نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجو، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشجو، گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

6 دانشجو، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

7 دانشجو، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

بیماری کرونا ویروس 19 که موارد ابتلای آن از اواخر سال 2019 در شهر ووهان کشور چین گزارش شد باعث اعمال محدودیت در بسیاری از فعالیت­هااز جمله حضور در دانشگاه­ها شده است. به همین منظور آموزش الکترونیک در بسیاری از کشور­ها از جمله ایران جایگزین آموزش­ های حضوری در علوم پزشکی شده است. این نوع از آموزش نیز نیازمند ارزیابی کیفیت و میزان کاربرد آن در دوران پسا کرونا است لذا برآن شدیم مطالعه ای با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان بعنوان ذی نفعان مستقیم آموزش الکترونیک در این خصوص انجام دهیم. در این مطالعه توصیفییمایشیجامعه آماریآن کلیه دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزشدانشگاه­هایعلوم پزشکیکشوردر سالتحصیلی 1398-1399 بودند کهاز بینآنهانمونهای بهتعداد127نفربهسرشماری وارد مطالعه شدند.ابزارجمع­آوریداده­هاپرسشنامه محققساخته بود که پساز تأیید رواییوپایاییمورداستفادهقرارگرفت.ازشاخص­هایآماریتوصیفی جهت توصیف وتبیین سوالات بسته پاسخ و از روش تحلیل محتوایی برای سوالات باز پاسخ جهت تجزیه وتحلیل داده­ها استفاده شد. مجموع نظرات فراگیران آموزش الکترونیک نشان می­دهد که عمده مشکل آموزش الکترونیک در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور مشکلات و مسائل ساختاری در زمینه پهنای باند و سرعت پایین اینترنت، نبود فرهنگ آموزش الکترونیک و عدم وجود مهارت­های ضروری اساتید و دانشجویان در به کارگیری این نوع آموزش است. بنابراین فراهم نمودن بستر­های توانمند سازی افراد در کنار تامین زیرساخت­های نرم­افزاری و سخت­افزاری در به کارگیریاین روش بعنوان آموزش مکمل در علوم پزشکی اهمیت دارد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of e-learning in the Covid 19 epidemic crisis and the prospect of its complementary use in the post-crisis period from the perspective of medical students

نویسندگان [English]

 • Hamid Yazdaninejad 1
 • Kaveh Eslami 2
 • Reza Arjmand 3
 • Narges Shakerian 4
 • Nastaran Tork Shirazi 5
 • Reza Abuali 6
 • Mohsen Barg Bidvandi 7

1 MSc Student, Department of nursing Anesthesiology, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

2 Faculty member, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.

4 MSc Student, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

5 BSc Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran. Reza Abuali:

6 BSc Student, Department of medical laboratory science, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

7 BSc Student, Department of Radiology Technology, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

چکیده [English]

