نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت شناسایی و بررسی تاثیر عوامل موثر در اقتصاد دانش بنیان بر ایجاد دانشگاه های دانش بنیان انجام شد. هدف از پژوهش حاضر برای دستیابی به اقتصاد دانش­بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه به کارگیری آن­ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است که به شناسایی و بررسی تاثیر عوامل موثر در اقتصاد دانش بنیان بر ایجاد دانشگاه های دانش بنیان در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه­های آزاد استان مازندران به تعداد 1461نفر در 14 واحد و حجم نهائی نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 304 نفر خواهد بود، که با در نظر گرفتن حداقل 10 درصد ریزش نمونه 348 نفر انتخاب شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و منابع کتابخانه ای و پرسشنامه اقدام گردید. یافته­های پژوهش نشان داد بین عوامل موثر بر اقتصاد دانش بنیان و ایجاد دانشگاه های دانش بنیان تاثیر معنی­دار و مثبتی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بنابر نظریات پذیرفته شده در اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه همواره به عنوان یکی از اهرم های اساسی، مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Investigating the Effect of Effective Factors in Knowledge-based Economy on the Establishment of Knowledge-based Universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezvan Ashrafi 1
  • Maryam Taghvaee Yazdi 2

1 PhD Student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model to identify and investigate the impact of effective factors in knowledge-based economy on the creation of knowledge-based universities. The purpose of this study is not only to produce and distribute information and engage in education and research to achieve knowledge-based economics, but also to use them in the use of economic resources in a continuous and sustainable manner. This research is an applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method, which identifies and examines the impact of effective factors in knowledge-based economy on the establishment of knowledge-based universities in Islamic Azad universities of Mazandaran province. The statistical population includes all members of the faculty of Mazandaran Free Universities with 1461 people in 14 units and the final sample size based on Cochran's formula will be 304 people, which has been selected by considering at least 10% of the sample loss of 348 people. Data were collected from the field method and library resources and questionnaires. Findings showed that there is a significant and positive effect between the factors affecting the knowledge-based economy and the creation of knowledge-based universitiesThe results of the present study showed that according to the accepted theories in knowledge-based economics, the university has always been considered as one of the basic levers.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicators of knowledge-based economics
  • Innovation
  • Knowledge-based economics
  • Knowledge-based university