نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

دانشگاه‌ها به عنوان متولیان اصلی تربیت منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند. به منظورتغییر نگرش دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی، دانشگاه می‌تواند مسیر کاربردی نمودن و بهره برداری از قابلیت‌های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان هموار نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه به دست آوردن داده­ها کیفی و کمّی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود که ابتدا مصاحبه با 13 نفر از صاحب نظران دانشگاهی در حوزه شرکت­های دانش بنیان با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و زمینه­های محیطی با استفاده از تحلیل مصاحبه­ها استخراج شد. در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته در میان267 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب واحدها توزیع شده و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تک نمونه به بررسی وضعیت پرداخته شد. یافته‌ها نشان داد بیشترین ضریب تأثیر مربوط به برنامه­ریزی تجاری مناسب جهت تبدیل ایده به محصول توسط دولت با 09/17 و کمترین ضریب تأثیر مربوط به عوامل اجتماعی جامعه با 84/7 بود. همچنین مدل پژوهش، با شاخص‌های برازش و ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of a Framework for Effective Environmental Contexts in Establishing Knowledge-Based Training Companies (Case Study: Islamic Azad University Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Kargar 1
  • Kiuomars Niazazari 2
  • Taraneh Enayati 2

1 Ph.D. in Educational Management, Sari Branch-Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Sari Branch-Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Universities have a central role and primarily responsible for the development of specialized human resources in the society. Without changing the attitude of students and graduates from job seeker to entrepreneur, the university can pave the way for applying and exploiting the capabilities created by graduates through the creation of knowledge-based companies. This research was applied in terms of purpose and in terms of data gathering was a qualitative and quantitative study. Data were collected by interview and questionnaire. First, interviews were conducted with 13 academic experts in the field of knowledge-based companies by purposeful sampling method. Environmental fields were extracted using interview analysis. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. Using stratified random sampling method, 267 persons were distributed among the units and status analysis was performed by confirmatory factor analysis and one sample t-test. The results showed that the highest impact factor was related to proper business planning for product idea conversion by government 17.09, although the lowest impact factor was related to social factors with 7.84. Moreover, the research model was confirmed by fitting indices and standard coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Companies
  • Environment
  • University
  • Framework
Abdullahi B, Ghafourian F, Hassan Shahi A 2014. "Model of Key Success Factors of Knowledge-Based Companies", 2nd National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, Babolsar, Taroud Shomal Shomal Research Company. [In Persian]
Aghajani H A, Sarvari Ashliki Z 2013. "Identification and ranking of factors affecting the commercialization of student products", M.Sc. Thesis, University of Mazandaran, Faculty of Economics. [In Persian]
Al-Hayari Fard N, Abbasi R 2011. "Study of the appropriate pattern of organizational structure of knowledge-based companies", Quarterly Journal of Parks and Growth Centers, Vol. 8, No 29. [In Persian]
Baba Khanian M 2014. "Identification of effective background factors in setting up knowledge-based companies, a case study: knowledge-based companies located in Tehran Science and Technology Parks", National Conference on New Approaches in Business Management Kar, University of Tabriz. [In Persian]
Berbegal Mirabent J 2018. The influence of regulatory frameworks on research and knowledge transfer outputs: An efficiency analysis of spanish public universities, Elsever, Management, Vol. 7, pp. 68-80.
Borges C, Filion L J 2013. Spin-off process and the development of academic entrepreneurs social capital, Journal of Technology Manageme & Innovation, Vol. 8, No.1, pp. 21-34.         
Clauss T, Kesting 2017. How businesses should govern knowledge-based intensive collaborations with universities: An empirical investigation of university professors, Journal of industrial marketing management, Vol. 62, pp. 185-198.                                                                             
Fakhari H, Salmani D 2013. "Leadership in Engineering; An Approach to Improving the Management of Start-up Knowledge-Based Companies", Technology Growth, Specialized Quarterly of Parks and Growth Centers, Year 9, No. 35. [In Persian]
Farnoodi S S, Ghazi Nouri S, Radfar R, Tabatabaeian H 2017. "Analysis of Growth Factors of Knowledge-Based Companies in Iran with an Approach to Explaining Possible Paths", Journal of Science and Technology Policy, Vol. 9, No. 2. [In Persian]
Ferguson R 1999. Wath's in a location? Science parks and the support of New Technology - Based Firms, the Swedish University of Agricultural Sciences, Pp. 5- 17.                                                                                                  
Ferguson R, Olofsson C 2004. Science Parks and the development of NTBFs – Location, Survival and Growth, Journal of Technology Transfer, No. 29, Pp. 5-17.
Feyz D, Malekdar M 2012. "Strategic Analysis of the Establishment and Development Conditions of Academic Companies and Presenting Appropriate Strategies: A Case Study of Semnan University", Quarterly Journal of the Higher Education Association of Iran, Vol. 4, No. 3. [In Persian]
Fichter K, Tiemann I 2018. Factors in fluencing University Support for Sustainable Entrepreneurship: Insights from Explorative Case Studies. Journal of Cleaner Production. Vol. 175, pp. 512-524.                                                                   
Gursel A 2014. Science and Technology Parks and University Collaborations, Periodicals of Engineering and natural Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 35-40.
