1
  • Alireza Chenari 2
  • Soghra Afkaneh 2

1 PhD student, Department of Educational Management, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen

2 Faculty member, Educational Sciences Department, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran

چکیده [English]

Porpose: The present research was conducted with the purpose of providing a model for the development of knowledge management future research in Islamic Azad University of Tehran province.
Methods: The research method was mixed or combined. In the qualitative section, 15 experts were selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball). The statistical population in the quantitative section includes all faculty members and teaching staff of the faculties of educational sciences of the Islamic Azad University of Tehran province (about 210 people) who were employed in the educational sciences faculties of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 1401-1400. Karjesi and Morgan's table estimated the number of 160 people and were selected by random sampling. In the qualitative analysis of the findings, a paradigm was used, and in the quantitative analysis of the data, structural equation analysis method was used.
Findings: The results showed that the development model of knowledge management futurology in Islamic Azad University of Tehran province includes causal conditions (software and hardware infrastructures); Background conditions (cultural platforms with a technological view of globalization of higher education, foresight and the use of scientific tools for future research) Intervening conditions (institutionalizing social activity), central category The effective methods were knowledge creation), strategies ( institutionalization of foresight in the university's policy making system) and consequences (development of organizational awareness and productivity of human resources).
Conclusion: The results of research findings showed that the model compiled in the current research had a suitable structure.
 
