نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت بهره­وری اعضای هیئت علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان تهران بود. ازنظر هدف توسعه­ای، از نظر داده­ها و روش اجرا آمیخته اکتشافی بود. جامعه شرکت کننده برای مصاحبه 30 نفر از متخصصان حوزه مدیریت بهره­وری و منابع انسانی بودند که به ‌شرط تحقق اشباع نظری به‌عنوان نمونه آماری، به ‌صورت هدفمند تعیین گردیدند. جامعه آماری بخش کمّی 4465نفر از اعضای هیئت‌علمی و مدیران آموزشی دانشگاه­های آزاد استان تهران بودند که از بین آن‌ها 353 نفر از طریق فرمول کوکران به‌ عنوان نمونه و به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیدند. روش جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمّی) بود. برای تحلیل داده­های کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار maxqoda12 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت بهره­وری در بعد مدیریتی شامل مؤلفه­های (اجرایی و رهبری) بعد تشکیلاتی شامل مؤلفه­های (مدیریت افراد و ارتباطی) بعد محیطی شامل مؤلفه­های ( عوامل درونی و عوامل بیرونی) بعد فردی شامل مؤلفه­های (ویژگی­های شخصیتی و ویژگی­های اخلاقی) بعد شغلی شامل مؤلفه­های (شغلی-فردی و شغلی-سازمانی) بعد ارزشی شامل مؤلفه­های (مربوط به فرد و مربوط به شغل) بود. با توجه به ابعاد و مؤلفه­ها الگویی ارائه شد که برازش مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the productivity management model of the faculty members of Islamic Azad universities in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Samereh Ghafarian 1
  • Amirhosein Mahmoodi 2
  • Fatemeh Hamidifar 3
  • Fereshteh Kurdistani 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of productivity management of faculty members of Islamic Azad universities in Tehran province. It was an exploratory mix in terms of development goal, data and implementation method. The participating community was interviewed by 30 experts in the field of productivity and human resource management, who were purposefully selected as a statistical sample, provided that theoretical saturation was achieved. The statistical population of the quantitative section was 4465 members of the faculty and educational directors of the free universities of Tehran province, of which 353 people were selected as a sample through the Cochran's formula and in a multi-stage cluster method. The method of data collection was library and field including semi-structured interview (qualitative part) and researcher-made questionnaire (quantitative part). To analyze the qualitative data of the research, the content analysis method and maxqoda12 software were used. The results showed that the dimensions of productivity management in the management dimension include components (executive and leadership) organizational dimension including components (people management and communication) environmental dimension including components (internal factors and external factors) individual dimension including components ((Personality traits and moral characteristics) of the job dimension included components (job-individual and job-organizational) value dimension included components (related to the person and related to the job). According to the dimensions and components, a model was presented that has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity Management
  • Faculty Members
  • Islamic Azad University
  • Tehran Province
Awliya E. (2018). The future of productivity. Tehran: Publications of the Economic Cooperation and Development Organization.
Arasteh H, Faraskhah M. (2012). A model for increasing the research productivity of faculty members of Shahid Beheshti University. Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, No.8, Pp. 95-117. [In Persian]
 Sedghi Bukani N. (2018). Analysis of Multiple Relationships of Effective Leadership and Strategic Planning with Manpower Productivity in Higher Education Centers. Productivity Management Quarterly, No. 45. [In Persian]
 Faizi S. (2020). Providing a model for improving the productivity of faculty members of Amin University of Law Enforcement Sciences. PhD Thesis Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [In Persian]
Ghorbani S, Nazarpour A H, Vahdati H (et all). (2019). Identifying and prioritizing the components of service compensation on the productivity of faculty members of comprehensive public universities using the fuzzy Delphi method, Quarterly Journal of Productivity Management, Vol.51, No.5, Pp. 137-162. [In Persian]
Kazemi F. (2013). Investigating the mediating role of organizational commitment in the relationship between professional ethics and organizational productivity of faculty members of Arak State University. Master Thesis in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. [In Persian]
Karimizadeh M. (2017). Identifying the factors affecting the promotion of research productivity of faculty members of Allameh Tabatabai University. Master Thesis in Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. [In Persian]
Mousavi K. (2020). Designing a model of professional ethics for faculty members of Islamic Azad University. Quarterly Journal of Educational Management Innovations, Vol.16, No.1, Pp. 166-179. [In Persian]
Alrahlah A. (2016). The Impact of Motivational Factors on Research Productivity of Dental Faculty Members: A Qualitative Study. Journal of Taibah University Medical Sciences, Vol.11, No.5, Pp. 448–455.
Ben S, Ramzi Choukir J. (2019). Faculty Members’ Productivity and Research Funding: Intrinsic and/or extrinsic motivations? International Journal of Advanced  and Applied  Sciences,  Vol.6, No.4, Pp. 130-142.
 Camacci Mona L,  Lehman Erik B. (2020). Association Between Sex Composition and Publication Productivity of Journal Editorial and Professional Society Board Members in Ophthalmology. Author Affiliations Article Information. JAMA Ophthalmol. Vol.138, No.5, Pp. 451-458.
Mc Whorter R, dellello J . (2018). Understanding the Productivity of Faculty Members in Higher Education, International Journal of Management in Education. Vol.12, No.2.
Amoin Marven P. (2020). Analysis on Productivity, Performance and Upward Mobility of Faculty Members. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Vol.17, No.1, Pp. 343-353.