نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 عضو هیأت علمی رشته سنجش آموزش، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 عضو هیأت علمی رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران.

10.22118/edc.2022.318521.1961

چکیده

مقدمه: امروزه توانمندسازی یکی از ابزارهای مدیران در نوآفرینی و تمرکززدایی در سازمان‌ها می‌باشد. توانمندسازی باور فردی است که به‌وسیله آن مهارت‌ها و دانش‌های افراد بهبود می‌یابد و بر طبق آن عمل می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و موانع توانمندسازی اعضای هیأت علمی با رویکرد افزایش مهارت‌های خود توسعه‌ای پژوهشی برای ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است.
روش کار: این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی  است و به روش مطالعه اسنادی و با استفاده از گام‌های هفت‌گانه سندلوسکی و باروس (2006) انجام شده است. انتخاب نمونه با استفاده از ملاک‌های پذیرش و عدم پذیرش برنامه‌‌ی مهارت‌های ارزیابی حیاتی (CASP) صورت گرفت. برای دستیابی به هدف مطالعه، مرور منظم و گسترده پیشینه پژوهشی انجام شد. بدین منظور پایگاه‌های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اریک، ساینس دایرکت، مگ‌ایران، سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، ایرانداک، علم نت و پایگاه اطلاعاتی نور جستجو شد. در این راستا با بررسی مطالعات علمی که در این عرصه در بین سال‌های 1390 تا 1400 صورت گرفت، 325 سند شناسایی شد که از این تعداد در نهایت 37 سند به صورت هدف‌مند و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفت. اسناد مربوط به مطالعات علمی، به شیوه مطالعه اسنادی، در قالب مفاهیم و مضامین به صورت قیاسی، در بافت پژوهشی توصیف شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد ابعاد توانمندسازی شامل خوداثربخشی، خودسامانی، مؤثربودن، معنی‌دار بودن و اعتماد می‌باشد. همچنین موانع توانمندسازی شامل موانع ساختاری، موانع محیطی، موانع رفتاری و موانع مدیریتی می‌شود.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد توانمندسازی اعضای هیأت علمی مستلزم تعهد مدیران عالی است و برنامه‌های مربوط به آن باید از رأس هرم سازمان آغاز گردد، زیرا مدیران توانمند، می‌توانند افراد دیگر را توانمند کنند و از آن‌جایی‌که مدرسی دانشگاه از شغل‌های غنی شده هستند و جزء نخبگان علمی و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به خصوص در حوزه علمی هستند، بنابراین هر یک از استادان نیز می‌توانند خود در رأس هرم قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify Dimensions & Barriers to Self-Development of Faculty Members' Competencies to Guide Thesis & Dissertations: A documentary study

نویسندگان [English]

  • Ali Zarei 1
  • Mohammad Javadipour 2
  • Khodayar Abili 3
  • Keyvan Salehi 4
  • Rezvan Hakimzadeh 5

1 Ph.D. Candidate in Curriculum Study, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Faculty member of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Faculty member of Educational Management and Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Faculty member of Education Evaluation, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

5 Faculty member of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Deputy Minister of Primary Education, Ministry of Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Today, empowerment is one of the tools of managers in innovation and decentralization in organizations. Empowerment is the belief of an individual by which individuals' skills and knowledge are improved and acted upon. Hence, the present study aimed to identify the dimensions and barriers of faculty’s empowerment with the approach of increasing research self-development skills to improve the quality of graduate theses and dissertations.
Method: This research, in terms of applied purpose, has been done as a documentary study using Sandelowski & Barroso (2006) weekly steps. Sample selection was done using the criteria for acceptance and non-acceptance of the Critical Assessment Skills Program (CASP). Moreover, to achieve the purpose of the study, a regular and extensive review of research background was conducted. For this purpose, the databases of Google Scholar, Eric, Science Direct, Megairan, Civilica, Jihad Daneshgahi, Irandak, Alamnet and Noor databases were searched. In this regard, by reviewing scientific studies conducted in this field between 2011 & 2021, 325 documents were identified of which 37 documents were purposefully selected as a research sample and analyzed. Then documents related to scientific studies were described in the research context in the form of deductive concepts and themes in the form of documentary study methods.
