نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

کارآموزی در عرصه از دروسی است که دانشجویان باید در محیط واقعی کار به صورت عملی آموزش ببینند. دوره‌های کارآموزی در شکل‌دهی مهارت‌های اساسی و توانمندی‌های حرفه‌ای دانشجویان نقش اساسی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر تبیین راهکارهای اجرایی جهت بهبود برنامه آموزشی کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود. این مطالعه کیفی توصیفی در سال 1398 در استان گلستان انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه ۳۱ نفر از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی که دوره کارآموزی خود را در دانشکده بهداشت گذرانده‌اند، دانشجویان کارشناسی رشته بهداشت عمومی که حداقل یک نیمسال از کارآموزی را سپری کرده‌اند و مربیان و اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله مصاحبه‌های گروهی و فردی جمع‌آوری شد و به روش تحلیل محتوا در نرم افزار Atlas.ti 8 تحلیل گردید. راهکارهای بهبود وضعیت کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در 5 طبقه اصلی (ارتقای نظام آموزشی، برنامه‌ریزی و آمادگی قبل از کارآموزی، مدیریت کارآموزی، بهبود وضعیت عرصه کارآموزی و پایش و ارزشیابی دانشجویان) و ۲۴ طبقه فرعی تبیین شد. انتخاب راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود در قالب برنامه عملیاتی، می‌تواند منجر به ارتقای کمی و کیفی کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the Executive Tactics of Internship of Public Health in Golestan University of medical sciences; A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Alireza Heidari 1
  • Javad Khademi 2
  • , Zahra Khatirnamani 3
  • Narges Rafiei 4

1 Faculty member, Health management and social development research center, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

2 Faculty member, Department of public health, school of health, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

3 MS.C, Department of public health, school of health, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran.

4 PhD student, Department of public health, school of health, Golestan University of medical sciences, gorgan, Iran

چکیده [English]

