نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت کارآفرینی، واحدعلی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.

4 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ایجاد بسترهایی برای تجاری­سازی یافته‌های تحقیقاتی و عرضه دانش به بازار و جامعه، صورت گرفت و نتایج آن می تواند در راستای رشد فنی و اقتصادی و بالتبع افزایش رفاه اجتماعی در مؤسسات تحقیقاتی مؤثر واقع شود. نظر به رشد کمّی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور و لزوم چاره‌اندیشی برای تسهیل شرایط موفقیت این شرکت‌ها در رقابت جهانی، در مطالعه حاضر به ارائه مدل تجاری‌سازی دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شده است. این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه بوده و با رویکردی قیاسی-استقرایی انجام شد. در گام نخست به غربالگری و شناسایی شاخص‌های نهایی پژوهش پرداخته شد. بر اساس تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌های تخصصی انجام شده در مجموع ۵۱ شاخص شناسایی شد. برای غربال شاخص‌ها و شناسایی شاخص‌های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. جهت سنجش اهمیت و اعتبارسنجی شاخص‌ها با تکنیک دلفی از دیدگاه خبرگان استفاده می‌شود. تحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار MaxQDA انجام شد. نتایج نشان دادنخست باید بر عوامل محیطی تأکید شود. آمادگی نهادی و خدمات حمایتی باعث افزایش ظرفیت کارآفرینانه می‌شود. همچنین سرمایه معنوی در کنار کیفیت شبکه بر قابلیت مدیریت کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد. برای موفقیت تجاری‌سازی دانش در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، وجود تسهیلات و اعتبارات حمایتی رقابتی برای تجاری‌سازی الزامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Commercialization Process Model of Knowledge with an International Approach in Knowledge Based Companies

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Arabi 1
  • Mahmood Reza Cheraghali 2
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 3
  • Mohammadbagher Gorji 4

1 Ph.D. student in Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Ali Abad Katool Branch-Islamic Azad University, Ali Abad katool, Iran.

2 Faculty member, Department of Management and Economics, Faculty of Human sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

3 Faculty member, Department of Agricultural distribution and education, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

4 Faculty member, Department of Management, Faculty of Management, accounting, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

چکیده [English]

