نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شهر شیراز، ایران

3 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 متخصص زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

5 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

رشته های پزشکی از حرفه های پیچیده و دشواری هستند که با استفاده از علوم و مهارت های خاص خود در جهت پیشبرد سلامتی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گام بر می دارند، استدلال بالینی به عنوان یکی از شایستگی‌های اصلی یک پزشک است که دانشجویان پزشکی باید قبل از واجد شرایط بودن در پزشکی به آن دست یابند. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی های استدلال بالینی دانشجویان رشته پزشکی با رویکرد فراترکیب بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. تیم فراترکیب متشکل از یک پزشک و سه نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی مسلط به روش پژوهش فراترکیب بود. 18 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 34 مضمون پایه بود. اعتبار داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های اعتبارپذیری و انتقال‌پذیری از طریق خودبازبینی پژوهشگرپژوهشگران و همسوهمسوسازی داده‌ها و اعتمادپذیری با هدایت دقیق جریان گردآوری اطلاعات و همسوهمسوسازی پژوهشگرپژوهشگران تأیید شد. براساس نتایج پژوهش، هشت مضمون اصلی تشخیص بیماری، به کارگیری دانش، توجه به علائم و نشانه های بیمار، اتخاذ تصمیمات صحیح، تبدیل اطلاعات بیمار به اطلاعات پزشکی(استدلال تشخیصی)، حل مسئله (تجزیه و تحلیل استدلال بالینی)، گرفتن شرح حال بیمار و معاینه فیزیکی و تفسیر آزمایشات تشخیصی، عوامل الگوی شایستگی های استدلال بالینی دانشجویان علوم پزشکی هستند، که در این زمینه پر اهمیتند. به طور کلی یافته‌های پژوهش  نشان داد که لازم است مهارت‌های استدلال بالینی به عنوان فرایندهای فکری مورد استفاده پزشکان در تدوین سؤالات و تشخیص‌های مناسب مورد توجه قرار گیرد، لذا برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of clinical reasoning competencies for medical students

نویسندگان [English]

  • solmaz khademi 1
  • mehdi mohammadi 2
  • reza Naseri Jahromi 3
  • athar rasekh jahromi 4
  • parastoo nabeei 5

1 PhD Student, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Faculty Member, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 PhD in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

