نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22118/edc.2022.329563.2022

چکیده

مقدمه: مشاوره ی برنامه درسی مبحث جدیدی است که در زمینه ی رشته مطالعات برنامه درسی مطرح‌شده است. هدف این پژوهش بررسی ضرورت طراحی بسته آموزشی مشاورۀ برنامه درسی با رویکرد تربیت مغز بوده است.
روش: این رویکرد با تأکید بر مغز و نحوۀ کارکرد آن و مرتبط کردن آن با فرایند های یادگیری، مباحث جدیدی را وارد عرصه های آموزشی نموده است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا نظام مقوله‌بندی قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کلیه کتب و منابع در دسترس در حوزه برنامه درسی و همچنین متون و تحقیقات انجام‌شده در حوزه تربیت مبتنی بر مغزمی باشد. به دلیل کثرت متنوع منابع چاپی و دیجیتال در دسترس محدوده‌ی سال‌های 2010 تا 2019 استفاده‌شده است.
نتایج: بعد از انجام مراحل کدگذاری، مولفه های اصلی برای هر گروه هدف استخراج و بیان شده است. مولفه های اصلی بعد از فرایند کدگذاری، 16 مقوله اصلی در خصوص ضرورت طراحی بسته آموزشی مشاورۀ برنامه درسی با رویکرد تربیت مغز در بخش طراحان ومجریان درسی استخراج گردید.
نتیجه گیری: مقوله های استخراج شده شامل عناصر برنامه درسی، مسائل سیستم آموزشی، تربیت مبتنی برمغز، اصلاح برنامه های درسی، اهداف برنامه درسی، هماهنگ کننده مدرسه ومجریان استانی وکشوری، بروندادهای آموزشی، امکانات مالی – رفاهی، فرایند برنامه ریزی درسی، دوره های آموزشی برنامه ریزی درسی، مشارکت در برنامه ریزی درسی، تسهیل اجرای برنامه های درسی، مهارت های تدریس، شیوه های مدیریت کلاس، هماهنگ کننده مدرسه و والدین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity to Design a Curriculum Consulting Training Package with Brain-Based Educational Approach

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Torki 1
  • Maryam Baratali 2
  • zohreh Saadatmand 3
  • Zahra Yousefi 4

1 PhD Student, Department of Curriculum Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty member, Department of Curriculum Planning, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Faculty member, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

4 Faculty member, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Curriculum counseling is a new concept that has been introduced in the field of curriculum studies. The purpose of this study was to investigate the need to design a curriculum counseling training package with brain-based education approach. This approach has introduced new topics into the educational field by emphasizing the brain and how it works and linking it to learning processes. The present study is a deductive categorization system using a qualitative research method of content analysis. The field of research includes all books and resources available in the field of curriculum, as well as texts and research conducted in the field of brain-based education. Used from 2010 to 2019 due to the wide variety of print and digital resources available. Data were analyzed during three stages of open, axial and selective coding, which were presented in the form of a model according to research questions. The main keywords of this research which are: educational package, curriculum counseling, brain-based learning and brain-based education and their combination were internet search.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum counseling
  • training package
  • brain training approach