نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیأت علمی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

6 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان خصوصی آریا، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

جمله پیش نیازهای مهم و ضروری جهت ارزشیابی فرآیندهای آموزشی؛ داشتن ابزاری جامع با روایی و پایایی مناسب می باشد. هدف این مطالعه، طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید است که به صورت مجازی در سامانه نوید ارائه می گردد. تیم تحقیق؛ پس از تحلیل یافته های حاصل از مرور متون، 5 مصاحبه فردی با متخصصان آموزش الکترونیک و آموزش پزشکی انجام داد و سپس با برگزاری سه جلسه بحث گروهی با خبرگان؛ ابزار ارزیابی تدریس مجازی اساتید را طراحی کرد. جهت شاخص روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی از نظرات 11 نفر از خبرگان استفاده شد. جهت ارزیابی اعتبار صوری؛ ابزار در اختیار 10 نفر از اساتید و مدیران گروه و 5 نفر از دانشجویان قرار گرفت. جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب توافق ارزیابان استفاده شد. طبق نتایج، پرسشنامه ای با 41 گویه در چهار بخش شامل؛ ارزشیابی استاد توسط دانشجویان به صورت کلی [با 5 گویه]؛ ارزشیابی استاد توسط دانشجویان به صورت جزئی [با تعداد 11 گویه]، ارزشیابی استاد توسط مدیر گروه [با 16گویه] و ارزشیابی استاد توسط همکاران [با 9 گویه] به دست آمد. مقدار شاخص روایی برای همه بخش‌های پرسشنامه به شیوه معدل‌گیری از سؤالات هر بخش محاسـبه شـد. همچنین مقدار کلی CVI پرسشنامه 98/0 بدست آمد. پایایی کلی نیز با استفاده از ضریب کاپا معادل 8/0 بدست آمد. بر اساس یافته های پژوهش این ابزار از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار بوده و قابلیت به کارگیری در جهت ارزشیابی عملکرد اساتید علوم پزشکی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and validating a questionnaire for evaluation the quality of virtual teaching of professors in Navid system

نویسندگان [English]

 • Kaveh Eslami 1
 • Arash Salahshouri 2
 • Reza Arjmand 3
 • Ahmad Fakhri 4
 • Nima Akhtardanesh 5
 • Behzad Fouladi Dehaghi 2
 • Ehsan Moradi-Joo 6
 • Akbar Babaei Heydarabadi 2

1 Faculty member, Clinical Pharmacy Department, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 Faculty member, Vice Chancellor for Education, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