This study aimed to create a platform for commercialization of research findings and knowledge supply to the marketing and society, and its results can be effective in the direction of technical and economic growth and consequently increase social welfare in research institutions. Due to the low growth of knowledge-based companies in the country and the need to think of ways to facilitate the success of these companies in global competition, this study presented the business model of knowledge-building in knowledge-based companies. This research was performed based on empiricist philosophy and with a deductive-inductive approach. The first step was to screen and identify the final characteristics of the research. Based on the analysis of the qualitative content of the specialized interviews, a total of 51 indicators were identified. Fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and to identify the final indicators. Moreover, expert opinion upon Delphi technique was used to measure the importance and validate the indicators. Data analysis was executed with MaxQDA software. Finally, the results showed that environmental factors must first be emphasized. Institutional readiness and support services increased entrepreneurial capacity too. In addition, the spiritual resources extended with quality of the network also affected the ability to manage the business. For successful commercialization of knowledge in the field of knowledge-based companies, therefore, the existence of competitive support facilities and credits for commercialization is mentioned to be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • International Marketing
  • Knowledge-Based Companies
Abbasi B, Gholipour A, Pirannejad Ali 2007. "Unintended Consequences of Commercialization in Higher Education", Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 46. [In Persian].
Abedi H, Taslimi S, Faqihi A, Sheikh M 2011. Content Analysis and Subject Network: A Simple and Efficient Way to Explain Patterns in Qualitative Data, Quarterly Journal of Strategic Management Thought. Vol. 5, No. 10, Pp. 1985-151. [In Persian].
Allahyari Fard N, Abbasifar R 2011. "Study of the appropriate model of organizational structure of knowledge-based companies", Quarterly Journal of Technology Growth, No. 29. [In Persian].
Al-Hayari Fard N, Abbasi R 2011. "Study of the appropriate model of organizational structure of knowledge-based companies", Quarterly Journal of Parks and Growth Centers, Vol. 8, No. 33, pp. 05. [In Persian]
Akbarzadeh N, Shafi'izadeh A 2012. "Investigating the Role of Government in Improving the Creation and Development of Student Business." Specialized Quarterly Journal of Parks and Growth Centers". [In Persian].
Alwani M, Azar A, Danaeifard H 2016. Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Saffar Publications. [In Persian].
Astiri R, Moshiri B 2009. "Funding tools for student enterprises." Proceedings of the Second International Conference on the Development of the Financing System in Iran. [In Persian].
Babakhanian M 2016. "Study of the Startup Process of Student Companies, International Congress on Management, Economics and Business Development", Tabriz, Permanent Secretariat of the Congress. [In Persian].
Baumback C M 1981." Baumback's guide to entrepreneurship". Prentice Hall
Bazargan A 2008. Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods; Common Approaches in Behavioral Sciences. Tehran, Didar Publications, first edition. [In Persian].
Bigdlow M 2004. "Study of various sources of entrepreneurial financing". Proceedings of the First National Conference on Risky Investment Industry. [In Persian].
Chittithaworn C, Islam A, Keawchana T, Yusuf D H 2011. Factors affecting business success
Chorev S, Anderson A R 2006." Success in Israeli High-Tech start-ups"; Critical factors and processTechnovation, No. 26, Pp. 162-174.
Coleman S, Robb A M 2011. "Financing Strategies of New Technology-based Firms". Review of Economicsand Finance.
Cooper R, Kleinschmidt E 1996." Benchmarking the Firm's Critical Success Factors in New Product Development." Journal of Product Innovation Management, No. 12, Pp. 374-391.
Danaeifard H 2014. Theorizing using inductive approach: Fundamental theory conceptualization strategy. Behavior Scholar. No. 11, pp. 57-70. [In Persian].
Dvir D, Shenhar A (1990)." Success factors of High-Tech SBUs: Towards a conceptual model based on the Israeli electronics and computers indusrty". J PROD INNOV MANAG, No. 7, Pp. 288-296.
Fakhari H, et al 2013. "Investigation of the effects of economic sanctions on the performance of the country's knowledge-based companies". Journal of Science and Technology Policy, Vol. 15, No. 8. [In Persain].
Feyzpour M, dosing spray E 2008. "Small and medium-sized enterprises with rapid growth and their contribution to job creation." Iranian Journal of Economic Research, 443. [In Persian]
Gholipour A, Delavar A, Jafari P, Abbasi B 2007. "Qualitative Research on the Impact of Commercialization Approach on Traditional University Values", Scientific-Research Quarterly Journal of Science and Technology Policy, No. 2, Pp. 76-63. [In Persian].
Ghosh B, Liang T W, Meng T T, Chan B 2001. "The key success factors, distinctive capabiities, and strategic thrusts of top SMEs in Singapour". Journal of Business Research, Vol. 51, Pp. 209-221.
Glaser BG, Holton J 2006. Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative social research.
Grunert G 1992"The Concepts of Key Success Factors: Theory and Method"
Guidici G, Paleari S 2000." The Provision of Financce to Innovation: A Survey Conducted among Italian Technology-based Small Firms". Small Business Economics, Vol. 14, No. 1, Pp. 37-53.
Habibi A, Jahantigh F, Sarafrazi A (2015)." Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items", AsianReasearch Consortiom, No. 5, Pp. 130-143. [In Persian]
Ishraqnia S, Kolahdozan A, Esfandiari M 2012. "Technology clusters and their functions in creating the flow of technology trade in the country". Technology Development Quarterly, Fourth Year, No. 15, pp. 27-29. [In Persian]
