نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ، گروه روان شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

2 دانشجوی دکترای روا نشناسی، گروه روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه علوم پایه، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

10.22118/edc.2022.329374.2020

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت محور و درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و بهزیستی روان­شناختی دانشجویان افسرده دانشکده توانبخشی دانشگاه جندی­شاپور بود.
روش: طرح نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون – پس­آزمون و پیگیری و طی یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود. از میان جامعه آماری کلیه‌ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه جندی‌شاپور شهراهواز (1400-1399)، 30 نفر از دانشجویان افسرده به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش طی 12 جلسه گروهی (تحت برنامه درمان ذهن آگاهی مثبت محور10=n و تحت برنامه درمان شناختی رفتاری 10=n) و گروه کنترل (10=n) قرار گرفتند. پرسشنامه نشخوار فکری (RRS) ، نولن- هوکسما و مارلو( 1991) و بهزیستی روانشناختی ریف (2008) در مورد آنها اجرا شد.
نتایج: نتایج روش آماری تحلیل واریانس مکرر نشان داد که هر دو گروه درمانی تاثیر معناداری بر بهبودی نشخوار فکری و بهزیستی روان­شناختی  داشته­اند (01/0>p).
نتیجه­گیری: درمان ذهن آگاهی مثبت محور و شناختی رفتاری روش مؤثری برای کاهش نشخوار فکری و افزایش بهزیستی روان­شناختی در درمان افراد مبتلا به افسردگی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Positive Mindfulness Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on Rumination and Psychological Well-Being of Depressed Students in Rehabilitation School

نویسندگان [English]

  • fateme sadat tababaei nejad 1
  • maryam sadat mosavi 2
  • sayed mostafa banitaba 3

1 Faculty member, Department of Psychology, Islamic Azad University, Nain Branch

2 Ph.D student, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.

3 Faculty member, Department of Basic Sciences, Nain Branch, Islamic Azad University, Nain, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of positive, mindfulness and cognitive-behavioral mindfulness therapy on rumination and psychological well-being of depressed students in the Rehabilitation Faculty of Jundishapur University. The quasi-experimental design was pre-test-post-test and follow-up and in a three-group randomized controlled trial (two experimental groups and one control group). From the statistical population of all undergraduate students in the Faculty of Rehabilitation, Jundishapur University of Shahr-e Ahvaz (1300-1499), 30 depressed students were selected by available sampling method and randomly divided into two experimental groups during 12 group sessions (under positive mindfulness treatment program). N = 10 axis and underwent cognitive-behavioral therapy program (n = 10) and control group (n = 10). The Ruminant Questionnaire (RRS), Nolen-Hoxma and Marlowe (1991) and the Reef Psychological Well-Being Questionnaire (2008) were administered to them. The results of repeated measures analysis of variance showed that both treatment groups had a significant effect on the improvement of rumination and psychological well-being (p <0.01). Positive mindfulness and cognitive-behavioral mind therapy is an effective way to reduce rumination and increase psychological well-being in the treatment of people with depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive mindfulness therapy
  • Cognitive-behavioral therapy
  • Ruminant
  • Psychological well-being