4 Gynecologist, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

5 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Medical disciplines are complex and difficult professions that use their special sciences and skills to promote physical, mental and social health. Clinical reasoning is one of the main competencies of a physician that medicine students must achieve this before being eligible in medicine. Therefore, the main purpose of this study was to design a model of clinical reasoning competencies for medical students with meta-combination approach. This qualitative study was conducted using the six-step method of Sandloski and Barroso (2007). The meta-combination team consisted of a physician and three curriculum specialists who were proficient in the meta-combination research method. 18 related research sources were used as the basis for the analysis, which resulted in the extraction of 34 basic themes. Data validation was verified using validation and transferability techniques through researchers' self-review and data alignment, and reliability was accurately guided to the process of data collection and researcher alignment. Based on the research results, the eight main themes of diagnosing the disease, applying knowledge, paying attention to the patient's signs and symptoms, making the right decisions, converting patient information into medical information (diagnostic reasoning), problem solving (clinical reasoning analysis), taking a history of patient and physical examination and interpretation of diagnostic tests are factors in the pattern of clinical reasoning competencies of medical students, which are very important in this regard. In general, the findings of this article showed that it is necessary to consider clinical reasoning skills as thought processes used by physicians in formulating appropriate questions and diagnoses, so it is essential to provide quality health care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • clinical reasoning
  • clinical evaluation
  • meta-combination
Anderson, K. J. (2006). Factors affecting the development of undergraduate medical students' clinical reasoning ability (Doctoral dissertation). ‏
Audétat, M. C., Dory, V., Nendaz, M., Vanpee, D., Pestiaux, D., Junod Perron, N., & Charlin, B. (2012). What is so difficult about managing clinical reasoning difficulties? Medical education46(2), Pp. 216-227. ‏
Bellingham, L. (2021). Evaluating the Effectiveness of a Continuing Education Program for the Improvement of Clinical Reasoning Skills among Nurses using the Early Warning Scoring Protocol. Kean Quest, 3(2), 3.
Burgess, A., van Diggele, C., Roberts, C., & Mellis, C. (2020). Key tips for teaching in the clinical setting. BMC Medical Education, 20(2), Pp. 1-7.
Chenail, R. J. (2011). Learning to Appraise the Quality of Qualitative Research Articles: A Contextualized Learning Object for Constructing Knowledge.  The Qualitative Report, 16(1), Pp. 236-248.
Coderre, S., Wright, B., & McLaughlin, K. (2010). To think is good: querying an initial hypothesis reduces diagnostic error in medical students. Academic Medicine85(7), Pp.1125-1129. ‏
Currie, J. M., & Macleod, W. B. (2018). Understanding Doctor Decision Making: The Case of Depression (No. w24955). National Bureau of Economic Research. ‏
Daly, P. (2018). A concise guide to clinical reasoning. Journal of evaluation in clinical practice24(5), Pp. 966-972. ‏
Daniel, M., Rencic, J., Durning, S. J., Holmboe, E., Santen, S. A., Lang, V., ... & Gruppen, L. D. (2019). Clinical reasoning assessment methods: a scoping review and practical guidance. Academic Medicine94(6), Pp. 902-912. ‏
Deng, Y.L., & Liu, S.J. (2015). Review of research on clinical reasoning theory. Chinese Journal of Diagnostics (Electronic Edition), 3(2), Pp.86-89
Dissanayake, P. I., Colicchio, T. K., & Cimino, J. J. (2020). Using clinical reasoning ontologies to make smarter clinical decision support systems: a systematic review and data synthesis. Journal of the American Medical Informatics Association, 27(1), Pp.159-174.
Dong, T., Durning, S. J., Artino Jr, A. R., van der Vleuten, C., Holmboe, E., Lipner, R., & Schuwirth, L. (2015). Dual process theory and intermediate effect: are faculty and residents' performance on multiple-choice, licensing exam questions different? Military medicine180(suppl_4), Pp.92-96.‏
Durning, S. J., Ratcliffe, T., Artino Jr, A. R., Vleuten van der, C., Beckman, T. J., Holmboe, E., ... & Schuwirth, L. (2013). How is clinical reasoning developed, maintained, and objectively assessed? Views from expert internists and internal medicine interns. Journal of Continuing Education in the Health Professions33(4), Pp.215-223. ‏
Elder, A. T., McManus, I. C., Patrick, A., Nair, K., Vaughan, L., & Dacre, J. (2017). The value of the physical examination in clinical practice: an international survey. Clinical Medicine17(6), Pp. 490. ‏
Elvén, M., Hochwälder, J., Dean, E., & Söderlund, A. (2019). Predictors of clinical reasoning using the reasoning 4 change instrument with physical therapist students. Physical therapy99(8), Pp.964-976. ‏
General Medical Council. 2015. First do no harm. Enhancing patient safety teaching in undergraduate medical education. A joint report by the GMC and Medical Schools Council. [accessed Aug 2020]. Available from: https://www.gmc-uk.org/education/standards-guidance-and-curricula/position-statements/first-do-no-harm—enhancingpatient-safety-teaching-in-undergraduate-medical-education.
GMC. (2015). Outcomes for graduates (tomorrow’s doctors). London: General Medical Council. retrieved from http://www.gmcuk.org/education/undergraduate/undergrad_outcomes_overarching.asp
Goldmann, M., Middeke, A. C., Schuelper, N., Dehl, T., & Raupach, T. (2017). Klug entscheiden in der Lehre. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen129, Pp.22-26. ‏
Graber, M. L., Franklin, N., & Gordon, R. (2005). Diagnostic error in internal medicine. Archives of internal medicine165(13), Pp. 1493-1499. ‏
Graber, M. L., Rencic, J., Rusz, D., Papa, F., Croskerry, P., Zierler, B., ... & Olson, A. P. (2018). Improving diagnosis by improving education: a policy brief on education in healthcare professions. Diagnosis5(3), Pp.107-118. ‏
