نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

افزایش آگاهی دانشجویان از حقوق بیمار و رعایت آن، در ارتقای کیفیت مراقبت ها و افزایش اعتماد و رضایت بیماران دارای اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان رشته­های بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از حقوق بیمار انجام شد. در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 300 دانشجوی پزشکی، پرستاری و مامایی به صورت تصادفی طبقه­ای از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1396 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده­ها پرسشنامه استاندارد حقوق بیمار بود. داده­ها از طریق آمارتوصیفی و آزمون­های اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس در نرم افزار Spss.21 تحلیل شد. میانگین امتیاز آگاهی دانشجویان از حقوق بیمار 09/2± 95/14 بود. آگاهی از حقوق بیمار در7/54 درصد دانشجویان، متوسط و 3/54 درصد دیگر خوب ارزیابی شد. همچنین ابعاد دسترسی به خدمات و محرمانگی به ترتیب بیشترین (932/0± 26/5) و کمترین (32/0± 88/0) امتیاز را در آگاهی دانشجویان از حقوق بیمار داشتند. آگاهی از حقوق بیمار و ابعاد دسترسی به خدمات و محرمانگی آن در دانشجویان در رشته تحصیلی، دانشکده و مقطع تحصیلی مختلف دارای تفاوت آماری معنا داری بود (05/0>P). به طور کلی میزان آگاه دانشجویان بالینی از حقوق بیمار، در حد متوسط بود. پیشنهاد می­­شود با آموزش­های لازم، شناسایی عوامل مؤثر بر عدم رعایت حقوق بیمار و نظارت بر رعایت حقوق بیمار توسط کادر درمان و اساتید، آگاهی دانشجویان از حقوق بیماران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Awareness of Clinical Students of Patient Rights at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences:2017

نویسندگان [English]

  • Amin Torabipour 1
  • Hadis Malekian 2
  • Tahre Bahmani 2
  • Zahra Rahsepar 2
  • Ahmad Tahmasebi ghorrabi 3

