نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه ;کارآفرینی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص­های رفتاری - آموزشی مشاوره کارآفرینی بر مبنای نظریه انتخاب و بررسی میزان اهمیت و اولویت­بندی هر یک از این شاخص­ها بر مبنای این نظریه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان کارآفرینی آموزشی - رفتاری و آگاه به نظریه انتخاب در مشاوره بود و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه جهت رتبه­بندی و سطح­بندی شاخص­های رفتاری - آموزشی کارآفرینی در مشاوره استفاده شد. در این پژوهش با توجه به مطالعه انجام شده و ادبیات تحقیق 17 شاخص رفتاری - آموزشی مؤثر بر مشاوره کارآفرینی شناسایی شدند. سپس مهمترین شاخص­ها با استفاده از مدل­سازی ساختاری تفسیری سطح­بندی شدند. یافته­های مطالعه حاضر نشان داد که استقلال­طلبی، اعتماد به نفس، تحمل ابهام، تسلط، خلاقیت، خوش­بینی، رهبری، سودگرایی، شهود، عزت­نفس، عزم و اراده، کنترل درونی، مخاطره­پذیری، ‏‏مسئولیت­پذیری، مهارت ارتباط بین­فردی، تعلق، نیاز به توفیق به عنوان عوامل مهم در کارآفرینی­اند. یافته­ها همچنین نشان داد که شاخص­های تأثیرگذار بر بعد رفتاری - آموزشی عبارتند از: سطح استقلال (خودمختار): شاخص هایی که حداقل وابستگی و قدرت نفوذ را بر دیگر شاخص­ها دارند، سطح وابستگی: شاخص­هایی که وابستگی زیادی بر دیگر شاخص­ها دارند، اما نفوذ آن­ها اندک است، سطح  پیوندی(عدم وابستگی): شاخص­هایی که رابطه دو طرفه با دیگر شاخص­ها دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که شاخص­های استقلال­طلبی و مهارت­های بین­فردی اساسی­ترین شاخص­های مؤثر بر مشاوره کارآفرینی است که باید در وهله اول در خدمات مشاوره­ای بر مبنای نظریه انتخاب بر آن­ها تأکید شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Educational-behavioral Indicators in Entrepreneurship Counseling based on Choice Theory Using Interpretive Structural Model

نویسندگان [English]

  • Ali Jafari 1
  • Rouholah samie 2
  • Fereydoon Azma 2
  • Mohammad Reza Safarian Toosi 3