Hafezian M, Salehi M, Enayati T 2014. "The Role of University Incubators in Creating University Birth Companies and Providing a Model for It", PhD Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch. [In Persian]
Hajipour B, Motameni A, Taybi Abolhassani A H 2016. "Beyond the Success Factors of Commercialization of Products with Advanced Technology", Journal of Innovation Management, Vol. 15, No. 4, pp. 54-19. [In Persian]
Jalalikhah S Shahriari D Abedini M 2016. "Identification and Ranking of Factors Affecting the Establishment and Establishment of Knowledge-Based Companies in the Field of ICT Using Combined Factor Analysis and Multi-Criteria Decision Modeling", M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Branch Science and Research. [In Persian]
Kamariah I, Mason C, Cooper S 2010. "University Spin-Off Formations: How Decision Making Process Has Been Made?" International Journal of Business and Social Science, Vol. 1, Pp. 12-21.    
Khayatian M S, Eliassy M, Tabatabai S H 2016. "Sustainability Model of Knowledge-Based Companies in Iran", Scientific-Research Quarterly Journal of Science and Technology Policy, Vol. 8, No. 2. [In Persian]
Khayatian M S, Tabatabai, S H, Amiri M, Eliassy M 2015. "Content Analysis of Characteristics of Knowledge-Based Companies ", Organizational Resource Management Research, Vol. 5, No 2. [In Persian]
Khayatian M S, Tabatabai, S H, Amiri M, Eliassy M 2014. "Analysis of Factors Affecting the Growth and Sustainability of Knowledge-Based Companies in Iran", Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, Vol. 3, No. 6. [In Persian]
Löfsten H 2016. "Organisational Capabilities and The Long-Term Survival of New Technology-Based Firms", European Business Review, Vol. 28, No. 3, pp. 312 – 332.
Moradipour H 2014. "Presentation of the Success Model of Knowledge-Based Companies", 2nd International Conference on Technology Commercialization, Tehran, Tehran University of Science and Technology Park. [In Persian]
Mustar Ph, Wright M 2010. "Convergence or PathDependency in Policies to Foster the Creation Of University Spin-Off Firms? A Comparison of France and the United Kingdom", Technology Transfer Journal, Vol. 35, PP. 42- 65.                                                                                   
Naghizadeh M, Ojani M, Aghazadeh S, Safar Doust A, Ghafourian K 2016. "Prioritizing the Challenges of Development and Success of Reproductive Companies in the Field of Biotechnology", Journal of Innovation Management Research, Vol. 15, No. 1, pp. 102-83.
Oshea R, Allen T O, Gorman C, Roche F 2012. Universities on Technology Transfer: A    Review of Academic Enterpreneurship Literature, The Irish Journal of   Management, No. 29, Pp. 11 -29.                                                                      
Pattnaik P N, Panday S 2014. University Spinoffs: What, Why and How?, Technology Innovation Management Review.
Rannikko H 2012. Early development of new technology-based firms; A Longitudinal Analysis on New Technology-Based Firms’Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economic.
 Rasmassen E, Wright M 2015. How can Universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective, The Journal of Technology Transfer, Vol. 40, No. 5, Pp. 782-799.
Rasmassen. E 2010. "The University Spin- Off Process", 13th Nordic, Conference on Small Business Research.                                                                                                                                                                                       
Salehi K, Moradi Pardanjani H 2015. "The Role of Academic Education in the Development of Students' Entrepreneurship Capabilities and Activities", Strategic Management Research, Vol. 21, No. 57. [In Persian]
Salehi Omran E, Sabeti A H, Hassanzadeh Barani Kurd S 2012. "A Study of the Importance of Social Responsibility Indicators of Companies in Industrial and Academic Centers", Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association, Vol. 14, No. 2. [In Persian]
Sorheim R, et al 2016. "Funding Of University Spin-Off Companies: A Conceptual Approach To Finnancing Challenges", Journal Of Small Business And Enterprise Development, Vol. 18, PP. 58-73.                                       
Tari M, Moradi M, Ebrahimpour M 2015. "Study of Factors Affecting the Growth and Success of Knowledge-Based Companies", Quarterly Journal of Technology Growth, Vol. 12, No. 45. [In Persian]
Wanjiku G, Laydia K, Josphat K 2015. Knowledge Based inter-Firm Collaborations: A Theoretical Review, Journal of Educational Policy and Enterpreneurial Research, Vol. 2, No. 1, pp 70-86.                                         
Wennberg K, Wiklund J, Wright M 2011. "The EffectivenessOf University Knowledge Spillovers: Performance Differences between University Spinoffs and Corporate Spinoffs", Research Policy Journal, Vol. 4, PP. 1128-1143.
Van Cann R 2013. Universities and Incubators. Expert From Thesis Entitled. Key Decision in the Start-Up Phase of Successful Software Companies.