1 Faculty Member, Department of Health Care Management, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 B.Sc. Student, Department of Health Care Management, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 M.Sc. student, Department of Health Care Management, School of Health, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Increasing students 'awareness of and respect to patients' rights is important in improving the quality of care and enhancing patient confidence and satisfaction. The purpose of this study was to determine the level of knowledge of clinical students in patient rights. Hence, in this descriptive cross-sectional study, 300 medicals, nursing and midwifery students were randomly selected from students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2017. Data were collected using standard patient rights questionnaire. Then, data were analyzed using descriptive statistics and Spearman, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. The mean score of students' knowledge about patient rights was 14.95 ± 2.09. Moreover, awareness of patient rights was estimated rather in 54.7% of students moderate and 54.3% good. Also the dimensions of access to services and confidentiality had the highest (5.26 ± 0.932) and lowest (0.88 ± 0.32) scores in students' awareness of patient rights, respectively. In addition, there was a statistically significant difference in awareness of patient rights and dimensions of access to services and confidentiality among students in different fields of study, college and educational level (P <0.05). In general, clinical students' knowledge of patient rights was moderate. It is recommended to increase students 'awareness of patients' rights by providing necessary training, identifying factors affecting non-compliance with patient rights and supervising compliance with medical staff by professors and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient Rights
  • Clinical
  • Students
  • Ahvaz
  • University of Medical Sciences
Abou Zeina HA, El Nouman AA, Zayed MA, Hifnawy T, Shabrawy EM, Tahlawy E 2013, Patients' rights: A hospital survey in south Egypt, Journal of Empirical Research on Human Research Ethics July, Vol.8, No.3, Pp. 46-52.
Arab M, Asghar Zarei 2009, Patient rights: knowledge of managers of private hospitals, Payesh, Vol.8, No.1, Pp.25-30. [In Persian]
Azodi F, Mousavinasab M, Davani N, Mirzaei P, Jahanpour F 2019, Attitudes of First and Last Year Medical Students about Respecting Patients' Rights in Hospitals of Bushehr University of Medical Sciences; A Comparative Study, Ijme, Vol.12, No.1, Pp.46-57. [In Persian]
Bathaei S A, Asayesh H 2012, Medical Students’ Awareness of Patients’ Rights in Qom University of Medical Sciences and Health Services (2010). Iranian Journal of Medical Education,Vol.12 No.5, Pp.347-355. [In Persian]
Bostani Khalesi Z, Masole S, Abedinzade M 2012, Evaluation of The Patients, Doctors and Nurses View Points About Patient Bill of Rights in Rasht Public Hospitals, Iranian J Med Law,Vol.2, No.2, Pp.91-95. [In Persian]
Ducinskiene D, Vladickiene J, Kalediene R, Haapala I 2006, Awareness and practice of patient's rights law in Lithuania, BMC international health and human rights, Vol.6, No.1, Pp.1-10.
Ehsani KohiKhayli R, Mohammad Nejadi A, Salari A, Shariat A, Shamsi A 2012, The Evaluation of educational needs of female nurses from patient rights, Medicalethicsjournal,Vol.6, No.21, Pp.25-38.[In Persian]
Fattahi marangaloo M, koohkalani L, Feyzipour H, Mojarrab R, Rayi F, Javidmanesh F 2016, EVALUATION OF THE PATIENTS RIGHTS FASILITATOR FACTORS, WITH AN EMPHASIZE ON THE CHARTER OF PATIENTS' RIGHTS (A CASE STUDY OF NURSES' ATTITUDES IN PUBLIC HOSPITALS OF URMIA), J Urmia Nurs Midwifery Fac, Vol.14, No.8, Pp.692-701. [In Persian]
Ghaffari M, 2016, The Relationship Moral Intelligence and Altruism with Nurses Attitude to the Rights of Patients, J Nurs Educ, Vol. 5, No.2, Pp.49-56. [In Persian]
Joolaee S, Tschudin V, Nikbakht-Nasrabadi A, Parsa-Yekta Z 2008, Factors affecting patients right practice: the lived experiences of Iranian nurses and physicians, Int Nurs Rev, Vol.55, No.1, Pp.55-61.[In Persian]
Khodamoradi K, Akbari SA, Jalali S, Mobini N 2010, Awarenessof undergraduate and graduate students from patient's rights, Med Ethics J, Vol.4, No.3, Pp.36-42.[In Persian]
Kuzu N, Ergin A, Zencir M 2006, Patients’ awareness of their rights in a developing country, Public Health, Vol. 120, No.4, Pp.290-296.
Larijani B, Fard SG, Zahedi F 2006, Ethical considerations in medical education, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders,Vol.4, No.1, Pp.105-109. [In Persian]
Mahmoodi A, khani L, Ghaffari M 2017. The Relationship of empathy and Spiritual Intelligence with nurses Attitude toward Patient's Right: The mediating role of social responsibility, JNE, Vol.6 No.2, Pp.49-56. [In Persian]
Moghaddam MN, Amiresmaeili M, Ghorbaninia R, Sharifi T, Tabatabaie SS 2016,Awareness of Patients' rights charter and respecting it from the perspective of patients and nurses: A study of limited surgical centers in Kerman city, 2013, Bioethics Journal,Vol.4, No.11, Pp.31-56. [In Persian]
Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M 2017, Moral distress and Nurse’s Attitude toward Patients' Rights, Med Ethics J, Vol.11, No.42, Pp.69-78.[In Persian]
Mossadegh Rad A M, Esna Ashari P 2004, Patients and Physicians awareness of patients’ rights and its implementation at Beheshti hospital in Isfahan, Iranian Journal of Medical Education,Vol.4, No.1, Pp.45-54.[In Persian]
Nasiriany KH, Salemi, S, Salman Yazdy, N, Hosseini, F 2002, HOW NURSES RESPECT PATIENT’S RIGHTS, IJN, Vol.15, No.32 and 33, Pp.8-14.[In Persian]
Parsapour, A. Mohammad, K. Afzali, HM. Alaedini, F. Larijani, B 2009, The necessity of observing patients' right: surveying patients', physicians' and nurses' attitudes around it, Ijme, Vol.2, No.4, Pp.79-90. [In Persian]
Ranjbar M. Zargar, AS. Dehghani, A 2010, Students' awareness of clinical training of patients’ rights in teaching hospitals-Yazd, Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.3, No.5 and 1, Pp.51-60. [In Persian]
ROOEINTAN M, HAGHIGHI S, SAKIMALEHI E 2018, Assess the Educational Needs of Nurses to Patient’s Charter of Rights in Ahwaz Teaching Hospitals (1392-93), Zanko J Med Sci, Vol.19, No.61, Pp.85-94.[In Persian]
Unnikrishnan B, Trivedi D, Kanchan T, Rekha T, Mithra P, Kumar N, Kulkarni V, Holla R and Talish M, 2017, Patients’ awareness about their rights: A study from coastal south India, Science and engineering ethics, Vol.23, No.1, pp.203-214.
Vejdani M, Foji S, Babaei Heydarabadi A, Haghighi Sani N, Pourtaleb A, Imanzad M, et al 2014, Clinical training students' awareness from patients' rights in Welfare and Rehabilitation Sciences University, Tehran (2013-14), Medical Ethic Journal, Vol. 9, No.33, Pp.143-166.[in Persian]