نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد سکوسازی در مدارس طبیعت استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، از روش دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه ­های آزاد اسلامی استان مازندران و مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، کلیه مدیران، معاونین و معلمان مدارس طبیعت در استان مازندران به تعداد 75 نفر تشکیل می­ دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 63 نفر با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته سکوسازی با 60 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن­ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون­ های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ سکوسازی دارای 5 بعد «شناختی، فراشناختی، عاطفی، فرایندی و ساختاری» است و بعد عاطفی با بارعاملی 971/0 در رتبه اول و بعد فرایندی با بارعاملی 917/0 در رتبه آخر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of scaffolding in nature schools of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • zahra Donyavi 1
  • Reza Yousefi Saeed Abadi 2

1 PhD student, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The overall purpose of this study was to identify the dimensions of scaffolding in nature schools of Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose, using a mixed method approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the qualitative phase, the Delphi method was used, and descriptive survey method was adopted in the quantitative phase. The statistical population in the qualitative phase included 20 professors of Islamic Azad universities of Mazandaran province and 20 principals and education experts, and in the quantitative phase, it included 75 principals, deputies and teachers of nature schools in Mazandaran province. In the qualitative phase, using purposive sampling method and considering data saturation, 10 people were selected, while in the quantitative phase, 63 people were selected based on the Cochran's formula and using a simple random sampling method. A researcher-made questionnaire including 60 questions was used to collect the data. The face and content validity of the instruments were confirmed by experts, and their composite reliability and Cronbach's alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and confirmatory factor analyses were used to analyze the data. According to the results, scaffolding has 5 dimensions, namely cognitive, metacognitive, emotional, procedural, and structural. The emotional dimension with a factor load of 0.971 is in the first rank, and the procedural dimension with a factor load of 0.917 is in the last rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scaffolding
  • Nature schools
  • Mazandaran
Ashouri, J, Saffarian, M 2014. Comparison of the effect of teaching Skosazi, problem solving and traditional teaching methods on academic achievement in mathematics. Journal of Education and Evaluation, Vol. 7, No. 26, Pp. 88-75. [in Persian].
Brownfield, K, Wilkinson, I, AG 2018. Examining the impact of scaffolding on literacy learning: A critical examination of research and guidelines to advance inquiry. International Journal of Educational Research,Vol.  90, Pp. 177-190.
Jozaei, K ,Saadipour, I 2013. Comparison of the effectiveness of education based on the teaching method of Skosazi and the traditional method on the academic motivation of second year male high school students in the English language course in the city of Visian. Journal of Research in Curriculum Planning,Vol. 10, No. 9, Pp. 86-79. [in Persian].
Jumaat, NF, Tasir, Z 2014. Instructional Scaffolding in Online Learning Environment: A Meta-analysis. International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, Kuching, Pp. 74-77.
Könings, KD, Zundert, M, Merriënboer, JJG 2019. Scaffolding peer-assessment skills: Risk of interference with learning domain-specific skills?. Learning and Instruction, Vol. 60, Pp. 85-94.
Nazari, H, Sheikhi, S 2016. The effect of concept map strategy on improving students' learning. Journal of Teaching and Learning Technology, Vol. 2, No. 6, Pp. 58-39.
Normore, Anthony, H 2010. The Development and Preparation of Leaders of Learning and Learners of Leadership. UK: Emerald Group Publishing. [in Persian].
Pourjamshidi, M, Zanganeh, H, Momeni Rad, A 2014. Educational support and its effect on learning Persian language. Research paper for teaching Persian to non-Persian speakers. Vol. 3, No. 2, Pp. 24-3. [in Persian].
Rahimi Doost, Gh, Norouzi, D 2014. Educational support strategies in problem-solving learning environments. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 7, No. 5, Pp. 352-346. [in Persian].
Royanto, LR 2012. The Effect of An Intervention Program Based on Scaffolding to Improve Metacognitive Strategies in Reading: A Study of Year 3Elementary School Students in Jakarta. Journal of Social and Behavioral Sciences,Vol.  69, Pp. 1601–1609.
Safari, Y & et all 2016. The effectiveness of education based on sequencing technique on improving the level of self-efficacy of students in English and Arabic language courses. Journal of Educational Research, Vol. 2, No. 5, Pp. 92-69.[in Persian].
Samiei Refarghandi, M, Irvani Manesh, M 2017. Investigating the use of educational scaffolding strategies and its effect on students' learning and memorization. Quarterly Journal of Education, Vol. 33, No. 2, Pp. 132-117. [in Persian].
Weiss, S, Imani, S, Boashaghi, M 2019. The Effectiveness of Teaching Scotch Teaching Methods on the Cognitive Abilities of Students with Specific Learning Disabilities: A Test of the Concept of the Vygotsky Approximate Growth Zone. Quarterly Journal of New Strategies in Psychology and Educational Sciences, Vol. 1, No. 1, Pp. 22-1. [in Persian].