1 Ph.D. Student, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Faculty member, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The aim of present study was to identify the behavioral-educational index of entrepreneurial counseling based on choice theory and to examine the importance and priority of each of the behavioral-educational indicators based on choice theory. The statistical population of this study included educational-behavioral entrepreneurship experts and those were familiar with the theory of selection in counseling, and also in order to collect information, a questionnaire was used to rank the behavioral-educational indicators of entrepreneurship in counseling. In this study, 17 behavioral-educational indicators affecting entrepreneurial counseling were identified according to studies and the research literature. Then, the most important indexes were ranked using interpretive structural modeling. According to findings of the present study, independence, self-confidence, tolerance of ambiguity, mastery, creativity, optimism, leadership, profitability, intuition, self-esteem, determination, internal control, risk-taking, Accountability, interpersonal communication skills, belonging, and the need for success were considered as important factors in entrepreneurship. The outcomes also showed that the indicators influencing the behavioral-educational dimension were Independence level (autonomy): indicators that had the least dependence and the power of influence on other indicators; Dependence level: indicators that were highly dependent on other indicators, but had little influence; Link (non-dependence): indicators that had a two-way relationship with other indicators. Therefore, the indicators of desired independence and interpersonal skills were the most important indicators affecting entrepreneurial counseling that should be considered and emphasized in the first step in the counseling services based on the choice theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral-Educational Indicators of Entrepreneurship
  • Counseling
  • Interpretive Structural Modeling
Azar A,  Bayat K 2008, Designing a business-centric process model with interpretive structural modeling approach, Information Technology Management Journal, Vol.9 ., No.11 , Pp. 40-45[in Persian]
Azar A, Khosravani F, Jalali R 2013, Soft Operations Research (Problem Structuring Approaches), Tehran, Industrial Management Organization, First Edition
Pourdariani A 2001, Entrepreneurship Definitions, Theories, Patterns. Tehran Pardis Publications, Vol.57 ., No.4 , Pp. 110-121[in Persian].
Takhira M 2015, Investigating the effective factors in selecting suppliers based on the company's social responsibility with a structural-interpretive modeling approach, Northern Strategy Higher Education Institute (non-governmental-non-profit.
Fereydoun T, Riahi H 2014, Modeling the Effect of Behavioral-Educational Torments on Capital Market Stagnation Based on Interpretive Structural Approach, Journal of Financial Engineering and Securities Management, Vol.19 ., No.4 , Pp. 150-168[in Persian]
Zonker VG 2015,Career Counseling, holistic approach, translation: Nazari, Ali Mohammad, Mohsenzadeh, Farshad, Bostanipour, Ali Reza. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt), Humanities Research and Development Center, Vol.6 ., No.2 , Pp. 23-28[in Persian].
Farrokhi H 2014, Designing a business ethics model evaluation model with a combined approach of interpretive structural modeling and Dimitel technique (studied: Hospitals of Khorasan province). Non-governmental and non-profit university of northern strategy, industrial management group (production orientation. Vol.15 ., No.4 , Pp. 158-170[in Persian]
Firoozjaeian AA, Firoozjaeian M, Hashemipetroudi SH et al 2013, Application of Interpretive Structural Modeling Technique in Tourism Studies (Analysis with Pathological Approach). Journal of Tourism Planning and Development, Vol.14 ., No.3 , Pp. 248-269[in Persian]
Karbasian M, Khoboshani A, Javanmardi M et al 2011, Application of interpretive structural modeling to level the indicators of selection of agile suppliers and ranking of suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP method, Scientific-Research Journal of Production and Operations Management, Vol.21 ., No.2 , Pp. 600-620[in Persian].
Glaser W 2012, Real Therapy, Translation: Dr. Ali Sahebi, Sayeh Sokhan Publications, 2012
Glaser, William, 2013, An Introduction to the Psychology of Hope Theory of Choice. Translator: Ali Sahebi, Spokesperson, Tehran
Marvati Sh, Asadian A Ardakani F 2014, Presenting the Health Tourism Development Model with a combined fuzzy TOPSIS approach and structural-interpretive modeling in Yazd province, Health Management.
Moghimi SM, Vakili Y,  Akbari M 2013, Theories of Entrepreneurship, Tehran, Tehran University Press,
Naqibi HA, Farsijani H,  Kasaei M et al 2016, Explaining the influential components in the production structure in the world class in the automotive industry, New Research in Decision Making, Vol.1 ., No.4 , Pp. 74-100[in Persian]
Wobelding R 2016, Reality Therapy for the 21st Century, Translation: Sahebi, Ali, Zirak, Hossein, Sokhan Publications,
Hooman H 2014, Structural Equation Modeling with Software Application of Lisrel Software. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt), Sixth Edition, Tehran.
Bandura A 1997, Self–efficacy: The exercise of control. New York: Freeman and Co.
Barrick MR, & Mount MK 1991, The big five personality dimensions and job performance ; A meta-analysis. Personal Psychology Vol.44 ., No.1 , Pp. 1-26.
Cromie S 2000, Assessing entrepreneurial interntion: some approaches and empirical evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.9 ., No.1 , Pp. 7-30.
Grant JM 1996, The Proctive Personality Scale as a Predictor of entrepreneurial intentions. Jornal of Small Business Manegement, Vol.34 ., No.3 , Pp. 42-49.
Hezarjeribi J 2005, Entrepreneurship Development and Graduates »Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.30 ., No.8 , Pp. 159-176.
Levenson H 1974, Activism and Powerful Others: Distinctions within the concept of internal – external control. Journal of Personality Assessment, Vol.38 ., No.377 , Pp. 383-100.
Rauch A, Frese M 2007, Born to be an entrepreneur: Revisiting the Personality approach to entrepreneurship. In J. R. Baum, M. Frese & R. Baron( Eds.), The Psychology of entrepreneurship (PP.41-66) . London: Lawrence Erlbaum Associates.
Stewart WEL, Roth PL 2004,  Data- quality affects meta- analytic conclusions: A response to Miner and Raju concerning entrepreneurial risk propensity. Gournal of Applied Psychology, Vol.89 ., No.1 , Pp. 14-21.
Thornton PH 1999, 'The Sociology of Entrepreneurship', Annual Review of‎ Sociology, Vol.25 ., No.1 , Pp. 19-46 ‎.
Penney K, Bibikas D, Vorley T, Wapshott R 2020,  When pedagogic worlds collide: Reflections on a Pan-european entrepreneurship education project. InExperiential Learning for Entrepreneurship, Vol.11 ., No.7 , Pp. 19-46 ‎.
Dermol V, Trunk A, Sirca NT 2017, Promoting Entrepreneurial Education in Schools. InManagement Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference Vol.4 ., No.1 , Pp. 29-55 ‎.
Hrehová D, Ilečko T. Development and support of entrepreneurial competencies for career growth. Vol.8 ., No.15 , Pp. 100-109 ‎.