نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

6 عضو هیات علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

7 عضو هیات علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/edc.2021.301962.1871

چکیده

امروزه یادگیری الکترونیک، بخش جدایی ناپذیر از نظام آموزشی است که با توجه به مزایای فراوان و اپیدمی کووید 19 به صورت ابزاری کاربردی برای اجرای برنامه های آموزشی در بسیاری از دانشگاهها در آمده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت آموزش مجازی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. داده­های این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با 5 مؤلفه اصلی شامل محتوای آموزشی، زیرساختهای فناورانه، محیط آموزشی، ارزیابی و بازخورد و تعامل دانشجو با استاد بر اساس مقیاس لیکرت جمع آوری شد. پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه توسط 404 دانشجو تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت. میانگین نمره های محتوای آموزشی 29/10 ± 75/20، زیر ساخت های فناورانه 89/5 ± 50/13، محیط آموزشی 61/6 ± 31/18، ارزیابی و بازخورد 85/6 ± 80/26و تعامل استاد و دانشجو 73/5 ± 64/16، به ترتیب در سطح متوسط، متوسط، متوسط ، خوب و متوسط گزارش شد.  رضایت کلی دانشجویان به شیوه آموزش مجازی در سامانة نوید 59/2 ± 49/5 و بررسی و نظارت مرکز مطالعات و توسعة آموزش پزشکی، بر کیفیت محتوای آموزشی ارائه شده43/1 ± 56/2 محاسبه گردید. با توجه به مزایای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و زمانی آموزش مجازی پیشنهاد می شود که در نیمسال های آینده و در زمان پسا بحران، مسئولین و سیاستگزاران دانشگاه جهت آموزش ترکیبی برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The quality of virtual education provided in Navid system during the Corona epidemic from the point of view of students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Elham Maraghi 1
 • Mohamad saleh Hassanzadeh kermanshahi 2
 • Mona Sharififard 3
 • Akbar Babaei Heydarabadi 4
 • Mehdi Sayyah Baragar 5
 • Kaveh Eslami 6
 • Reza Arjmand 7
 • Elham Jahanifard 3

1 Faculty Member, Department of Biostatistics and Epidemiology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences,Ahvaz,Iran

2 Bachelor of Biology and Control of Disease Vectors, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz,Iran

3 Faculty Member, Department of Medical Entomology and Vector Control, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz,Iran

4 Faculty Member, Department of Health Education & Health Promotion, school of public health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

