نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه توسعه منابع انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه‌های بازاریابی معناگرا بود. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی چند روشی  مبتنی بر نظریه زمینه‌ای –پدیدار شناختی و از طریق مصاحبه عمیق با پژوهشگران و استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، روان شناسی، اخلاق و فلسفه انجام شد و ابعاد و مولفه‌های آموزش بازاریابی معناگرا شناسایی شد. مشارکت کنندگان، از طریق فرآیند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 27 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه‌ای (کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، ایجاد مفاهیم و مقوله‌ها) استفاده شد. نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 11 مفهوم منجر شد که در قالب سه مقوله دسته بندی شدند. بر این اساس، ابعاد بازاریابی معناگرا و نحوه آموزش آن عبارتند از: بازاریابی معناگرای ارزشی، بازاریابی معناگرای اجتماعی و بازاریابی معناگرای مشروع. یکی از اهداف و مسئولیت‌های چهارگانه‌ی آموزش علم بازاریابی، آموزش با هدف ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگو بودن جامعه  به شمار می‌رود و چون پارادایم‌های مسلط این علم پاسخگوی نیازهای در حال تغییر بشرِ امروز نیستند، توجه به ایجاد معنا در این مفهوم قابل بررسی می‌باشد. در همین رابطه، پژوهش حاضر ابعاد و مولفه‌های بازاریابی معناگرا را شناسایی کرده است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای شناسایی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی برای ترغیب دانشگاهیان و سازمان‌ها به آموزش بازاریابی معناگرا و ارتقا آن در سازمان‌ها و مجامع سیاست گذار عمومی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and investigating the components of Meaningful marketing in the university's educational system

نویسندگان [English]

  • Mahsan Haji Rasouliha 1
  • Bahram Kheiri 2
  • Mandan Momeni 3

1 PhD student in Marketing Management, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Department of Human Resource Development, Central Tehran Branchو Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the dimensions and components of semantic marketing. In the present study, a multi-method qualitative approach based on contextual-phenomenological theory was conducted through in-depth interviews with researchers and university professors in the fields of business management, sociology, psychology, ethics and philosophy, and the dimensions and components of semantic marketing education were identified. Participants were selected through a purposive sampling process and the interviews continued until theoretical saturation was reached and finally 27 interviews were conducted. For data analysis, principles related to contextual theory (open and selective coding, continuous comparative analysis, creation of concepts and categories) were used. The results of data coding led to the identification of 11 concepts that were classified into three categories. Accordingly, the dimensions of semantic marketing and how to teach it are: value semantic marketing, social semantic marketing and legitimate semantic marketing. One of the four goals and responsibilities of marketing science education is education with the aim of improving the quality of life and accountability of society, and since the dominant paradigms of this science do not meet the changing needs of today's human beings, attention to creating meaning in this concept can be examined. In this regard, the present study has identified the dimensions and components of semantic marketing. The results of this study can be used to identify, plan and provide solutions to encourage academics and organizations to teach meaningful marketing and promote it in organizations and public policy forums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaningful Marketing
  • Value Meaningful Marketing
  • Legitimate Meaningful Marketing
  • University
Alsmadi S, Khizindar T. 2015. Consumers’ perceptions of consumer rights in Jordan . International Journal of Commerce and Management, Vol. 25, No. 4, Pp. 512 – 530.
Barnes J 2003.Establishing meaningful customer relationships : why some companies and brands mean more to their customers. Managing service quality:An international journal, Vol. 13, No. 3, Pp.2-4.
Battistella C, Biotto G, F.De Toni A 2012. From design driven innovation to meaning strategy. Management decision journal, Vol. 50, No. 4, Pp.14-19.
Divandari A, Haghighi M, Allahyari A. 2011. Investigating the relationship between the perception of meaningful elements of the brand and brand recognition based on the customer-based brand equity model. Case study of Mellat bank. Journal of Business Management. Vol. 3, No. 10, Pp. 2- 10. [In Persian].
Diwandari A, Haghighi M, Al-Hayari A 2011. Investigating the relationship between the perception of meaningful elements of the brand and brand recognition based on the customer-based brand equity model of Bank Mellat case study. Business Management Quarterly, Vol. 3, No. 10, Pp. 2. [In Persian].
Drucker P 2002. They’re not employees, they’re people. Harvard Business Review, Vol. 80, No. 5, Pp.70-77.
Esfidani M R, Nazari M, Aghaei M, et all 2017. Designing an Inter-Enterprise Relationship Marketing Model in Parsian Tourism Business Network, Quarterly Journal of Modern Marketing Research, Vol. 7, No. 4, Pp. 23-40. [In Persian].
Farhangi A A, Hassan Gholipour T, Khanlari A 2008. Postmodernism and Consumer Marketing in the New Millennium. Journal of Business Management, Vol. 1, No. 1, Pp. 4. [In Persian].
Farostokhah M 2015. Qualitative research method in social sciences with emphasis on grounded theory (grounded theory). Tehran: Agah Publications. [In Persian].
Hawkins D, Bost R, Connie K 2011. Consumer behavior, marketing strategy development, (Ahmad Rousta, Atieh Batahi, translator). Tehran: Sargol Publications.
La Rocca A, Snehota I, Trabattoni C 2015.Construction of meanings in business relationships and networks.IMP journal, Vol. 9, No. 2, Pp.8-9.
Mehdizadeh Fard M A, Karimi Alavijeh M R 2015. Postmodern marketing. Journal of Business Management. Vol. 2, No. 10, Pp. 11- 22. [In Persian].
Mohammadpour A 2013. Qualitative research method of anti-method. Tehran: Sociologists Publications. [In Persian].
Oswald L 2017. Marketing semiotics (signs, strategies and brand value) (Bahram Kheiri, translator). Tehran: Foujan Publishing. [In Persian].
Pine J B, Gilmore J H 1999. The Experience Economy.Boston: Harvard Business School Press.
Rudd M, Catapano R, Aaker J 2019.Making time matter: A review of research on time and meaning.Journal of consumer psychology, Vol. 29, No. 4, Pp., 9-15.
Sajedi A 2011. Ontology of meaning. Journal of Philosophical Knowledge. Vol. 9, No. 2, Pp. 8. [In Persian].
Solomon M R 2013. Consumer behavior of buying, having and being (Kambiz Heidarzadeh, translator). Tehran: Marketing Publications. [In Persian].
Yasin Ghadi M, Fernando M, Caputi P 2012.Transformational leadership and work engagement. Leadership & Organization Development Journal,  Vol. 34, No. 6, Pp.11-16.