Findings: Findings showed that the dimensions of empowerment include self-efficacy, self-efficacy, effectiveness, meaningfulness and trust. Empowerment barriers also include structural barriers, environmental barriers, behavioral barriers, and managerial barriers.
Conclusion: It seems that the empowerment of faculty members requires the commitment of top managers and related programs should start from the top of the organization pyramid, because capable managers can empower other people and since university faculty are enriched with jobs and are part of the scientific elite and Planners and policymakers are especially in the scientific field, so any of the professors can be at the top of the pyramid.
Identify Dimensions & Barriers to Self-Development of Faculty Members' Competencies to Guide Thesis & Dissertations: A documentary study
 Introduction: Many organizations, in an effort to use their human resources entirely, ignore the way of thinking that managers should make decisions and employees should accept and implement them without asking, but imply encouraged self-management. Drucker referred to the 21st century as the challenge of self-management. Self-management means increasing confidence in the intellectual capacities and creative power of employees, but not their physical works. Therefore, the necessity of research about employees who has self-management ability resulted in a new principle as human resource empowerment. Today, empowerment is one of the tools of managers in innovation and decentralization in organizations. Empowerment is the belief that individuals' skills and knowledge improve and act upon. The present study aimed to identify the dimensions and barriers to faculty empowerment with the approach of increasing research self-development skills to improve the quality of graduate theses and dissertations.
Materials and methods: This research, in terms of applied purpose, has been done as a documentary study using Sandelowski & Barroso (2006) weekly steps. Sample selection was prepared using the criteria for acceptance and non-acceptance of the Critical Assessment Skills Program (CASP). To achieve the purpose of the study, a regular and extensive review of research background was conducted. For this purpose, the databases of Google Scholar, Eric, Science Direct, Megairan, Civilica, Jihad Daneshgahi, Irandak, Alamnet and Noor databases were investigated. In this regard, by reviewing scientific studies conducted in this field between 2011 & 2021, 325 documents were identified that 37 documents were purposefully selected as a research sample and analyzed. Documents related to scientific studies were described in the research context in the form of deductive concepts and themes in the form of documentary study methods.
Results and discussion: Findings showed that the dimensions of empowerment included self-efficacy, effectiveness, meaningfulness and trust. Empowerment barriers also consisted of structural barriers, environmental barriers, behavioral barriers, and managerial barriers.
Conclusion: Among the dimensions of empowerment of faculty members, the dimension of meaningfulness received more attention from researchers, which indicated that faculty members pursue important and valuable goals, and on the contrary, the dimension of trust has received less attention from researchers. Also, researchers reported significant relationships between job enrichment and empowerment. Conversely, between performance-based reward and empowerment, and also between role modeling and empowerment, the researchers came to the conclusion that there was no significant relationship, and in fact, these two categories of dimensions in the studied society did not show a significant relationship with empowerment. Also, the variables of job enrichment and participatory management affect the empowerment variable. The results of researches implied that among the dimensions of empowerment of faculty members, two dimensions of meaningfulness have received more attention from researchers, and the dimensions of self-efficacy and autonomy have been placed in the next ranks. On the other hand, the trust dimension was ranked the lowest compared to other dimensions. Perhaps it can be interpreted that the members of the academic faculty of the university valued their purpose or career goals, and the university lecturers implied their mental and psychological strength in their activities; including research and teaching, and also had a sense of personal importance. The activities they perform were important in their value system and they considered a sense of purpose and mission for themselves, besides only obtaining rights and benefits seem did not create a sense of meaning in them, but there were more fundamental personal and humane ideals and standards for them, which with their activities were connected and made the faculty members more stable in the face of shortcomings. As a result, it made them examine the general situations and educational issues with new initiative and thinking, and in addition to helping the students and their academic progress. They aroused the religious spirit and national identity to preserve them in the students; and also caused fundamental research and the combination of knowledge; and provided its practice and application. Since the dimensions of self-efficacy and autonomy were also in the next ranks, it can be stated that the university faculty members were aware of their abilities and skills and believed that they can perform their duties and responsibilities successfully and had the right to choose in implementation, and systematize their related activities. On the other hand, the low level of trust was investigated from two perspectives. First, the university lecturers did not feel the necessary and sufficient trust and security towards the behavior of others (teachers or other colleagues) and they thought that they were not treated fairly and equally and that other members hindered their growth and progress. In fact, the university provided a trusting environment. Second, the faculty members did not believe in the dimension of trust, that they did not accept trust, which caused practical success, favorable atmosphere, participation in decision-making, etc. They did not believe in as Bugler (2004) Saied the empowerment to be effective, so it needs to be reliable to be effective which unfortunately according to the results of this research, this dimension was considered little importance among university faculty members. Since there was no research question like the researched question in similar studies, consequently it cannot be said which of the researches were consistent or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-development
  • Competence
  • Faculty members
  • Thesis & Dissertations
  • Documentary study
Ababaf, Z., Fathi Vajargah, K., and Mehr Alizadeh, Y. (2014). Curriculum literacy in thematic education to empower faculty. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development. Vol.1., No.3, Pp. 49-23. ]in Persian[. DOI: 20.1001.1.25382241.1392.3.7.2.1
Abdollahi, B. (2004). Designing a model for psychological empowerment of experts in the headquarters of the Ministry of Science, Research and Technology. PhD Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Teacher Training University. ]in Persian[.
