نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران.

3 عضو هیئت علمی،گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساری،ایران

10.22118/edc.2022.317088.1949

چکیده

هدف: هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه­های حکمرانی خوب در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک است.
روش: این مطالعه کاربردی با رویکرد کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 14نفر که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی 1851 اساتید هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایش بخش سلامت کشور قرار داشتند 320  نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی خوب با 64 سوال در 8 بعد، استفاده شد. روایی و اعتبار ابزارها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نیز بالاتر از 7/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که حکمرانی خوب دارای 8 بعد بین المللی سازی دانشگاه، پاسخگویی، چشم انداز دانشگاه، آزادی علمی، کار تیمی، آینده نگری، شفافیت و ساختار دانشگاه است که مهمترین بعد آن بین المللی سازی دانشگاه بود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Good Governance of Dimension and Components in Macro Medical Universities in Region One

نویسندگان [English]

  • Javad Bakhshi 1
  • Reza Yousefi Saeedabadi 2
  • Mohammad Salehi 3

1 PhD student in Higher Education Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The overall purpose of this study is to identify the dimensions and components of good governance in macro medical universities in region one. This applied study was conducted with a qualitative and quantitative approach. In the qualitative section, the statistical population consisted of 14 people who were selected by purposive sampling method based on the saturation law. Classified according to Cochran's formula were selected as the sample. A researcher-made good governance questionnaire with 64 questions in 8 dimensions was used to collect data. The validity and reliability of the instruments were confirmed by the supervisors and consultants and the combined reliability and Cronbach's alpha were calculated higher than 0.7. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The results showed that good governance has 8 dimensions of university internationalization, accountability, university perspective, academic freedom, teamwork, foresight, transparency and university structure, the most important dimension of which was university internationalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Good Governance
  • Universities of Medical Sciences