Gunderson, C. G., Bilan, V. P., Holleck, J. L., Nickerson, P., Cherry, B. M., Chui, P., ... & Rodwin, B. A. (2020). Prevalence of harmful diagnostic errors in hospitalised adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ quality & safety29(12), Pp.1008-1018. ‏
Gunderson, C. G., Bilan, V. P., Holleck, J. L., Nickerson, P., Cherry, B. M., Chui, P., ... & Rodwin, B. A. (2020). Prevalence of harmful diagnostic errors in hospitalised adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ quality & safety29(12), Pp.1008-1018. ‏
Heydari, A. A.; Moeini, M.; Jafarian, N.; Bogharpoosh, M (2008). A Survey of Cognition and Reasons for Choosing Nursing in Nursing Students of Hamadan Province in 2008, Scientific Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery 2008, Pp. 8-4
Huang, S., Yang, J., Wang, F., Guo, J., & Liu, S. (2021). Exploration of an Effective Method for the Step-by-Step Presentation of Case Information to Guide Grade 4 Medical Students to Develop Clinical Reasoning Skills. Journal of Curriculum and Teaching, 10(1), Pp.36-46.
Kelekar, A., & Afonso, N. (2020). Evaluation of the effect of a new clinical reasoning curriculum in a pre-clerkship clinical skills course. Perspectives on medical education, Pp. 1-5.
Koufidis, C., Manninen, K., Nieminen, J., Wohlin, M., & Silén, C. (2021). Unravelling the polyphony in clinical reasoning research in medical education. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 27(2), Pp.438-450.
Koufidis, C., Manninen, K., Nieminen, J., Wohlin, M., & Silén, C. (2020). Grounding judgement in context: A conceptual learning model of clinical reasoning. Medical education, 54(11), Pp. 1019-1028.
Lally L, Mc Carthy G, Flaherty G. Diagnostic Reasoning as a Medium for Promoting Patient Safety. Journal of Patient Safety and Quality Improvement. 2019; 7(2): Pp.36-40
Merkebu, J., Battistone, M., McMains, K., McOwen, K., Witkop, C., Konopasky, A., ... & Durning, S. J. (2020). Situativity: a family of social cognitive theories for understanding clinical reasoning and diagnostic error. Diagnosis, 7(3), Pp.169-176.
Middeke, A., Anders, S., Raupach, T., & Schuelper, N. (2020). Transfer of Clinical Reasoning Trained with a Serious Game to Comparable Clinical Problems: A Prospective Randomized Study. Simulation in Healthcare, 15(2), Pp.75-81.
Nabag, W. O. M., & Elmardi, A. S. (2021). Clinical reasoning skills of medical students, Faculty of Medicine Alzaiem Alazhari University Khartoum Sudan Measured by Diagnostic Thinking Inventory (DTI). British Journal of Medical and Health Research, 8(01), Pp.15-26.
Nunes, J. G. P., Amendoeira, J. J. P., Cruz, D. D. A. L. M. D., Lasater, K., Morais, S. C. R. V., & Carvalho, E. C. D. (2020). Clinical judgment and diagnostic reasoning of nursing students in clinical simulation. Revista Brasileira de Enfermagem, Pp.73, 1-6.
Pérez-González, S., & Rocca, E. (2021). Evidence of biological mechanisms and health predictions: an insight into clinical reasoning.
Plackett, R., Kassianos, A. P., Timmis, J., Sheringham, J., Schartau, P., & Kambouri, M. (2021). Using Virtual Patients to Explore the Clinical Reasoning Skills of Medical Students: Mixed Methods Study. Journal of Medical Internet Research23(6), e24723. ‏
‏Rencic, J., Schuwirth, L. W., Gruppen, L. D., & Durning, S. J. (2020). A situated cognition model for clinical reasoning performance assessment: a narrative review. Diagnosis, 7(3), Pp. 227-240.
Rencic, J., Schuwirth, L. W., Gruppen, L. D., & Durning, S. J. (2020). Clinical reasoning performance assessment: using situated cognition theory as a conceptual framework. Diagnosis, 7(3), Pp.241-249.
Rencic, J., Trowbridge, R. L., Fagan, M., Szauter, K., & Durning, S. (2017). Clinical reasoning education at US medical schools: results from a national survey of internal medicine clerkship directors. Journal of general internal medicine32(11), Pp.1242-1246.
Richmond, A., Cooper, N., Gay, S., Atiomo, W., & Patel, R. (2020). The student is key: A realist review of educational interventions to develop analytical and non‐analytical clinical reasoning ability. Medical education, 54(8), Pp. 709-719.
Salmani, N; Amirian, H. (2006). Comparing the views of nursing students and instructors of Islamic Azad University, Yazd Branch on the status of clinical education environment). Steps of Development in Medical Education, Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education 2006, 3(1). Pp.11-18
Sandelowski, M., & Barroso. J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research, New York, NY: Springer.
Schuwirth, L. W., Durning, S. J., & King, S. M. (2020). Assessment of clinical reasoning: three evolutions of thought. Diagnosis, 7(3), Pp.191-196.
Shin, H. S. (2019). Reasoning processes in clinical reasoning: from the perspective of cognitive psychology. Korean journal of medical education31(4), Pp. 299. ‏
Skakun, E. N. (1982, November). Relating the Components of the Clinical Reasoning Process to the Construction of Patient Management Problems. In Proceedings. Symposium on Computer Applications in Medical Care.Pp. 732-736
Tietze, K. J. (2004). Definitions and Concepts. Basic Skills in Interpreting Laboratory Data, 1. ‏
Truscott, A., & Couper, I. (2010). A method of teaching clinical problem-solving skills to primary health care student nurses. South African Family Practice52(1).‏
Turner, R. M. (1989). Using schemas for diagnosis. Computer Methods and Programs in Biomedicine30(2-3), Pp.199-207.
Yamani, N.; liyaghat dar, M.J.; Changiz, T.; Adeebi, P (2009). How Medical Students Learn Professionalism in the Clinic: A Qualitative Study of the Experiences of Professors and Interns. Iranian Journal of Medical Education. Winter 2009; 9 (4)
Yassin, B. A., Almothaffar, A., Aladhadh, M., Hussein, M. F., Ghafour, Z. A., & Gorial, F. I. (2021). Studying Clinical Reasoning of Internal Medicine Residents in Medical City Campus Using Script Concordance Test. International Medical Journal, 28(3), Pp.280-283.
Yazdani, S., & Abardeh, M. H. (2020). A novel model of clinical reasoning: Cognitive zipper model. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 8(2), Pp.61.