Abdollahi, B., and Abdul Rahim, N. (2006). Empowerment: The staff is the golden key to human resource management. Tehran: Editing Publishing. ]in Persian[.
Ahmadi, P., Safari, M., and Nemati, S. (2010). Employee empowerment management (approaches, patterns, strategies, plans and evaluations). Tehran: Cultural Research Office. ]in Persian[.
Aleshinloye, K. D., Woosnam, K. M., Tasci, A. D., & Ramkissoon, H. (2021). Antecedents and outcomes of resident empowerment through tourism. Journal of Travel Research, Vol.4., No.7, Pp.28-47. https://doi.org/10.1177/0047287521990437
AlkaderMashi, A. M. J. A. A. (2021). Executive attention and its relationship to psychological empowerment among faculty members in some Faculties of Physical Education and Sports Sciences. Modern Sport journal, No.20., No.1, Pp. 167-188. DOI: https://doi.org/10.54702/msj.2021.20.1.0038
Amor, A. M., Xanthopoulou, D., Calvo, N., & Vázquez, J. P. A. (2021). Structural empowerment, psychological empowerment, and work engagement: A cross-country study. European Management Journal. Vol.9, No. 43, Pp.39-53. https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.01.005
Arab, M., Ebrahimzadeh Pezeshki, R., and Morvati Sharifabadi, A. (2014). Designing a hybrid model of the factor affecting divorce by systematically reviewing previous studies. Iranian Journal of Epidemiology. Vol. 10, No. 4, Pp. 22-10. ]in Persian[.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and teacher education, Vol.20., No.3, Pp. 277-289.     DOI: 10.1016/j.tate.2004.02.003
Boudrias, J. S., Brunet, L., Morin, A. J., Savoie, A., Plunier, P., & Cacciatore, G. (2010). Empowering employees: The moderating role of perceived organisational climate and justice. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, Vol.42., No.4, Pp.20-1. DOI: 10.1037/a0020465
Broniarczyk, S. M., & Griffin, J. G. (2014). Decision difficulty in the age of consumer empowerment. Journal of Consumer Psychology, Vol.24., No.4, Pp.608-625. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2014.05.003
Cascio, M. A., Weiss, J. A., & Racine, E. (2021). Empowerment in decision-making for autistic people in research. Disability & Society, Vol.36, No.1, Pp.100-144. DOI: 10.1080/09687599.2020.1712189
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, Vol.13., No.3, Pp.471-482. https://doi.org/10.2307/258093
Cousik, R. (2021). Qualitative Research and Arts-Based Research: From Experiments to Empowerment. Qualitative Report, Vol.26., No.3. Pp. 23-40. 10.46743/2160-3715/2021.4738
Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: A critical review of the definitions, drivers and outcomes. Energy Research & Social Science, Vol.6., No.72, Pp.101-871. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101871
Danasefahani, Z., Javadi, M., Zohal, M., Ziaee, A., Yazdi, Z., Zahedifar, F., and Kakavand, M. (2014). Educational Needs Assessment of Empowerment of Faculty Members of Qazvin University of Medical Sciences According to the Regulations of Supplementary Knowledge Plan and Empowerment of University Faculty Members, Quarterly Journal of Medical Education and Development, Vol.6., No.1, Pp. 3-11. ]in Persian[.
