نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی، رشته علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی، پژوهشگاه مطالعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر خودراهبری آموزش دهندگان آموزش بزرگسال سازمان نهضت سوادآموزی بود. روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و دارای مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 99- 98 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند 60 نفر انتخاب ودو گروه مساوی تقسیم به حکم قرعه یک گروه (30 نفری) به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر (30 نفری) به عنوان گروه کنترل مشخص شد. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه خودراهبری استفاده شد. متغیر مستقل (آموزش راهبردهای یادگیری) طی 10 جلسه 90 دقیقه ای روی گروه ازمایش اجرا گردید و در مرحله پی گیری یعنی یک ماه بعد از مرحله ی پس آزمون متغیر وابسته فقط روی گروه آزمایش اجرا گردید. بعد از جمع آوری داده‌های پژوهش، اطلاعات و نتایج به دست آمده بااستفاده از آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه خودراهبری آموزش دهندگان آموزش بزرگسالان سازمان نهضت سواد آموزی که آموزش راهبردهای یادگیری را دریافت کرده اند به طور معنی دار بالاتر از خودراهبری آموزش دهندگانی است که این آموزش را دریافت نکرده اندو آموزش راهبردهای یادگیری بر خودراهبری آموزش دهندگان آموزش بزرگسال موثر بوده و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است..(p <0/05)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching learning strategies under the guidance of adult educators

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Rasooli 1
  • Qudsi Ahghar 2
  • Hassan Asadzadeh 3

1 PhD Student, Department of Curriculum Planning, Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Research Institute of Research and Planning Organization, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The overall purpose of this study was to evaluate the effectiveness of self-directed learning strategies, for adult literacy educators. The statistical population of this study is all teachers of literacy movement in Tehran province during the academic year 98-99. Purposeful sampling was used in this study as follows. At first 60 teachers were selected according to the inclusion criteria (3 years of work experience, bachelor's degree and higher in educational sciences) and exclusion criteria (unwillingness to participate in the research). As the experimental group and the other group (30 persons) as the control group. In the pre-test phase, the dependent variable (self-directed questionnaire (was administered to both groups (experimental and control groups). The independent variable (learning strategies learning) was administered to the experimental group in 10 sessions of 90 minutes. In the post-test phase, again the research questionnair were administered to both groups (experiment and control). In the follow-up phase, one month after the post-test, the dependent variable was administered only to the experimental group. After collecting the research data, the data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that the training of self-directed learning strategies of adult education educators was effective. (p < 0/05)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training learning strategies
  • self-direction
  • Literacy Movement Organization
Amondu G, Muliira J, Fronda D. (2013) using modle e-learning platform to foster student Self directed Learning Experiences with Utilization of the Software in under graduate Course in middle Eastern university.procedia –Social and Behaviroag science. No.93, Pp.677-683.
Bahador Motlagh A. (2012). The effect of teaching cognitive strategies on students' rumor perception. Journal of Transformational Psychology, Iranian Psychologists, Vol.9, No.33. [In Persian]
Daneshpajooh F. (2006). Evaluation of professional skills of primary school teachers. Quarterly Journal of Educational Innovations.Vol.5, No.18, Pp.135-17. [In Persian]
Du Toit A. (2015). Implementation of project-based learning in pre-service Consumer Studies teacher preparation to promote self-directed learning (Doctoral dissertation).
Farokhi A. (2010). The effectiveness of learning strategies for comprehension of second grade middle school students in District 11 of Tehran Education, Quarterly Journal of Educational Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran. [In Persian]
Ghorbankhani M, Salehi K. (2016) Representation of Challenges of Permitted Education in the Iranian Higher Education System: A Study with Phenomenon of Identification. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, Pp. 148-123. [In Persian]
Hosseini Chari M, Dehghani Y. (2008). Predicting the rate of academic procrastination on -6 reasons for self-regulatory strategies in learning. Quarterly Journal of Research in Educational Systems. [In Persian]
Maliki H. (2006). A Study of Distance and Action in Iranian Curriculum Planning, Iran Curriculum Scope, Samat Publications. [In Persian]
Marzano R.J, Debra P, Jane E.P. (2001). Classroom Instruction ThatWorks: Research-based Strategies for Increasing Student Achievement.
Nasri N.M. (2017). Self-directed learning through the eyes of teacher educators. Kasetsart Journal of Social Sciences.
Safari Y, Mehran Nia A. (2012).The Effectivenss of meta content Software based on Self govermance and aealementery School Students academic Progress.Quartery Journal of new apprdaches in Educationag Administration.Vol.4, No.2, Pp.64-51.
Soleiman Nejad A, Hosseini Nasab S.D. (2012). The number of teaching students' learning strategies for mathematical performance. Learning Education Studies, Vol.2, No.4, Pp.115-82. [In Persian]
Subedi B.S. (2004).Emerging trands of research on transfer of learning international Education Journal, Vol.5,No.4, Pp.591-599.
Zimmerman B. (1995.) self reglated learning and Academic achievement.Anoverview Educational Psychologist, Vol.25,No.1, Pp.3-17.
Saeed H, Mehrabi M. (2013). The effect of knowledge management system on organizational innovation (examining the role of organizational learning). Journal of Epistemological Studies, Vol.2. No.5, Pp. 43-25. [In Persian]