Presenting the development model of the future study of knowledge management in the Islamic Azad University of Tehran province (case study: field of educational sciences)
Introduction: Futurism is a systematic, interdisciplinary and comprehensive study of social and technological progress and other environmental trends, which is often aimed at investigating how people will live and work in the future. Futures research seeks to understand what is likely to happen and what can plausibly change. Therefore, part of this discipline seeks to make a systematic and pattern-based understanding of the past and present, and to explore the possibility of future events and trends.
Future research seeks to use the analysis of the existing situation, identify change mechanisms and define different scenarios, to predict development and improvement in probable and possible futures. Good decisions depend entirely on introspection, today's life is very different from the past; In this changing world, old traditions no longer shape our future; Rather, we ourselves must create our own future so that we can prepare ourselves, the organization and the society against global changes. Future research has a two-way relationship with the worldview, ideology and culture of nations. Paying attention to the future and its effects in human life is important. It is one of the topics that arouses human curiosity. With the emergence of experimental and rational sciences, curiosity in the future has turned into research in the future and has brought concepts such as future research and foresight, considering that future analysis is one of the environmental issues in strategic discussions and the scientific developments of this The topic plays a role in the scientific process of these strategic topics, the purpose of the future research methodology is to explore, create and test desirable and possible futures in order to improve decisions.
Knowledge management is defined as the explicit and effective management of important knowledge and its related methods in identifying and exploiting it. Knowledge management emphasizes on creating, providing, strengthening, supporting appropriate knowledge environments in the organization, motivating and empowering people to use their knowledge sharing and creating new knowledge. Knowledge can be added to the toolbox of managers, consultants and other developers of the organization so that they can use its capacities to try to improve the work situation. Therefore, the present article was carried out with the aim of presenting a model for the development of knowledge management future research in the Islamic Azad University of Tehran province (case study: field of educational sciences).
Materials and methods: The research method was mixed or combined. In the qualitative part, 15 experts were selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball). The validity of the research tool was confirmed through the methods proposed by Lincoln and Guba, and its reliability was confirmed through Holstein's reliability coefficient. The statistical population in the quantitative section includes all faculty members and teaching staff of the faculties of educational sciences of the Islamic Azad University of Tehran province (about 210 people) who were employed in the educational sciences faculties of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 1401-1400. Karjesi and Morgan's table estimated the number of 160 people and were selected by random sampling. The content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts. The reliability of the questionnaire was 0.927 with Cronbach's alpha coefficient. In the qualitative analysis of the findings, a paradigm was used, and in the quantitative analysis of the data, the structural equation analysis method was used.
Findings: The results showed the development model of knowledge management future research in Islamic Azad University of Tehran province including causal conditions (software and hardware infrastructures, technical infrastructure of knowledge management and human infrastructure of information technology); Background environment or conditions (cultural platforms with a technological view of globalization of higher education, institutionalization of learning organizational culture, managers' belief in participation and collective wisdom and the establishment of meritocracy, foresight and the use of scientific tools for future research) intervening conditions (institutionalization) Social activity, the development of activities, feelings and informal interactions, the effect of political changes on university performance and international relations, the central category (effective methods of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application and knowledge storage), strategies. The transformation in the education system and the institutionalization of foresight in the university policy system) and the consequences (development of organizational awareness and productivity of human resources).
Conclusion: Based on the findings of the research, causal conditions had a significant effect on the central category, intervening factors and background conditions. A central category on strategies and results; Intervening factors on strategies; Background conditions on strategies and outcomes with strategies that include attention to conditions and requirements and self-awareness and responsibility were influenced by causal and background conditions and interactions and processes, management and policy-making factors, and mediating conditions. According to the opinions of the experts, it was found that causal conditions, i.e. organizational structure and information technology infrastructure, can affect the central category, i.e. effective methods of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application and knowledge storage. In other words, management factors for Formulation of policies and adoption of strategies should take into account the cultural and managerial dimensions as an organizational factor in order to take effective steps. Also, the model compiled in the current research had a suitable structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • future research
  • knowledge management
  • Islamic Azad University of Tehran province
Aseman Nesab B, Ghadami M. (1400). Knowledge management in the future. Strategic Management Studies Quarterly, Vol.12, No.46, Pp. 235-221. [In Persian]
Ackerman M. (1994). Definitional and contextual issues in organizational and group memories. Proceedings of the twenty seventh Hawaii International Conference on system Science. Pp.191-200.
Akhondzade A, Vazife Z. (2016). Evaluation of the Effective Factors on the Success of Knowledge Management in Jahad Nasr Contracting and Construction Company in Sistan Baluchestan. International Journal of Humanities and Cultural Studies. Vol.1, No.1, Pp. 1-17.
Antunes H D J G, Pinheiro P G. (2020). Linking knowledge management, organizational learning and memory. J. Innov. Knowl. Vol.5, Pp. 140–149.
Boroumand Kakhki A, Nilofar R, Amirnaser A (et al). (2017). Presenting a model for the future development of knowledge management foundation; a case study in National Petrochemical Industries Company. Scientific Research Journal of Innovation Management.Vol.7, No.3, Pp. 113-142. [In Persian]
Butt M A, Nawaz F, Hussain S (et al). (2019). Individual knowledge management engagement, knowledge-worker productivity, and innovation performance in knowledge-based organizations: the implications for knowledge processes and knowledge-based systems. Comput. Math. Organ. Vol.25, Pp. 336–356.
Chen Ch J, Huang J W. (2017). How organizational climate and structure affect knowledge management the social interaction perspective, International Journal of Information management, Vol.27, Pp. 104-118.
Ehresman C. (2012). A theoretical frame for future studies, On the Horizon.
Girard John P, Girard JoAnn L. (2015). "Defining knowledge management: Toward an applied compendium" (PDF). Online Journal of Applied Knowledge Management. Vol.3, No.1, Pp.14.
Hosseinzadeh B, Tahernejad M I, Fallah V. (2019). Presenting the knowledge management effect model on the future research of educational managers and faculty members of universities in Mazandaran province with the mediation of organizational intelligence. Educational Management Research, Vol.11, No.43, Pp. 183-196. [In Persian]
Ikram M, Ferasso M, Sroufe R (et al). (2021). Assessing green technology indicators for cleaner production and sustainable investments in a developing country context. J. Clean. Prod. Vol.322, Pp. 129090.
Jafari M, Akhavan P. (2017). The influence of individual and environmental factors on the knowledge sharing process with the moderating role of education. Knowledge recovery and semantic systems quarterly. Vol.4, No.16, Pp. 21-46. [In Persian]
Jewell D O, Jewell S F, Kaufman B E. (2022). Designing and implementing high-performance work systems: insights from consulting practice for academic researchers. Hum. Resour. Manag. Rev. Vol.32, Pp. 100749.
Kane G C. (2017). The evolutionary implications of social media for organizational knowledge management. Inf. Organ. Vol.27, Pp. 37–46.
Kianto A, Vanhala M, Pia Heilmann. (2018). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management. Vol.20, No.4, Pp.621-636.
Malhotra Y, galta M. (2016). Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong. International Journal of Information Management.
Martínez-Rizo F. (2018). La preocupación por la calidad de la educación y su valor social. Revista Fuentes, Vol.20, No.2, Pp. 17–27.
Meihami B, Meihami H. (2014). Knowledge Managemant a way to gain a competitive advantage in firms (evidence of manufacturing companies). International letters of social and humanistic Sciences, Vol.3, Pp.80-91.
Moreira F T, Magalhães A, Ramos F (et al). (2018). The Power of the Internet of Things in Education: An Overview of Current Status and Potential. In Ó. Mealha, M. Divitini, & M. Rehm (Eds.), SmartInnovation, Systems and Technologies. Vol.80, Pp. 51–63.
Ngah R, Tai T, Bontis N. (2016). Knowledge management capabilities and organizational performance in roads and transport authority of Dubai: the mediating role of learning organization. Knowl. Process Manag. Vol.23, Pp. 184–193.
Nonaka Ikujiro, Von Krogh. (2009). "Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory". Organization Science. Vol.20, No.3, Pp. 635–652.
Rastgar A A, Farkhizadeh F. (2019). Investigating and analyzing the relationship between future studies and knowledge management in a military higher education center. Future Studies of the Islamic Revolution, Vol.1, No.3, Pp. 7-30. [In Persian]
Roberge I. (2012), Futures construction in public management. International Journal of Public Sector Management, Vol.26, No.7, Pp. 534-542.
Shujahat M, Sousa M J, Hussain S (et al). (2019). Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: the neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Res. Vol,94, Pp. 442–450.
Thomsen E B, Lumbye T. (2012). How to facilitate knowledge collaboration-developing next practice In innovation Through knowledge Transfer 2012, Pp.103-114.
Tsai M T, Chen K S, Chien J L. (2012). The factors impact of knowledge sharing intentions: the theory of reasoned action perspective. Quality & Quantity, Vol.46, No.5, Pp. 1479-1491.
Weichbrodt J. (2015). An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation, Vol.80, Pp. 221-232.
Zhang X, De Pablos P O, Xu Q. (2014). Culture effects on the knowledge sharing in multi-national virtual classes: A mixed method. Computers in Human Behavior, Vol.31, Pp. 491-498.