نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی و منابع انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

در محیط بیمارستان‌ها نقش مدیریت اعضای هیئت علمی و فراگیران آموزشی، توجه به کارکنان حساس‌تر از سازمان‌های دیگر است. یکی از راه‌های ارتقای سطح سلامت در صنعت بهداشت و درمان مدیریت مؤثر منابع انسانی پویایی را می‌طلبد. مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدار شناسی در مهر ماه  1397 در میان19  متخصص و سیاست­گذار عرصه مدیریت به روش نمونه گیری هدفمند، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس، کلمه به کلمه دست نویس شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 15مؤلفه اصلی شناسایی و با تحلیل مؤلفه های اصلی، 29 مؤلفه فرعی استخراج گردید. معماری اطلاعات، برنامه‌ریزی سازمانی، فرایندهای مدیریتی، الگوی رفتاری کارکنان، شبکه ارتباطات و تعاملات، استانداردها و ارزش‌ها، اصل تغییر، راهبرد کسب‌ وکار،مدل‌سازی، عوامل محیطی، مهندسی فرایندهای آموزشی، سنجش و ارزشیابی برنامه، پشتیبانی، مبادلات دانش، خلاقیت و کارآفرینی به عنوان مضامین اصلی و تکنولوژی اطلاعات، اشتراک داده‌ها، امنیت داده‌ها، چشم‌انداز و مأموریت، وضع موجود، وضع مطلوب، تهدیدها و فرصت‌ها، فرایندهای مدیریتی، الگوی رفتاری در سازمان، تعهد و مسئولیت، عملکرد سازمان، بهسازی و نوسازی، سرمایه سازمان، شبکه ارتباطات، کار تیمی، استانداردها و قواعد، ارزش‌ها، تغییر، راهبرد کسب ‌وکار، توجیه اقتصادی، مدل‌سازی، عوامل محیطی، مهندسی فرایندها، یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها، سنجش و ارزشیابی، پشتیبانی، مبادلات دانش، خلاقیت، کاربردی بودن به عنوان مضمون های فرعی انتخاب شدند.       

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the experience of management professionals and faculty members and learners involved in Medical education in identifying the dimensions and effective components of human resource architecture of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • farhad Maadi 1
  • Farhad Nejad Irani 2
  • Gholamreza RahimI 2
  • Seyed Abdullah Hojjati 3

1 PhD Student, Department of Public Administration and Human Resources, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

2 Faculty member, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 Faculty member, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

چکیده [English]

In hospital environments, the role of faculty member’s management and educational learners is to pay more attention to staff than other organizations. One of the ways to promote health in the healthcare industry requires effective management of dynamic human resources. The present qualitative study continued with phenomenological approach in October 2018 among 19 experts and policy-making in the field of management by purposive sampling method, observing the confidentiality of information. Data were collected through open and semi-structured in-depth interviews. All interviews were recorded and then, verbatim, handwritten and analyzed. 15 main components were identified and by analyzing the main components, 29 sub-components were extracted. Information Architecture, Organizational Planning, Management Processes, Employees' Behavioral Model, Communication and Interaction Network, Standards and Values, Principle of Change, Business Strategy, Modeling, Environmental Factors, Educational Process Engineering, Program Measurement and Evaluation, Support, Knowledge Exchanges, Creativity and Entrepreneurship Title of main themes and information technology, data sharing, data security, vision and mission, status quo, favorable situation, threats and opportunities, management processes, behavioral model in organization, commitment and responsibility, organization performance, improvement and renovation, organization capital, Communication network, teamwork, standards and rules, values, change, business strategy, economic justification, modeling, environmental factors, process engineering, integration of activities, measurement and evaluation, support, knowledge exchanges, creativity, application were selected as sub-themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy makers and management specialists
  • faculty
  • medical education hospitals
Abtahi S, Salavati A. (2006). Knowledge Management in the Organization, Tehran: Payvand No Publications, First Edition. [In Persian]
Baron A, Armstrang M. (2008). Human Capital ManagementT Achieving Added Value through People, Kogan Publishers.
Bassi L, McMurrer D. (2006). Applying Six Sigma Techniques to Human Capital Management, McBassi & Company, www.mcbassi.com.
Beaty R, Huselid M, Schneier C. (2001). New HR Metrics: Scoring on the Business Scorecard, Chapter 10 from Strategic Human Resource Management, 21 Edition, w Wiley Publishing.
Behara, G. (2005). Human Capital Management Planning, BPTrends, www.bptrends.com.
Huselid M, Beker B. (2005). Linking human Resources Architecture and Measurement Systems.
Javanbakht M. (2006). Adapting Human Resource Architecture and XMMI Maturity / Ability Model, M.Sc. Thesis in Computer Software Engineering, under the guidance of Dr. Fereydoon Shams, Science and Research Branch of Islamic Azad University. [In Persian]
Javanbakht M S, Fereydouni A. (2006). Presenting a new method by evaluating the components and layers of human resource architecture, Proceedings of the Twelfth International Conference of the Iranian Computer Association, Tehran, Shahid Beheshti University, March 1-3. [In Persian]
Jawahar Dashti F. (2006). Achievements of the First National Conference on New Management Architecture, Tadbir Monthly, No. 176. [In Persian]
Lepak D, Snell S. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, Academy of Management Review.
 Preez N, Louw L. (2008). Reference Architectures as Knowledge Management Tools.
Rezaei R. (2006). Provide a method for evaluating human resource architecture, Master Thesis in Computer Software Engineering, under the guidance of Dr. Fereydoon Shams, Science and Research Branch of Islamic Azad University. [In Persian]
Shams F, Zargar Nataj S M. (2006). Compilation of Human Resources Architecture Style, Proceedings of the Twelfth International Conference of the Iranian Computer Association, Tehran. [In Persian].
Tabachnick B, Fidell L. (2001). Using Multivariate Statistics, (4th edition), New York, Harper Collins College Publishers.