Daneshmandi, S., Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., and Qelicholi, B. (2018). Identify the consequences of using mentoring to empower new faculty members: with a qualitative approach based on content analysis. Bimonthly Scientific Research New Approach in Educational Management. Vol.9., No.34, Pp.105-128. ]in Persian[.
Deh Bozorgian, M. (2011). Study and design of empowerment model for faculty members Case: Shiraz University of Medical Sciences in the academic year of 2009-2010. Master Thesis in Educational Research. ]in Persian[.
Deja, M., Januszko-Szakiel, A., Korycińska, P., & Deja, P. (2021). The impact of basic data literacy skills on work-related empowerment: the alumni perspective. College & Research Libraries, Vol.82., No.5, Pp. 34-54. 10.5860/crl.82.5.708
Drucker, P. (1999). Challenges of management in the 21st century (translated by Mohammad Toloo, 1999), Tehran: Rasa Cultural Services. ]in Persian[.
Elahi, N., & Sayadi, N. (2021). Designing and validation of a questionnaire to assess the ability of faculty members of medical universities. Iranian Journal of Medical Education, Vol.9., No.21, Pp. 82-93. URL: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-5166-en.html
Eskandari, M. (2001). Introducing empowerment in management and its patterns. Journal of Improvement and Transformation Management Studies, Vol.10., No.39, Pp.118-99. ]in Persian[.
Fox, J. (2000). Employee empowerment: an apprenticeship model (Doctoral dissertation, University of Hartford).
Ghorehjili, S., Rahmati, M., and Pourkarimi, J. (2019). Components of dual power leadership: a meta-combined study. Marine Science Education, Vol.6., No.1, Pp.123-138. ]in Persian[.
Gouran Shourakchali, S., Hosseinzadeh, B., & Fallah, V. (2021). Modeling the Impact of Organizational Virtue on Psychological Empowerment of Faculty Members by the Mediating Role of Subjective Well-Being: A Case Study of Mazandaran Province Universities. Educational Development of Judishapur, Vol.12., No.1, Pp.96-107. https://doi.org/10.22118/edc.2020.233693.1394
Hancer, M., & George, R. T. (2003). Psychological empowerment of non-supervisory employees working in full-service restaurants. International Journal of Hospitality Management, Vol.22., No.1, Pp. 3-16. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(02)00032-4
Hao, F., Zhang, S., & Xiao, H. (2021). A return to innocence: Guimi tourism and women empowerment. International Journal of Tourism Research. Vol.9, No. 43, Pp. 39-54. https://doi.org/10.1002/jtr.2457
Hosseini Kashani, F., Chenari, A., Ahmadi, A., and Parsamein, K. (2020). Provide a model to improve the professional capabilities of faculty members of the Islamic Azad University of Tehran with world-class. Bimonthly Scientific Research New Approach in Educational Management. Vol.11., No.46, Pp. 203-222. ]in Persian[.
 Islami, N., Hosseini, M., Makarem, A., and Gholami, H. (2020). The effect of empowerment courses for faculty members of Mashhad University of Medical Sciences on their satisfaction and knowledge in the field of teaching and evaluation skills. Journal of Mashhad Dental School, Vol.44., No.1, Pp. 3-13. ]in Persian[.
Jahangiri, S., Charabin, M., Karimi, M., and Saatchian, V. (2021). Explain the background model of strategies and consequences of competitive advantage based on the empowerment of faculty members and university professors. Research in educational systems. Vol.3, No.54, Pp.94-103. ]in Persian[.
Karami, K., and Ebrahimi, M. (2015). Investigating the effect of faculty empowerment on improving the quality of education in medical education development centers, National Conference on Management Science Research, Tehran. ]in Persian[.
Karimi, F., Hosseini, M., Malekpour, A., Moezzi, M., Hosseini, A., Raisi, N., Raisi, K. (2019). An analysis of the educational needs of faculty members in order to empower them at Shahrekord University of Medical Sciences. Development strategies in medical education. Vol.6., No.1, Pp.47-59. ]in Persian[.
Karimi, M., and Ahmadi, A. (2021). Presenting a specific competency model for university professors. Scientific Journal of Education and Evaluation. Vol.14., No.53, Pp.159-180. ]in Persian[.