An Internship in the field is one of the courses that students should be trained in a real work environment. Internship course plays a key role in shaping students' core skills and professional competencies. The purpose of this study was to determine the executive strategies of internship training program in the field of public health in the School of Health of Golestan University of Medical Sciences. This descriptive qualitative study was conducted in 2019-2020 in Golestan province. Participants in the study were 31 undergraduate public health graduates who completed their internship at the School of Public Health, undergraduate public health students who had completed at least one semester of internship, instructors, and faculty members of the Department of Public Health. They were purposefully selected. Data were collected by group and individual interviews and Analyzed by content analysis method in Atlas.ti 8 software. The executive strategies to improve the internship situation in the field of public health were explained in 5 main topics (Upgrading the educational system, planning and preparation before internship, internship management, improving the situation in the internship area and monitoring and evaluating students) and 24 sub-topics. The selection of appropriate strategies to improve the current situation in the framework of the operational plan, can lead to quantitative and qualitative improvementof internship in public health at Golestan University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research
  • Internship
  • Public Health Education
  • Public Health School
Alavi, M. and Abedi, H., 2008. Nursing students' experiences and perceptions of effective instructor in clinical education. Iranian Journal of Medical Education, 7(2), pp.325-334. [In Persian]
Abedini, S., Aghamolaei, T., Jomehzadeh, A. and Kamjoo, A., 2009. Clinical education problems: the viewpoints of nursing and midwifery students in Hormozgan University of Medical Sciences. Hormozgan medical journal, 12(4), pp.249-253. [In Persian]
Ahanchian, M., Sharafi, S., Vafaee, M. and Hajiabadi, F., 2017. Evaluate the Effectiveness of internship program in nursing student using Kirkpatrick's model. Research in Medical Education, 9(1), pp.17-9. [In Persian]
Abedini, S., Khani, K., Morabbi, H. and Karmostaji, A., 2018. Experiences of the Clerkship Challenges of Laboratory Sciences in the Students and the Faculty Respective Opinion: A Qualitative Research. Journal of Development Strategies in Medical Education.5(1), pp.80-93. [In Persian]
Azami-Aghdash, S., Ostad_ahmadi, Z., SHahedifar, N. and Derakhshani, N., 2019. Improving Quality of'Health Service Management'Clerkship Course Using Action Research. The Journal of Medical Education and Development, 14(2), pp.110-122. [In Persian]
Dehghani, K.H., Dehghani, H. and Falahzadeh, H., 2005. THE EDUCATIONAL PROBLEMS OF CLINICAL FIELD TRAINING BASED ON NURSING TEACHERS AND LAST YEAR NURSING STUDENTS'VIEW POINTS. [In Persian]
Dadgaran, I., Parvizy, S. and Peyrovi, H., 2012. A global issue in nursing students’ clinical learning: The theory–practice gap. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, pp.1713-1718.
Damari, B., Hajebi, A., Bolhari, J. and Heidari, A., 2018. Developing a training course for spiritual counselors in health care: Evidence from Iran. Indian journal of palliative care, 24(2), p.145.
Dehghani, M., Torab Miandoab, A., Habibi-Chenaran, S., Hayavi Haghighi, M.H. and Mirabootalebi, N., 2020. Design a training content of Health Information Technology field. Journal of Development Strategies in Medical Education, 7(1), pp.26-40. [In Persian]
Guba, E.G., 1981. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Ectj, 29(2), pp.75-91.
Lincoln, Y.S., 1995. Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1(3), pp.275-289.
Gordon, J., Hazlett, C., Ten Cate, O., Mann, K., Kilminster, S., Prince, K., O’Driscoll, E., Snell, L. and Newble, D., 2000. Strategic planning in medical education: enhancing the learning environment for students in clinical settings. Medical education, 34(10), pp.841-850.
Heidari, A., Kabir, M.J., Jafari, N., Gashti, A.B., Pourabasi, M.A. and Honarvar, M.R., 2016. Assessment of human and physical resources in health houses and health-care centers providing emergency services: a study in Golestan province. Journal of Health in the Field, 3(4), pp.1-4. [In Persian]
Heidari, A., Khademi, J., Khatirnamani, Z., Rafiei, N. and Mirkarimi, S.K., 2021. Evaluating the quality of the public health internship program based on the CIPP model at Golestan University of Medical Sciences. Medical Education, 12(2), pp.6-20. [In Persian]
HERAVI, K.M., Rejeh, N., ANOOSHEH, M. and Alhani, F., 2011. NURSING STUDENTS'COMPREHENSION OF COMMUNITY HEALTH NURSING TRAINING IN FIELD: A QUALITATIVE RESEARCH. IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION, 11(34), pp.526-538. [In Persian]