Coronavirus 19, which has been reported in Wuhan, China since late 2019, has imposed restrictions on many activities, including attending universities and classrooms. To this end, e-learning has replaced face-to-face training in medical sciences in many countries, including Iran. This type of education also needs to evaluate the quality and extent of its application in the post-corona period, so we decided to conduct a study to determine the views of students as direct beneficiaries of e-learning in this regard. This descriptive-correlationalstudy was performed on all the students of the Student Committee for Education Development of Medical Universities in the academic year 1399-1399, of which a sample of 127 people were included in the census. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was used after validation and reliability. Descriptive statistical indicators were used to describe and explain closed-ended questions and the content analysis method for open-ended questions was used to analyze the data.  The sum of opinions of e-learning learners shows that the main problem of e-learning in the country's medical universities is structural problems and issues in the field of bandwidth and low Internet speed, lack of e-learning culture and lack of essential skills of professors and students in Applying this type of training. Therefore, providing empowerment platforms for people along with providing software and hardware infrastructure is important in using this method as a complementary training in medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-learning
 • Covid 19
 • Quality
 • Post-crisis
 • Complementary education
Allami, A. and Mohammadi, N., 2010. Students' Attitude toward Combining Traditional and Electronic Education Epidemiology Course in Internship. Research in medical education2(1), pp.35-41. [Persian]
Allami, A., Derakhshan, F. and Safdari, F., 2011. E–learning needs and barriers from perspective of educational staffs and Faculty Members of Qazvin University of Medical Sciences. Research in Medical Education3(1), pp.1-10.
Al-Shawi, A. and Al-Wabil, A., 2013. Internet usage by faculty in Saudi higher education. International Journal of Computer Science Issues10(3), pp.1694-0814.
Arani, J.A., 2010. E-Learning and Traditional Method: A Blended Model in EMP. In Journal
Avijgan, M., Karamalian, H., Ashourioun, V. and Changiz, T., 2009. Educational needs assessment of medical school's clinical faculty members in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education9(2), pp.93-103. [Persian]
Bagherimajd, R., Shahi, S. and Mehralizadeh, Y., 2014. Assessing challenges in the development of electronic learning in higher education (A case study of Shahid Chamran University of Ahwaz). [Persian]
Farhadian, F., Tootoonchi, M., Changiz, T., Haghani, F. and Oveis Gharan, S., 2007. Faculty members' skills and educational needs concerning clinical teaching methods in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian journal of medical education7(1), pp.109-118. [Persian]
FATHI, V.K. and Azadmanesh, N., 2007. The feasibility of ICT application in curriculum development in higher education.
Garrison, D.R., 2011. E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & Francis. [Persian]
Goh, P.S. and Sandars, J., 2020. A vision of the use of technology in medical education after the COVID-19 pandemic. MedEdPublish9.
Hoq, M.Z., 2020. E-Learning during the period of pandemic (COVID-19) in the kingdom of Saudi Arabia: an empirical study. American Journal of Educational Research8(7), pp.457-464.
Jamshidi Kia, S., Fazelian, P., Khosh Neshin, Z. Evaluation of Learning Management System of e-Learning Center of Tehran University. Information and communication technology in educational sciences J. 2015 Nov 1; 6(1 (21):19-35.‎
Kamkar Haghighi, M., Meraji, M., Qazi Saeedi, M. and Ramadan Qhorbani, N., 2010. Kimia Far Kh. Comparative analysis of open_source learning management software and provide a local model. In Journal of Medical Education Development Center, Mashhad University of Medical Sciences, Special Proceedings of the Third National Conference on E-Learning in Medical Science (Vol. 3, No. 5, p. 31). [Persian]
Kazemi Malek Mahmoudi, Sh., PiriTosanloo, M., Norouzi, N.  Et al., 2015. Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Students' Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences, Quarterly Journal of Medical Education development and research Center,  6(3), pp.229-236.
Khatoni, A., Nayery, N.D., Ahmady, F. and Haghani, H., 2011. Comparison the effect of Web-based Education and Traditional Education on Nurses Knowledge about Bird Flu in Continuing Education. Iranian journal of medical education11(2). [Persian]
Latifnegad, R., Gafari, H., Hosseini, L. and Asfalany, A., 2010. Knowledge and attitude of students Mashhad University of Medical Sciences about e-Learning. In Journal of Medical Education Development Center, Mashhad University of Medical Sciences, Special Proceedings of the Third National Conference on E-Learning in Medical Science (Vol. 3, No. 5, p. 34). [Persian]
Lancaster, J.W., Stein, S.M., MacLean, L.G., Van Amburgh, J. and Persky, A.M., 2014. Faculty development program models to advance teaching and learning within health science programs. American journal of pharmaceutical education, 78(5).