Khojasteh, M., Esmaeilzadeh Ghandehari, M. R., Fahim Davin, H., & Peymanizad, H. (2021). The Analysis of the Dimensions of Management Performance Synergy in the Development and Empowerment of Sport Federations. Journal of Sport Management, Vol.13., No.1, Pp.277-292. https://doi.org/10.22059/jsm.2019.281367.2272
Kordnaeij, A., and Bakhshizadeh, A. (2015). Investigating the effect of psychological empowerment of employees on structural empowerment. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, Vol.4., No.3, Pp.97-119. ]in Persian[.
Kuo, T. H., Ho, L. A., Lin, C., & Lai, K. K. (2010). Employee empowerment in a technology advanced work environment. Industrial management & data systems, Vol.6, No.2, Pp. 167-188. https://doi.org/10.1108/02635571011008380
Maeroff, G. I. (1988). A Blueprint for Empowering Teachers. Phi Delta Kappan, Vol.69., No.7, Pp. 472-77.
Maiorano, D., Shrimankar, D., Thapar-Björkert, S., & Blomkvist, H. (2021). Measuring empowerment: Choices, values and norms. World Development, Vol.138., No.10, Pp. 52-20. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105220
Malik, M., Sarwar, S., & Orr, S. (2021). Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. International Journal of Project Management, Vol.39., No.1, Pp.10-20. https://doi.org/10.1108/LODJ-03-2021-0116
McClair, T. L., Sripad, P., Casseus, A., Hossain, S., Abuya, T., & Gottert, A. (2021). The Client Empowerment in Community Health Systems Scale: Development and validation in three countries. Journal of Global Health, Vol.11., No.2, Pp. 5-54. doi: 10.7189/jogh.11.07010
Mohammadi, M. (2001). Assessing the ability of Birjand University staff. Master Thesis, Tarbiat Modares University. ]in Persian[.
Mohammadian, M., Kazemi, M., and Jahanpour, T. (2013). Empowerment of faculty members with e-learning approach, the second national conference on modern management sciences, Gorgan. ]in Persian[.
Moradi, I., and Didehban, H. (2017). Empowerment of faculty members in the medical education system. Journal of Nursing and Midwifery. Vol.15., No.1, Pp.10-18. ]in Persian[.
Moye, M. J., & Henkin, A. B. (2006). Exploring associations between employee empowerment and interpersonal trust in managers. Journal of management development. Vol.13, No.3, Pp. 127-33. https://doi.org/10.1108/02621710610645108
Moye, M. J., Henkin, A. B., & Egley, R. J. (2005). Teacher‐principal relationships: Exploring linkages between empowerment and interpersonal trust. Journal of Educational Administration. Vol.49, No.4, Pp. 183-96. https://doi.org/10.1108/09578230510594796
Musharraf Javadi, M., Miraghaei, M., and Rezaei Golabad, H. (2008). Employee empowerment is the basis of knowledge-based organizations. Proceedings of the Fifth International Conference on Management. ]in Persian[.
Pakneyat, I. and Fathizadeh, A. (2008). Employee empowerment: Needs and solutions. Management Quarterly, Vol.5., No.11, Pp. 33 - 47. ]in Persian[.
Pole, C., and Morrison, M. (2003). Ethnography for Education. Berkshire, Open University Press.
Prabha, M., Murugesan, P., & Santhanam, N. (2021). A study on the impact of psychological empowerment on motivation and satisfaction among the faculty working in the technical educational institutions in India based on age and work. International Journal of Enterprise Network Management, Vol.2., No.1, Pp. 70-84.
Prabha, M., Punniyamoorthy, M., & Nivethitha, S. (2021). Examining the bi-directional relationship between motivation and satisfaction: based on the impact of psychological empowerment. International Journal of Process Management and Benchmarking, Vol.11., No.3, Pp. 431-453. https://doi.org/10.1504/IJPMB.2021.115040
Qahramani, M., Gholami, M., Ruhollahi, A., and Mehri, D. (2016). Evaluating the effect of organizational intelligence on facilitation of faculty members (Case study: Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technology). Educational measurement and evaluation studies. Vol.6., No.14, Pp.143-163. ]in Persian[.
