نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول ، خوزستان، ایران

2 دانشجو، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 گروه علوم تربیتی ،واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامی ،دزفول ،ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، تهران ، ایران

5 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر ، خوزستان، ایران

10.22118/edc.2021.265012.1664

چکیده

در جامعه کنونی، تجاری سازی دانش مهمترین مسئولیت دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی در پیوند دانشگاه با صنعت و توسعه پایدار می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی دزفول بود. پژوهش مذکور از حیث هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد تلفیقی کمّی و کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول و نمونه پژوهش شامل 37 نفر از این کارکنان بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spss نسخه 1.8 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج از وجود تفاوت معناداری بین میانگین نظری با میانگین تجربی در تمام گویه‌های شاخص ساختاری، انسانی و رابطه‌ای تجاری‌سازی دانش حکایت داشت و کارمندان شاخص های مذکور را مطلوب گزارش کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Knowledge Commercialization Indicators in Dezful University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Ebrahimpour 1
  • Fateme Tahmasebioldaji 2
  • Faranak omidian 3
  • Sayd Ehsan sadat Ebrahimi 4
  • Mina falat janaki 5

1 MA in Educational Management, Dezful Islamic Azad University, Khouzestan, Iran

2 PhD Student, Department of Medical Education, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz, Iran

3 , department of education , dezful branch , Islamic Azad university , dezful , Iran

4 MA in Governmental Management, Tehran University of research sciences, Tehran, Iran

5 MA in Governmental Management, Shoushtar Islamic Azad University, Khouzestan, Iran

چکیده [English]

In the present society, knowledge commercialization is the most important responsibility of universities, especially medical universities, in linking universities with industry and sustainable development. Therefore, the aim of this study was to identify and prioritize knowledge commercialization indicators in Dezful University of Medical Sciences. This study was conducted in terms of applied purpose using a qualitative and quantitative integrated approach. The statistical population consisted of all employees of Dezful University of Medical Sciences and the sample consisted of 37 employees who were selected by census method. To measure the variables, a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had already been confirmed was used. Spss software version 1.8 and descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The results indicated a significant difference between the theoretical average and the empirical mean in all items of structural, human and relational indicators of knowledge commercialization and employees reported the mentioned indicators as desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University of Medical Sciences
  • Knowledge
  • Commercialization
Abbasi, B. (2010). Qualitative research on the impact of commercialization approach on traditional university values. Quarterly Journal of Science and Technology Policy, Second Year, 2, pp. 76-63.
Allen Consulting Group. (2004). Building effective systems for the commercialization of university research. Prepared University Research, Prepared for Business Council Australia. 
Bandarian, R. (2010). Marketing and commercialization of new technologies: Steps, facilitators, and key to success. Technology Growth, 19, pp. 45-39.
Bandarian, R. and Ghabdezi, R. (2009). Advantages and challenges of commercialization research findings in center research in existing industries. Technology Development Quarterly, 20, pp. 19-25.
Bernaei, A.H. and Ghorban A.A. (2009). Knowledge commercialization; The missing link of research and industry in the country. Nano Space Quarterly, 16, pp. 25-22.
Braun, M., Brown, D., and Gunnar, G. (2000). Getting more Innovation from public Research. European commission, Enterprise Directo Generalr.
Elmi, M. (2010). Methods of commercialization of research findings. Business Thought, 15, pp. 12-26.
Geuna, A. (2001). The changing rationale for European University research funding: Are there negative unintended consequences? Journal of Economic Issues 35(3), pp. 607-632.
Ghanei Rad, M.A. (2004). Science Anachronism. National Research Institute for Science Policy, Tehran.
Laukkanen, M (2003). Exploring academic entrepreneurship: Drivers and tensions of university-based business. Journal of small Business and Enterprise Development, 10(4), pp. 372-82.
Mehdi, R. (2011). Development of commercialization of scientific achievements through semi-industrial production research. Technology Growth, 24, pp. 38-30.
Mehr Mohammadi, M. (2011). Investigating the effective factors on the prevalence of educational activities compared to research activities in the university. Research Project of Behbahan Branch of Azad University.
Mohammadi, M. R., Esmailzadeh, H. and Dehnouieh, R. (2009). Commercialization of research; Challenges and solutions. Tehran, National Center for Medical Sciences Research.
Pourezat, A. A., Gholipour, A. and Nadirkhanlou, S. (2010). Explaining the barriers to academic entrepreneurship and knowledge commercialization in the university of Tehran. Bi-Quarterly, Science and Technology Policy, Second Year, 4, pp. 75-65.
Radfar, R., Khamseh, A. and Madani, H. (2009). Commercialization of technology as an effective factor in the development of technology and economy. Journal of Technology Growth, 20, pp. 40-23.
Rasmussenet, E., Moen, O. and Gulbrandsen, M. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), pp. 518-533.
Siegel, D.S. and Phan, P.H. (2005). .Analyzing the effectiveness of university technology transfer: Implications for entrepreneurship education, Libecap, G.D. (Ed.) University Entrepreneurship and Technology Transfer (Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Vol. 16), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 1-38.