نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقاله با هدف شناسایی موانع تسهیم دانش بین معلمان کشور به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جمع آوری داده ها با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و معیار اشباع نظری بین 11 نفر از معلمانی­که دارای خلاقیت در امر تدریس بودند انجام شد. همه مصاحبه ها با تکنیک هفت مرحله کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها شامل 49 کد مفهومی بود که در سه مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی­دسته بندی گردید. مفاهیم اصلی شامل: بُعد فرهنگی (با چهار مفهوم فرعی ناباوری تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، بی اعتمادی با 4 کد مفهومی، عدم پویایی در یادگیری با 5 کد مفهومی و حاکمیت فرهنگ بسته با 5 کد مفهومی به دست آمد).  بُعد ارتباطی (با مفاهیم فرعی ضعف در عوامل زمینه ساز تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، مشکلات رسانه های آموزشی با 8 کدمفهومی و بی توجهی به سرمایه های فکری سازمان با 6 کد مفهومی به دست آمد). فقدان رهبری حمایتی با مفاهیم فرعی ضعف در ارزشیابی سالانه معلمان با 4 کد مفهومی و سوء مدیریت با 6 کد مفهومی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع تسهیم دانش در بین معلمان متاثر از برخی ویژگی های فرهنگی  نظیر عدم توجه به اثر بخشی تسهیم دانش در آموزش، بی اعتمادی، کاستی های موجود در روند یادگیری و حاکمیت فرهنگ بسته می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify barriers to knowledge sharing among teachers

نویسندگان [English]

  • Farnaz Kheiry 1
  • Fariba Karimi 2
  • Mohammad Ali Nadi 2

1 PhD student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the barriers to knowledge sharing among teachers in Iran using a qualitative and phenomenological approach. Data collection was performed using semi-structured interviews, and data saturation was achieved after interviewing 11 teachers who were creative in teaching. All interviews were simultaneously recorded, transcribed, and analyzed using the seven-step Colaizzi's process. Findings revealed 49 conceptual codes that were categorized into three main concepts along with their sub-concepts. The cultural dimension involved four sub-concepts: including lack of belief in knowledge sharing of the effectiveness of knowledge sharing in education (5 conceptual codes), distrust (4 conceptual codes), lack of flexibility in the learning process (6 conceptual codes), and governance of a closed culture (6 conceptual codes). The communication dimension included sub-concepts of weakness in the underlying factors contributing to knowledge exchange (9 conceptual codes), IT problems (6 conceptual codes), ignorance of the existing media for knowledge exchange (4 conceptual codes), and inability to manage human resources (6 conceptual codes). Finally, Lack of supporting leadership included the sub-concepts of deficiencies in the annual evaluation form of teachers (4 conceptual codes) and mismanagement (6 conceptual codes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge sharing
  • Barriers to knowledge sharing
Armaghan, Negar, (1393). Evaluation of cultural Barriers for knowledge sharing from the perspective of change management in scientific and industrial organizations. Technology Development Magazine.. No. 4, pages 85-108[in Persian]
Amin Bidokhoti, A. Makvand Hosseini, Sh. Ehsani, R. (1390). Examining the relationship between culture development and knowledge management in educational organizations of the Semnan county. Seasonal publication of Rahbord. No. 59, Pages 191-216[in Persian]
Scott, Richard (1385). Organizations, legal systems, Real and Open. Mohammad Reza Behrangi, Tehran: Kamal Tarbiyat Publications[in Persian]
Shokoohi, H., Ahanchian, M., R. Shabani Verki, B. and colleagues (1396). The role of knowledge architecture in upgrading the effectiveness of instructors’ performances. Educational Curriculum Development Magazine. No. 12. Pages 13 – 28[in Persian]
Keshavarzi, A., Akhoondzadeh, Elham. (1391) identifying the Barriers to knowledge sharing: case study by Shahed University. Seasonal Publication of Public Management Perspectives. No. 10, Pages 37 – 58[in Persian]
Mirzania, J. (1389). A survey on the causes and level of teachers’ interest in sharing knowledge in middle schools of district 1 of Sanandaj city. Master’s degree dissertation for Educational Sciences Group. Kordestan University. [in Persian]
Mehr Mahammadi, Mahmood (1389). A Review of Teaching Process, Learning and Teachers Training. Tehran: Madreseh Publications. [in Persian]
Harj Hassan Abadi, F., Mozaffari, M. (1396). The Necessity of implementing knowledge management in organizations and its role in gaining competition advantage. The First National Conference on Modern Management in Iran. [in Persian]
Alattar, f &shaalankh.(2016)”Enablers and Barriers of knowledge spiral” International knowledge management in organizations conference.Vol 8.NO 52.Pp 1-8.
Baller,W.(2016).knowledge management process in two learning educational organization. journal of knowledge management.Vol6.No12.Pp 344-359.
Mac Dermott.R.(2001),the impact of knowledge sharing organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. information and management Journal,vol. 1.No15.Pp 5-14.
phung, D&Binsawad,M. (2016). Classifying khowledge-sharing barriers. By` organizational `structure in order to find ways to remove these barriers.” Eighth International conference on knowledge and systems Engineering.Vol10.No9.Pp23-28.
Tripati.m.(2014).Communication hurdies :challenges and solution .International journal of English language Literatue and humanities.Vol 2.No 11.Pp36-42.