Rahimi, I., Dehghani, A., and Baharloo, R. (2013). Faculty members' views on effective strategies for their empowerment and the development of a structured questionnaire. Iranian Journal of Medical Education, Vol.13., No.1, Pp. 29-38. ]in Persian[.
Rahmani, N., and Ezzati, M. (2014). Identifying the factors affecting the empowerment of faculty members from the perspective of Islam. Management in Islamic University. Vol.3, No.8, Pp.263-284. ]in Persian[.
Rahmanpour, L. (2002). Empowerment, concepts, structure and strategies. Tehran: Management Development Monthly, Vol.41, No. 31, Pp.23-28. ]in Persian[.
Ramzden, P. (1997). Learning leadership in higher education, translated by Abdul Rahim, grandson of Ibrahim et al., 2001. Damghan: Damghan University of Basic Sciences and Institute of Research and Planning in Higher Education. ]in Persian[.
Sadri, D., Jahanbani, J., Fayazi, M., Rokhsari, Sh., and Naraghian, N. (2015). Survey of faculty members' views on effective strategies on their empowerment and related factors in the dental unit of Islamic Azad University in 2014. Journal of Research in Dental Sciences, Vol.,12., No.4, Pp.193-201. ]in Persian[.
Samiopour Giri, I. (2009). Investigation and analysis of effective factors on staff empowerment (Case study: Administrative staff of Sistan and Baluchestan University). Master Thesis. ]in Persian[.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, Vol.30., No.1, Pp.99-111. https://doi.org/10.1002/nur.20176
Seyed Javadin, R., Heidari, H., and Shahbazmoradi, S. (2009). Investigating the effective factor on human resource empowerment in case study services in the banking system, Journal of Public Management, Vol.1, No. 2, Pp. 75 - 88. ]in Persian[.
Shafiee, F., Naderi, A., Abili, Kh., and Sobhani, H. (2018). Analysis and Explanation of Research Performance of Faculty Members with a Mixed Approach and Multilevel Modeling, Case Study: University of Tehran. Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies. Vol.7., No.13. Pp.97-120. ]in Persian[.
Sharifzadeh, M., and Abdullahzadeh, Gh. (2016). Requirements for training courses for professional development of faculty members: A case study. Letter of Higher Education, Vol.9., No.33, Pp.39-61. ]in Persian[.
Short, P. M., Greer, J. T., & Melvin, W. M. (1994). Creating empowered schools: Lessons in change. Journal of Educational Administration. Vol.3, No.2, Pp. 94-103. https://doi.org/10.1108/09578239410069106
Smith, J (1996). Empoverment research technology management. Empoverment in organizations. Set/oct, 2000. DOI: 10.4018/978-1-931777-04-9.ch002
Sohrabi, M. (2013). Principles of writing review articles, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Vol.18., No.12, Pp. 52-56. ]in Persian[.
Soleimani, N., and Motahhari, A. (2009). The Relationship between Empowerment and Job Commitment of Principals in Secondary Schools of Semnan Province, Knowledge and Research in Educational Sciences, Research in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan), Vol.6., No. 23, Pp. 101-122. ]in Persian[.
Soleimanian, M. (2002). Designing and explaining an appropriate model in empowering NAJA human resources. PhD Thesis in Public Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. ]in Persian[.
Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of management journal, Vol.39., No.2, Pp.483-504. https://doi.org/10.5465/256789
Spreitzer, G. M., & Mishra, A. (1997). Survivor responses to downsizing: the mitigating effects of trust and empowerment. Los Angeles, California, United States: Southern California Studies Center, University of Southern California.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review, Vol.15., No.4, Pp.666-681. https://doi.org/10.5465/amr.1990.4310926
Vaezi, R., and Sabzikaran, I. (2008). Which approach to empowerment? An Integrated Approach to Empowerment Theories, Proceedings of the Fifth International Conference on Management. ]in Persian[.
Van Loon, K. A., & Scheele, F. (2021). Improving graduate medical education through faculty empowerment instead of detailed guidelines. Academic Medicine, Vol.96., No.2, Pp. 173-175. DOI: 10.1097/ACM.0000000000003386
Whetten, D. A., Cameron, K. S., & Woods, M. (1998). Developing management skills (Vol. 8). Reading, MA: Addison Wesley.