نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر نیشابور، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر نیشابور، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر بردسکن، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر نیشابور، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی شایستگی مدیران مدارس انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان علمی و با تجربه  مدیران سبزوار بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل  153 نفر بود. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شده است. در بخش کمی نیز به منظور گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخته الگوی شایستگی مدیران استفاده شده که از 5 بعد اصلی و 17 بعد فرعی برگرفته از نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل در بخش آمار توصیفی، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای معنی­داری رابطه بین متغیرها از آزمون t و برای آزمون کفایت نمونه و همبسته بودن از آزمونKMO  و بارتلت و همچنین طراحی مدل انجام ­گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که در این پژوهش مقدار t ابعاد الگوی شایستگی مدیران ا از 98/11 تا 03/3 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار  tمفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی دار بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می­توان بیان نمود که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت می­ گذارد. بیشترین مقدار  tمربوط به بعد دانش و آگاهی و کمترین آن بعد انتقاد­پذیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Model for School Principals

نویسندگان [English]

  • mehrdad ebrahimpour 1
  • Moslem Charabin 2
  • Ahmad Akbari 3
  • Ahmad Zendehdel 4

1 Ph.D. student, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran.

4 Faculty member, Department of Statistics, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to design a competency model of school principals. It was applied in terms of purpose, using an exploratory design and mixed method approach. The statistical population in the qualitative phase consisted of 15 scientific experts in Sabzevar who were selected by purposeful sampling, and sampling continued until data saturation. The statistical population of the quantitative phase involved 153 persons selected based on double count method. The data collection tool was a semi-structured interview that was prepared according to the opinions of professors and experts. In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire of principal competency model was used to collect the data, and it involved 5 main dimensions and 17 sub-dimensions derived from the results of qualitative interviews. Qualitative data analysis was done based on grounded theory, and in terms of descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of data distribution, t-test was used to check the significant relationship between the variables, and for testing sample adequacy and correlation, KMO and Bartlett’s test as well as model design using structural equation modeling were used. The results of the quantitative phase showed that in this study the t value of the dimensions of principal competency model was estimated to be from 3.03 to 11.98, which was more than the assumed t value (1.96). Therefore, given the significance of this coefficient with 99% confidence, it can be stated that all the above dimensions have a positive effect on it. The highest value of t was for knowledge and awareness and the least value was for criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principals
  • competency model
  • Schools
Abolalaei B, Ghaffari A 2016, Model of Managers Competencies, Iranian Industrial Development and Renovation Organization. [In Persian].
Ahadzie DK, Proverbs DG, Olomolaiye P 2008, Towards Developing Competency-basedMeasures for Construction Project Managers: Should Contextual Behaviors be Distinguished from Task Behaviors? .International Journal of ProjectManagement. Vol.17 ., No.36 , Pp.631-645[In Persian].
Alagheband A 2012, Introduction to Educational Management. Tehran: Ravan. [In Persian].
Angelides P 2012, Forms of leadership that promote inclusive education in Cypriot schools”, Education Management Administration and Leadership, Vol.40 ., No.1 , Pp. 21-36.
Creswell JW, Plano C 2007, Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
Farahbakhsh S, Jafari Sarabi M, Kamari E etal 2018, Formulation of Academic-Professional Competencies of Primary School Principals of Lorestan Province, Vol.6 ., No.5 , Pp. 127-198[In Persian].
Farzaneh M, Pour Karimi J, Norouzi M 2017, Presentation of Patterns of Professional Competence of High School Principals, Faculty of Psychology, University of Tehran. [In Persian].
Farzaneh M, Pour Karimi J, Nowruzi M 2016, Providing patterns of professional competence for high school principals Vol.8 ., No.7 , Pp. 200-208 [In Persian]. 
Flessa JJ 2012, Principals as middle managers: school leadership during the implementation of primary class size reduction policy in Ontario”, Leadership and Policy in Schools, Vol.3 ., No.1 , Pp. 325-343.
Gabrira TN 2013, A Strategic Perspective on Human resource Development. Advances in developing human Resource.
Ghorbannejad P, IsaKhani A 2016, Designing a Competency Model for Academic Managers Based on Islamic Model: A Comparative Study, Quarterly Journal of Management at Islamic University Vol.11 ., No.5 , Pp. 365-371[In Persian].
Horton R 2013, Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review  Vol.7 ., No.14 , Pp. 279-333.
Mahmoudi QM, Zarei Matin H, Bahraii P 2013, Competence and Explanation of Competencies of University Administrators. Management in Islamic University, Vol.1 ., No.1 , Pp.143-114.
Mohammadian M, Zahiri Abdond M 2015, Pathology of Professional Qualification of Managers and Trainers of Free Vocational Training (Case Study, Trainers and Managers of Khuzestan Free Technical Vocational Schools). The 5th National Conference and the Fourth International Conference on Educational Skills and Employment. Vol.9 ., No.10 , Pp.11-1 [In Persian].
Niknami M 2011, Educational Supervision and Guidance, samt, Iran. [In Persian].
Nirmand P, Sufi B, Jahangir A etal 2018, Conceptual Framework for CEOs of Technology Based Firms, Dimensions, Components and Indicators, Career and Organizational Counseling. Vol.4 ., No.12 , Pp. 161-145[In Persian].
Pashiardis P, Brauckmann S 2009, Evaluation of school principals. In G. Crow, J. Lumby, and P. Pashiardis, eds. International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders. New York: Rout ledge, Vol.3 ., No.9 , Pp. 263-7
Poloncic Melissa J 2016, "Principal's perceptions of effective professional development in schools", Journal of Educational Administration, Vol.6 ., No.4 , Pp.56-67.
Pour Karimi J, Farzaneh M, Norouzi M 2017, An Analysis of the Professional Competences of School Principals, Findings of a Mixed Research, School Management Quarterly, Vol.1 ., No.8 , Pp. 1-25[In Persian].
Pour Karimi J, Sadeghat M 2014, Explaining the Relationship between Competency with Transformational Leadership Style of Managers in Research Organizations, Human Resource Management Research, Vol.9 ., No.18 , Pp.201-214[In Persian].
Shabani R, Khorshid A, Abbasi L etal 2019, Presenting a Competency Model for Elementary School Principals in Tehran, Quarterly Journal of Educational Systems, Vol.7 ., No.3 , Pp. 94-79. [In Persian].
Torkzadeh J, Mohammadi G 2015, Evaluation of School Administrators' Competency Based on Islamic Managerial Competency Criteria (Teachers of Four Shiraz Education Areas), Vol.3 ., No.7 , Pp.39-58[In Persian].
Zahedi S, Sheikh I 2016, Model of Strategic Abilities of Middle-aged Managers, Strategic Management Studies, Vol.1 ., No.5 , Pp. 139-95. [In Persian]