نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،

4 عضو هیئت علمی ، گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 عضو هیئت علمی ، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایرا ن

10.22118/edc.2022.317810.1955

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مجازی جهت ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش: پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی- بنیادی و بر مبنای نوع داده­های گردآوری شده از نوع طرح­های آمیخته است. جامعه­ی آماری در بخش کیفی شامل کلیه­ی صاحب نظران و خبرگان مطلع و مسلط به موضوع پژوهش در حیطه ی آموزش عالی. برای تعیین نمونه­ها و تعیین خبرگان از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان دانشگاه­های آزاد اسلامی استان تهران می باشد. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای مرحله­ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از روش معادلات ساختاری تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی(مصاحبه‌های اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته). روایی و پایایی ابزارها مورد سنجش و تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده­هادر دوبخش آمار توصیفی و استنباطی(مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می­دهد که از میان شاخص های (گویه) موجود، 9 بعد اصلی در قالب پدیده محوری، شرایط علی و شرایط تاثیر پذیر قابل شناسایی است. بر اساس پیشینه این ابعاد، شامل قصد استفاده، سودمندی، کارایی و اثربخشی، نقش اساتید و دانشجویان، زیرساخت‌های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت آموزش و یادگیری و کاهش هزینه‌های آموزشی بودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Education to Improve the Learning Quality of Students in Tehran Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Ladan Behtoui 1
  • Reza Sorani Yancheshmeh 2
  • Mohammad naghi Imani Gole Pardesari 3
  • Yahya Khonsari 4
  • Mohammad Ali Ameri Habibabadi 5

1 Ph.D. Student in Educational Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.

4 Faculty member, Department of Marketing, School of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Faculty member,, Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate virtual education to promote students' ; the present study is based on the purpose of the type-fundamental type and based on the type of data collected from the type of designs. The statistical society in the qualitative sector includes all the experts and experts professed in the field of research in the field of higher education. To determine the samples and identify experts. The statistical population in a quantitative section includes students of Islamic Azad universities in Tehran province. To determine the sample, a randomized cluster sampling method was used and the sample size was determined using structural equation method. To collect data, two documents and field methods (exploratory interviews and researcher-made questionnaires). Validity and reliability of the tools were measured and approved. The data analysis method in the qualitative section of theoretical coding was based on the theorizing method of data base. In a quantitative section, data analysis was performed in descriptive and inferential statistics (structural equation modeling, confirmatory factor analysis and structural analysis using SmartPLS2 software. The results of factor analysis show that among indicators (indicators) Existing, 9 main dimensions are identified in the form of axial phenomenon. Based the background of these dimensions, the intention of use, utility, efficiency and effectiveness, the role professors and students, the necessary infrastructure, the culture of virtual education, intention Continued use, ease of education and learning and reduced educational costs. The results showed that the conceptual model of research has a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Learning Quality
  • Students
  • Islamic Azad University