6 MSc in Health Care Management, School of Health, Clinical Research Development Unit, Arya Private Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Among the important and necessary prerequisites for evaluating educational processes; Having a comprehensive tool with appropriate validity and reliability that the purpose of this study was Design and validation a tool for evaluating the quality of teachers' teaching, which is presented virtually in the Navid system. Research team; After analyzing the findings of the literature review, conducted 5 individual interviews with e-learning and medical education specialists and then held three group discussion sessions with experts; Developed a teacher's virtual teaching assessment tool. The opinions of 11 experts were used for content validity index and content validity ratio. To evaluate formal validity; The tool was provided to 10 professors and group managers and 5 students. Evaluators' agreement coefficient was used to evaluate the reliability of the instrument. According to the results, a questionnaire with 41 items in four sections includes; Students' evaluation of the quality of presentation of each lesson in general [with 5 items]; Students' evaluation in part [with 11 items], faculty evaluation by the department manager [with 16 items] and professor evaluation by colleagues [with 9 items] was obtained. The value of validity index for all sections of the questionnaire was calculated by averaging the questions of each section. Also, the total CVI value of the questionnaire was 0.98. Overall reliability was obtained using kappa coefficient equal to 0.8. Based on the research findings, this tool has appropriate validity and reliability and can be used to evaluate the performance of medical sciences teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation Tools
 • Virtual Education
 • Teaching Quality
 • Professors
 • Navid system
Ardestani M S, Niknami S, Hidarnia A, et all 2017. Validity and reliability of the Social Cognitive Theory Questionnaire in Tehranian Adolescent Girl student’s Physical Activity behavior. NKUMS-Journal, Vol.9 ., No.2 , Pp. 219-230. [in Persian]
Bastani P, Amini M, Tahernezhad A, et all 2014. The tehran university of medical sciences faculty members’ viewpoints about the teachers’ evaluation system: a qualitative study. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences (journal of health chimes), Vol.2 ., No.1 , Pp. 7-15. [in Persian]
Beheshti Rad R, Ghalavandi H, Ghale’ei A R 2014. Faculty members performance evaluation by nursing students Urmia University of Medical Sciences. Edu-Str-Med-Sci, Vol.6 ., No.4 , Pp. 223-228. [in Persian]
Bonnel W 2008. Improving feedback to students in online courses. Nursing Education Perspectives, Vol.29 ., No.5 , Pp. 290-294.
Chambel M J, Curral L 2005. Stress in Academic Life: Work Characteristics as Predictors of Student Well-being and Performance. Applied Psychology: An International Review, Vol.54 ., No.1 , Pp. 135-147.
Deshields Oscar W, Kara A, Kaynak E 2005. Determinants of business student satisfaction and retention in higher education: applying Herzberg's two‐factor theory. International Journal of Educational Management, Vol.19 ., No.2 , Pp. 128-139.
Eslami K, Kouti L, Noori A 2016. Different methods of medical sciences virtual education in iran and assessment of their efficacy, a review article. Educational Development of Jundishapur, Vol.7 ., No.2 , Pp. 128-137. [in Persian]
Eslami M, Heidarnia A, Heidarzadeh A, et all 2011. Designed to determine the effect of questionnaire validity and reliability of health belief model in two ways users of family planning pills and condoms. URMIAMJ, Vol.21 ., No.5 , Pp. 382-390. [in Persian]
Fathi Vajargah K 1996. Curriculum needs assessment: Ministry of Education.
Ghasemi H, , Moezzyzadeh M, Geramipour M 2016. Design and validation of an educational questionnaire for evaluation of teachers by students in Shahid Beheshti dental school. Journal of Dental Medicine, Vol.28 ., No.4 , Pp. 323-8. [in Persian]
King H 2016. Learning spaces and collaborative work: barriers or supports? Higher Education Research & Development, Vol.35 ., No.1 , Pp. 158-171.
Lee K, Choi I 2008. Learning classroom management through web-based case instruction: Implications for early childhood teacher education. Early Childhood Education Journal, Vol.35., No.6 , Pp. 495-503.
Meymandi M S, Okhovati M, Mohammad Alizadeh S 2008. Faculty members’ point of view about the criteria for selecting pioneers and the strategies to revere them, kerman university of medical sciences. strides in development of medical education, Vol.5 ., Pp. 50-57. [in Persian]
Mirzaei-Alavijeh M, Jalilian F 2019. A psychometric analysis of the socio-cognitive determinants questionnaire of type 2 diabetes prevention among a group at risk. IJEM, Vol.20 ., No.5 , Pp. 224-234. [in Persian]
Mirzaei Karzan A, Keikhavani S, Hosseinzade M, et all 2013. Educational Needs Assessment of Faculty Members in Ilam UMS. J Med Edu Dev, Vol.6 ., No.11 , Pp. 61-71. [in Persian]
Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Aligol M 2015. Validity and Reliability of the Instruments and Types of MeasurmentS in Health Applied Researches. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, Vol.13 ., No.12 , Pp. 1153-1170. [in Persian]
Mozhgan E, Hoseinali K, Ali M 2019. Design and Validation of quality improvement model of virtual learning in Farhangian University (mixed method). Journal of Technology of Education, Vol.13., No.3 , Pp. 561-580. [in Persian]
Rahimi M, , Darabian M, Taherian Aa, et all 2012.  Teacher evaluation by students: A comprehensive approach. Strides in Development of Medical Education, Vol.9 ., No.1 , Pp. 34-45. [in Persian]
Raisifar A, Ebadi A, Masoumi M 2008. An overview of current methods of teacher evaluation in universities, with emphasis on teacher evaluation by students. scientific journal of educational strategies in medical sciences. Vol1 ., No.1 , Pp. 10-18. [in Persian]
SAIF AA 2010. Educational Measurement. Tehran: Doran, Vol.18 ., Pp. 485-500. [in Persian]
Sattarzadeh R, Asghari F, Shahvari, Z 2019. Designing and Validating the Tool for Assessing the Professional Behavior of Clinical Faculty Members; A Tool in Stakeholder’s View. IJME, Vol.19 ., No.22 , Pp. 199-212. [in Persian]
Sepehrara A R, Talepasand S, Rahimpoor, H 2012. Alignment review of teacher evaluation scores according to courses difficulty level. Educational Measurement, Vol.2 ., No.6 , Pp. 71. [in Persian]
Shahidi S C, Salmanzadeh H, Yousefy A 2010. Factors affecting the needs assessment in continuing medical education: Presenting a practical guideline for selecting models and techniques. Iranian Journal of Medical Education, Vol.9 ., No.4 , Pp. 321-30. [in Persian]
Sullivan E D 2005. Effective Leadership and Management in Nursing. New Jersey: Pearson Practice Hall.
Vasigh A , Alha Ahmadi A, Sheikhi S 2017. The necessity of professor's assessment with emphasizing on Iran medical universities. Journal of Educational Studies (NAMA), Vol.5 ., No.10 , Pp. 45-55. [in Persian]