نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 عضو هیئت علمی، مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه مدل سبک شناسی رهبری مدیران مدارس برای دوره متوسطه انجام شد. رکن اصلی رشد و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای نیروی انسانی ماهر و متخصص آن جامعه است، تعلیم و تربیت در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. رویکرد پژوهشی برای انجام این پژوهش آمیخته اکتشافی بود. ابتدا در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد. در مرحله دوم از روش پژوهش کمی و روش پرسشنامه به شیوه تحلیل توصیفی و استنباط استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی و مدیران مدارس و برنامه ریزان مدیریتی در مدارس بودند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 480 نفر مدیران و معلمان و 20 نفر هیات علمی و پرسشنامه اعتبار یابی 74 سوالی(135 نفر) گردآوری شد. اعتبار پرسشنامه های محقق ساخته توسط صاحب نظران تأیید، و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب بر اساس آلفای کرونباخ(85/0)و(97/0) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوای مضمونی با استفاده از کدگذاری مصاحبه ها به وسیله نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Smart PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد عناصر سبک شناسی رهبری مدیران مدارس شامل 13 عنصر بود که بعد از ارائه مدل و بررسی ضرایب تأثیر و همبستگی همگی متغیرها تأیید شد. در نهایت با توجه به الگوی ارائه شده می توان اقدامات لازم را اجرا نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Leadership Styles for High School Principals

نویسندگان [English]

  • Alireza Shabani 1
  • Javad Soleimanpour 2
  • Ali Khalkhali 3

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

3 Faculty member, Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to design and present a model of leadership styles for high school principals. The main pillar of growth and development of any society is the skilled and specialized human resources in that society, and education plays a very important role in nurturing the next generation. This research is applied in terms of purpose, using an exploratory mixed methods approach. In the qualitative phase of research, a semi-structured interview and a focus group were used to collect the data. In the quantitative phase of research, a questionnaire was used based on descriptive analysis and inference. The statistical population of the study included all experts in the field of educational management as well as school principals and management planners in schools. The sample size of the research based on Cochran's formula was 480 principals and teachers and 20 faculty members, and a validation questionnaire of 74 questions (135 people). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by experts, and the reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha was calculated to be (0.85) and (0.97), respectively. Analysis of research data in the qualitative phase involved thematic content analysis method using interview coding by MAXQDA software, and in a quantitative phase, data analysis was done by SPSS and SmartPLS. The results showed that school principals' leadership styles included 13 elements, which were confirmed after presenting the model and examining the effect size and correlation of all variables. Finally, the necessary measures can be taken according to the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership style
  • School principals
  • High school
  • Mixed methods
  • Model presentation
Alwani, S 2002. Public Management, Third Edition, Tehran: Ney Publishing.
Pious, K 2010. Management Theories, 8th Edition, Tehran: Didar Publishing, Pp. 139.
Khalili Shurini, S 2004. Theories of organizational leadership and their application in the Iranian management system, first edition, Tehran: Ghaem Publications. [in Persian].
Davis. 2010. Organizational culture Management. Alvani translation. First Edition, Tehran: Morvarid Publications, Pp. 138.
Shermerhorn & et all 2001. Management of Organizational Behavior. Translated by Iran Nejad Parizi. Third Edition, Tehran: Management Research and Training Institute.
Tusi, M 2009. Organizational Culture, First Edition, Tehran: Public Management Training and Publishing Institute, Pp.65. [in Persian].
Askarian, B 2004. Management Information System, Methodology, Vol. 29, No. 48, Pp.  316. [in Persian].
Gholami, M 2004. Journal of Change Leadership Management, Vol. 15, , Pp. 54. [in Persian].
Qasemi, B 2003. Theories of Organizational Behavior, First Edition, Tehran: Hayat Publications. [in Persian].
Qolipour Soleimani, A 2010. Fundamentals of Organizational Behavior, Third Edition, Tehran: Varasteh Publications, Pp.95. [in Persian].
Giurian, H, Rabiee, M. 2011. Decision Making and Determining Government Policy, Vol 5, Tehran: Yakan Publications, Pp. 81. [in Persian].
Lutans, F 2005. organizational behavior. Sarmad translation. Third Edition, Nahran: Institute of Public Management Training, Pp. 50.
Hersey, P, Blanchard, E 2005. Management of Organizational Behavior. Translated by Qasim Kabiri. Sixth edition. Tehran: University Jihad Publications, Pp. 177.
Argyris, C 1977. Double-loop learning in organizations”, Harvard Business Review, Pp. 115-24.
Stogdill, RM 1974. Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research, Free Press, New York, NY.