MazloomyMahmoodAbad, S.S., Rahaei, Z., Ehrampoush, M.H. and Soltani, T., 2010. The characteristics of an expert faculty member based on view points of medical students–Yazd, Iran-2008. Hormozgan Medical Journal14(3), pp.226-233. [Persian]
Mirzaei, M., Ahmadipour, F. and Azizian, F., 2012. Viewpoints of students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards e-Learning in teaching clinical biochemistry. The Journal of Medical Education and Development7(2), pp.67-74.
Moniee, R., 2004. Developing of distance education in higher education: challenge & opportunism. Journal of Rahyaft31(1), p.43. [Persian]
Murphy, M.P., 2020. COVID-19 and emergency eLearning: Consequences of the securitization of higher education for post-pandemic pedagogy. Contemporary Security Policy, pp.1-14.
Peter, W.S. and James, E.H., 2004. Virtual learning effectiveness. An examination of the process. The Learning Organisation11(3), pp.209-225.
Porter, W.W., Graham, C.R., Spring, K.A. and Welch, K.R., 2014. Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, pp.185-195.
Rahimi Dust, GH. 2007. How was the experience of e-learning projects? Challenges in e-learning projects. Journal of Library and Information Science10(2), pp.337-355. [Persian]
Rajasingham, L., 2011. New Challenges Facing Universities in the Internet-Driven Global Environment. European journal of open, Distance and E-learning.
Sajed, A.N. and Amgain, K., 2020. Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak and the Strategy for Prevention. Europasian Journal of Medical Sciences2(1), pp.1-3.
Saleamabadei S., 2006. An investigation of obstacles in development of E-learning in Iran Tehran: Tehran Management University; P. 23-36. [Persian]
Sayah, G. and Derakhshanfard, S., 2019. The Inhibitory Factors of Using E-Learning in Urmia University of Medical Sciences from the Students' Point of View. Iranian Journal of Medical Education19, pp.371-380. [Persian]
Suppan, L., Abbas, M., Stuby, L., Cottet, P., Larribau, R., Golay, E., Iten, A., Harbarth, S., Gartner, B. and Suppan, M., 2020. Effect of an E-learning module on personal protective equipment proficiency among prehospital personnel: web-based randomized controlled trial. Journal of medical Internet research22(8), p.e21265.
Steinert, Y., Naismith, L. and Mann, K., 2012. Faculty development initiatives designed to promote leadership in medical education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 19. Medical teacher34(6), pp.483-503.
Steinert, Y., Mann, K., Anderson, B., Barnett, B.M., Centeno, A., Naismith, L., Prideaux, D., Spencer, J., Tullo, E., Viggiano, T. and Ward, H., 2016. A systematic review of faculty development initiatives designed to enhance teaching effectiveness: A 10-year update: BEME Guide No. 40. Medical teacher38(8), pp.769-786.
Taghi, Y.F., Siadati, M. and Orouji, F., 2009. Evaluating the Efficiency of Jackson Model in the Learning of the Learners in and Adaptive Learning System
Tavangarian, D., Leypold, M.E., Nölting et al., 2004. Is e-Learning the Solution for Individual Learning? Electronic Journal of E-learning2(2), pp.273-280.
Chao, S.Y., Chang, Y.C., Yang, S.C. and Clark, M.J., 2017. Development, implementation, and effects of an integrated web-based teaching model in a nursing ethics course. Nurse Education Today55, pp.31-37.
Vala, N.H., Vachhani, M.V. and Sorani, A.M., 2020. Study of evaluation of e-learning classes among medical students during COVID-19 pandemic phase in Jamnagar city. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 10(12), pp.0-0.
Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H et al., 2020. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health.
Wilson, E. and Moore, G., 2004. Factors related to the Intent of Professionals in Agricultural and Extension Education to Enroll in an On-line Master's Degree Program. Journal of agricultural education45, pp.96-105.
Yazdani, S. and Hosseini, F., 2008. Homayoni zand R.[Reform in general medical degree curriculum]. Ed: Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran: Educational development center. [Persian]
Zarif Sanaiey, N., Mohammadi, H., Karamizadeh, Z., et al., 2010. The study of effectiveness of blended learning approach on medical education. In Journal of Medical Education Development Center, Mashhad University of Medical Sciences, 3th National Conference on E-Learning in Medical Science (Vol. 3, No. 5, pp. 27-54) . [Persian]
Zhang, W., Jiang, G. and Niu, J., 2002. Web-based education at conventional universities in China: A case study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning2(2).
Zolfaghari, M., Mehrdad, N., Parsa Yekta, Z., Salmani Barugh, N. and Bahrani, N., 2007. The effect of lecture and e-learning methods on learning mother and child health course in nursing students. Iranian journal of medical education7(1), pp.31-39.
Zolfaghari, M., Sarmadi, M.R. and Negarande, R., 2010. Satisfaction of nursing and midwifery students and teachers from using a blended e-learning system. In Journal of Medical Education Development Center, Mashhad University of Medical Sciences, Special Proceedings of the Third National Conference on E-Learning in Medical Science (Vol. 3, No. 5, p. 26). [Persian]