Jaffari, F. and Valiani, M., 2002. Evaluation of field training from the viewpoints of management and informatics students of Isfahan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education, 2(1), pp.19-26. [In Persian]
Javadi, M., Raeisi, A.R. and Golkar, M., 2008. Comparison between Health Care Management Students Instructors Point of View about Internship lessons in this major Isfahan University of Medical Sciences 2006. Strides in development of medical education, 4(2), pp.84-91. [In Persian]
Jannati, A., Dehgani Milag, F., Narimani, M., Gholizadeh, M. and Kabiri, N., 2018. Evaluation of the Experiences of Health Service Management Students at the Faculty of Management and Information in Tabriz, Iran Regarding Field Internship: A Qualitative Research. Journal of Medical Education Development, 11(29), pp.44-53. [In Persian]
Khayyati, F., Jahanlou, A. and Lotfizadeh, M., 2013. Developing and Introducing a New Curriculum for Apprenticeship of Public Health Students in Bachelor Level in 2009. Journal of Health, 3(4), pp.81-93. [In Persian]
Keshtkaran, A., Heidari, A. and Bastani, P., 2012. Study of managers' communication skills based on the staff's view in Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Payavard Salamat, 5(4), pp.41-48. [In Persian]
Kelly, C., 2007. Student’s perceptions of effective clinical teaching revisited. Nurse education today, 27(8), pp.885-892.
Khodaveisi, M., Pazargadi, M., Yaghmaei, F. and Bikmoradi, A., 2012. Identifying challenges for effective evaluation in nursing education: A qualitative study. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 17(7), p.710. [In Persian]
Mirza, E.D., Shareigu, M. and MEHDIPOUR, A., 2020. Survey of the Viewpoints of Surgical technology Students of Rafsanjan University of Medical Sciences about Clinical Education Status in 2019. [In Persian]
Mohebbi Noubandegani, Z., Rambod, M., Hashemi, F., Mohammadi, H.R., Najafi Dolatabad, S. and Setoudeh, G., 2012. View point of the nursing students on challenges in clinical training, Shiraz, Iran. Hormozgan medical journal, 16(5), pp.415-421. [In Persian]
Nehrir, B., Ebadi, A., Vanaki, Z., Khademolhosseini, S.M. and Mokhtari Nouri, J., 2016. Medical surgical nursing pathology: A qualitative study. Journal of Nursing Education, 5(4), pp.1-7. [In Persian]
Nehls, N., Rather, M. and Guyette, M., 1997. The preceptor model of clinical instruction: The lived experiences of students, preceptors, and faculty-of-record.
Nabilou, B., Amirzadeh, J., Mirzapour, S., Salem Safi, P. and Yusefzadeh, H., 2018. EVALUATION OF CLERKSHIP QUALITY OF PUBLIC HEALTH STUDENTS IN URMIA MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY IN 2017. Nursing and Midwifery Journal, 16(4), pp.218-224. [In Persian]
POURGHANE, P. and RAJABPOUR, N.M., 2016. EXPERIENCES OF NURSING STUDENTS AND CLINICAL TEACHERS ABOUT. [In Persian]
Pazokian, M. and Rassouli, M., 2012. Challenges of nursing clinical education in world. Journal of Medical Education Development, 5(8), pp.18-26. [In Persian]
Rassouli, M., Zagheri Tafreshi, M. and Esmaeil, M., 2014. Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies. Journal of clinical excellence, 2(1), pp.11-22. [In Persian]
Remmen, R.O.Y., Denekens, J., Scherpbier, A., Hermann, I., Van Der Vleuten, C., Royen, P.V. and Bossaert, L., 2000. An evaluation study of the didactic quality of clerkships. Medical education, 34(6), pp.460-464.
Tabrizi, J.S. and Azami-Aghdash, S., 2015. Perspective of health service management master students about methods of holding clerkship and internship courses: a qualitative study. Research in Medical Education, 7(3), pp.1-10. [In Persian]
Tabrizi, J., Mardani, L., Kalantari, H. and Hamzehei, Z., 2011. Clerkship from the Perspective of Students of Health Services Management and Family Health in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 10(4). [In Persian]
TORABI, K., BAZRAFKAN, L., SEPEHRI, S. and HASHEMI, M., 2013. The effect of logbook as a study guide in dentistry training. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 1(3), pp.81-84. [In Persian]
Vahidi, R., Daneshkhah, N., Araks, M., KOUSHAVAR, H. and MOHAMMADPOURASL, A., 2006. NURSING STUDENTS' AND INSTRUCTORS' VIEWPOINTS REGARDING PROFESSIONAL ABILITIES OF STUDENTS IN INTERNSHIP PROGRAM AT TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE. IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION,6(16), pp.107-113. [In Persian]
Zahiri, M., 2011. Assessment of Field Training Programs in Graduates of Health Services Management in Ahwaz Jondishapour University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 11(2). [In Persian]
ZAREI, J., ABDOLKHANI, R., AZIZIAN, S. and SARIKHANI, L., 2014. A survey on the viewpoint of graduates of Medical Records bachelor degree about strengths and weaknesses of the internships program in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences. EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF JUNDISHAPUR, 5, pp.12-20. [In Persian]