5 Faculty Member, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz,Iran

6 Faculty member, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

7 Faculty member, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Today, E-learning is an integral part of the education system, which has become a practical tool for implementing educational programs in many universities due to its many benefits and Covid 19 epidemic. The aim of this study is evaluating the quality of virtual education from the point of view of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences students. The information of this descriptive-analytical study was collected using a researcher made questionnaire with five main components including educational content, technological infrastructure, educational environment, evaluation and feedback and interaction between student and teacher based on Likert scale. Data analysis was performed using SPSS version 22 Software. After determining the validity and reliability of the questionnaire, it was completed by 404 students. The mean of educational content 20.75±10.29, technological infrastructure 13.50±5.89, educational environment 18.31±6.61, evaluation and feedback 26.80±6.85 and interaction between student and teacher 16.64±5.73, were reported medium, medium, medium, good and medium, respectively. The general satisfaction of students was calculated with the virtual education method in the Navid system 5.49±2.59 and the review and supervision of the Education Development Center on the quality of educational content provided 2.56±1.43. Considering the economic, educational, cultural and temporal benefits of virtual education, it is suggested that in the coming semesters and in the post crisis period, university officials and policy makers have the necessary planning for combined education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Students
 • Virtual education
 • University of Medical Sciences
Liu IF, Chen MC, Sun YS, etal., 2010. Extending the TAM model to explore the factors that affect Intention to Use an Online Learning Community. Computers & education, Vol.54, No.2, Pp. 600-610.
Smits PB, De Graaf L, Radon K, et al., 2010. Case-based e-learning to improve the attitude of medical students towards occupational health, a randomised controlled trial. Occupational and environmental medicine, Vol. 69, No.4, Pp.280-283.
Choi H 2003. A problem-based learning trial on the Internet involving undergraduate nursing students. J Nurs Educ.Vol. 42, No.8, Pp.359-363.
Kanuka H, Anderson T 2007. Ethical issues in qualitative e-learning research. International Journal of Qualitative Methods. Vol.6, No.2, Pp.20-39.
Hosseinzadeh M 2009. Virtual teaching. Farhang Amozesh, No.12&13, Pp.3-7. [In Persian]
Arkorful, V. & Abaidoo, N 2015. The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. Instructional Technology, Vol.12, No. 1, Pp. 29-77.
Lanzilotti R, Ardito C, Costabile M F, etal., 2006. eLSE Methodology: A Systematic Approach to the e-Learning Systems Evaluation. Educational Technology & Society, Vol. 9, No.4, Pp. 42-53.
Norollahee S, Hakimzadeh R, Seraji F, etal., 2013. The evaluation of e-learning courses in hadith science virtual faculty according to the criteria of quality in elearning from the views of students and instructors. Media, Vol.4, No. 2, Pp.1-12.
Rezazadeh A, Hosseini Nasab SD, Sarmadi MR, etal., 2018. Assess and prioritizing affecting factors on quality of education in E-learning environments using Analytical Hierarchy Process Method. Training and Evaluation, No. Pp. 115-134.
Zhang W, Cheng YL 2012. Quality assurance in e-learning: PDPP evaluation model and its application. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. Vol. 26, No. 13, Pp. 66-82.
Taheri M, Taheri E, Taheri M 2010. Provide a model for evaluating e-learninig system. Monthly Telecommunication World. 70: Pp. 51-54. [In Persian]
Anarinejad A, Mohammadi M 2014. The Practical Indicators for Evaluation of E-Learning in Higher Education in Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, Vol. 5, No.1, Pp.11-25. [In Persian]
Dastani M 2020. Virtual education products of medical universities during the outbreak of Covid 19, an apportunity to promote universities on the web.  Journal of Education Development. Vol. 13, No.39, Pp. 1-2. [ In Persian]
Sadeghi Mahali N, Arsalani M, Rad T, etal., 1400. Comparison of virtual education challenges in nursing before and after COVID-19: A systematic Review.Iranian Journal of Systematic Review in Medical Sciences. Vol. 2, No.1, 82- 103. [ In Persian]
Gangler P, de Vries J, Akota L, etal., 2002. Student selection and the influence of their clinical and academic enviroment on learning. University of Witten Herdeke Germany, University of Manitoba Canada. Eur J Dent Educ, No.6, Pp.8-26.
Kayzori AH, Sadeghpour M 2017. Comparison of the effect of traditional, electronic and electronic-traditional teaching methods on learning pharmacology courses in nursing students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Vol. 24, No. 12, Pp. 123-127. [In Persian]
Akbari Borang M, Jafari Sani H, Ahanchian MR, etal., 2012. Evaluating the quality of e-learning in Iranian universities based on curriculum orientations and teachers’ experience. Research and planning in higher education, No. 66, Pp. 75-97. [In Persian]
Hakimzadeh R, Afandideh N 2014. Qualification of E-Learning; Medical Education Courses of Tehran University of Medical Sciences. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 7, No.4, Pp.264-275. [In Persian]
Salimi S, Fardin MA 2020. The Role of Corona Virus in Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, No.2, Pp. 264-275. [In Persian]
Jefferson R N, Arnold LW 2009. Effects of virtual education on academic culture perceived advantages and disadvantages. US-China Education Review, Vol.6, No. 3, Pp. 61- 66.
Yasini A, Taban M 2015.Study of the effectiveness of virtual education course from the perspective of professor and student. Case study: University of Tehran. Iranian Higher Education Association Quarterly, No. 4, Pp. 175-198 [In Persian]
Jahanian R, Etebar SH 2012. The evaluating of virtual education in view point virtual e-learning centers in Universitiesof Tehran from students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, Vol.2, No.4, Pp. 53-65.  [In Persian]
Esfijani A 2018. Investigating the Effects of Blended Instruction on Students’ Academic Performance and Satisfaction. Journal of New Educational Approaches, Vol.13, No.1, Pp. 45-66. [In Persian]
Narimani M, Zamani BE, Asemi A 2015. Qualified instructor, student satisfaction and e-learning. Interdisciplinary Journsl of Virtual Learning in Medical Sciences, No.3, Pp.31-39. [In Persian]
Esmaeeli H, Rahmani Sh, Kazemi A, etal., 2016. Evaluation of E-Learning of the virtual learning program from the student's point of view. Public Management Research, No. 34. Pp. 221-241. [In Persian]
Niazi M, Barekat GH, Bahmaei L 2021. Factors affecting the quality of e-learning in Farhangian University of Khuzestan Province: Based on Grounded theory approach. Jundishapur Education Development Journal, No. 1, Pp. 235-241. [In Persian]
Okhovati M, Sharifpoor GH, Islamo Nejad T, etal., 2015. Attitude, Knowledge and Skill of Medical Students Toward E-Learning; Kerman University of Medical Sciences. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 8, No.1, Pp.51-58. [In Persian]