Jalali R 2012. Sampling in Qualitative Research, Journal of Qualitative Research in Health Sciences. Vol. 1, No. 4, pp. 320-310. [In Persian].
Kanani M 2008. "Small and Medium Technology Institutions". Tehran: Farda Development Foundation.[In Persian]
Karpak B, Topcu I 2010. "Small medium manufacturing enterprises in Turkey: An analytic network process framwork for prioritizing affecting success". Int. J. Production Economics, No. 125,Pp. 60-70.
Kiamanesh A, Maryam Dana Toos 2012. "Book Review of Research Project: Qualitative, Quantitative and Combined Approaches": Allameh Tabatabaei University Jihad Publications, Tehran, First. [In Persian]
Krippendorff K 2018. Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
Mahdavi H, Sheikh Zina al-Din M, Khod L 2011. "Effective analysis of science and technology parks with the help of the results of the evaluation process of knowledge-based companies located in science and technology parks". Specialized Quarterly of Parks and Growth Centers, 11. [In Persian]
Mahdavi H, Fathullah Bayati M, Vaghei Rooy Zaki M 2011. "A Study of the Success Factors of Knowledge-Based Companies". Journal of Parks and Growth Centers, 42. [In Persian]
Makizadeh F, Farajpour A, Shahani Yilagh M 2012. Identifying the factors influencing the acceptance of web-based information database by academic users: a study of grand theory, Journal of Library Research and Academic Information. No. 59, Pp. 81-59. [In Persian].
McCann TV, Clark E 2006. Grounded theory in nursing research: part 1–methodology. Nurse researcher.Vol. 11, No. 2, Pp. 7-18.
Memarnejad A 2005. "Economics of Knowledge-Based Requirements", Challenges and Strategies.[In Persian]
Mo'menzadeh S. 2015. "Danesh-e-Bonyan Production-Service-University" Company, 3rd National Conference of Student Scientific Associations of Agriculture and Natural Resources, Karaj, Tehran University of Agriculture and Natural Resources Campus. [In Persian]
Naderi Far, M, Goli H, Qaljaei F 2017. Snowball Bulletin A Targeted Method in Sampling Qualitative Research, Journal of Developmental Steps in Medical Education. Vol. 14, No. 41, Pp. 121-101.[In Persian].
Nasehi Far M 2011. "Pathology and Prioritization of Government Support for Small and Medium Enterprises". Business Review Quarterly. [In Persian]
Nasser Akhavan A, Motamedi A 2011. "Prioritizing critical factors for the success of new product development in knowledge-based companies located in Isfahan Scientific and Research Town". First National Conference on Accounting, Auditing and Management. [In Persian]
Radfer R 2008. "Explaining the Impact of R&D Networking on Increasing Value in Small Companies". Technology Development Quarterly, No. 41. [In Persian].
Ranjbar H, Haghdoost A, Salsali M, Khoshdel A 2012. Sampling in Qualitative Research: A Guide to Getting Started. Research in Health and Military Sciences, Vol. 2, No. 3, pp. 250-238. [In Persian].
Rangriz H, Ebrahimi R, Arasteh H, Soltanieh S 2017. Designing a Strategic Competency Model for Functional Managers Using Content Analysis Method, Educational Management Quarterly. Vol. 6, No. 96, Pp. 49-9. [In Persian].
Rezaei Sh 2017. Designing a revenue model for Iranian football clubs: with a grand theory approach, applied research in sports management. Vol. 6, No. 23. [In Persian].
Saadat M 2011. "The role of incubators in the formation and development of small and medium enterprises". Business Review Quarterly, No. 3. [In Persian].
Sadeghi A, Azar A, Sepehri Rad R 2012. " Develping a fuzzy group AHP model for prioritizing the factors affecting success of High-Tech SME's in Iran: A case study. Procedia "- Social and Behavior Science, No. 62, Pp. 957-961.
Salami R, Shafeipor D 2008." Internal organization factor affecting on effectiveness R&D activity". 6th conferenceof R&D central of mine and industrial[In Persian]
Sidik I G 2012. "Conceptual framework of factors affecting SME development: Mediating factors on the relationship of entrepreneur traits and SME performance". Procedia Economics and Finance, No. 4, Pp. 373-383.
Song M, Noh J 2006. "Best new product develpment and management practises in Korean high-tech industry." Industrial Marketing Management, No. 35, Pp. 262-278.
Salami S, Behgozin S, Shafiee, M 2011. "Identifying and evaluating the critical factors for the success of science and technology parks in Iran from the perspective of experts." Specialized Quarterly Journal of Parks and Growth Centers. [In Persian].
Salavati Sarcheshmeh B 2008. "Application of ARC Model in Student Capital Reporting", Technology Development Quarterly. [In Persian].
Shojaei A 2011. "An overview of how to conduct feasibility studies in Iran", Dunya-e-Eqtesad newspaper, September 23rd. [In Persian].
Suzanchi Kashani A, Talebi, S, Asgari A 2014. "Study of organizational capabilities of four knowledge-based companies in Sharif University Growth Center". Scientific-Research Quarterly Journal of Science and Technology Policy. [In Persian].
Strauss A, Corbyn J 2011. Fundamentals of Qualitative Research, translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Ney Publishing. [In Persian].
Talebi K, Ghavamipour M, Irandust A 2012." Innovation in Iran's small and medim size entreprises SMEsPrioritize iinfluence factors affecting innovation of SMEs, using analytic network process (ANP) method". AfricanJournal of Business Management, No. 6, Pp. 10775-10785. [In Persian]
Van Scotter J R, Pawlowski S 2012. Tung D. Cu. An examination of interdependencies among major barriers to coordination in disaster response. Int. J. Emergency Management. Vol. 8, No. 4.
Wang W 2011. A Content Analysis of Reliability in Advertising Content Analysis Studies., East Tennessee State University.
Wang K J, Lestari Y D 2013." Firm competencies on market entry success: Evidence from a high-tech industry in an emerging market". Journal of Business Research, No. 66, Pp. 2444-2450.
Zimmerman M, Chu W C 2013." Motivation, success and problems of entrepreuners in Venezuela". Journal ofManagement Policy and Practice, No. 14, Pp. 76-90.