نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.

چکیده

لزوم بهره گیری و انتقال سریع دانش تخصصی میان افراد در سطوح مختلف جامعه باعث شده امروزه برای تلفن همراه نرم افزارهای مختلفی از بازی و سرگرمی تا نرم افزار­های آموزشی و علمی که قابل نصب و اجرا در تلفن همراه هستند، تهیه شود. مطالعه حاضر با هدف طراحی، ساخت و ارزیابی نرم افزار آفات بهداشتی« شناسایی، پیشگیری و کنترل» مبتنی بر موبایل با هدف افزایش آگاهی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه در آینده، انجام شد. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده، که در سه مرحله نیاز سنجی نرم افزار، طراحی و ساخت نرم افزار و ارزیابی در سال 98 صورت گرفت. جهت ارزیابی، برنامه به مدت یک ماه در اختیار دانشجویان کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 سؤال در دو بخش قابلیت­های آموزشی و گرافیکی بود. اطلاعات مربوط به 33 گونه از آفات بهداشتی، در نرم افزار وارد شد. در این ارزیابی 33 نفر از دانشجویان سال دوم، سوم و چهارم بیولوژی و کنترل ناقلین شرکت کردند که 52/81 % از آنها از قابلیت­های گرافیکی و 48/81 % از قابلیت­های آموزشی نرم افزار رضایت داشتند. بیش از 60% از دانشجویان اطلاعات این نرم افزار را در هنگام نیاز به کسب اطلاعات به کتاب ترجیح می­دهند. با توجه به رضایتمندی دانشجویان، استفاده از آن برای دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی، کارشناسان مراکز بهداشتی و نیز عامه مردم توصیه می­ شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Evaluation of Educational Software of Importance Health Pests based on Mobile to Increase Knowledge of Medical Sciences Students

نویسندگان [English]

  • Ismaeil Alizadeh 1
  • Elham Jahanifard 2
  • Mona Sharififard 2

1 M.Sc, Department of Biology and Vector Control, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

2 Faculty member, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The need to rapidly utilize and transfer specialized knowledge among individuals at different levels of society has led to the mobile applications development on different goals from gaming and entertainment to educational and scientific software that can be installed and run on mobile. Hence, this study was aimd to design and evalute mobile based on educational software as health pests "identification, prevention and control" to increse the knowledge of students as community Health Trustees in future. The present srudy was a descriptive cross-sectional research which was carried out in three stages of software need assessment, software design and development, and evaluation. The software was provoded to undergraduate students of Biology and vector Control at School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2019 for one month. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 20 questions in two parts: educational and graphic abilities. In this study, identification, prevention and control of 33 species of health pests were provided. The evaluation results of this software among 33 students in 3, 5 and 7 semesters showed that 81.52% and 81.48% of them were satisfied with graphic and educational abilities, respectively. More than 60% of students prefered the software to find out information to book. Due to the participants’ high satisfaction, its use is recommended for other students of medical sciences universities, health center experts and public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health pests
  • software
  • mobile
  • evaluation
Afkhami Aqda M, Kamali Zarch M, Shokorawa N. 2012 .The effect of information and communication technology (ICT) on the education process from the perspective of Yazd University students. Tolooebehdasht, Vol, 10, No, 11, Pp. 41-52.
Alizadeh, I., Gorouhi, M. A., Afshar, A. A. & Iranpour, A. 2019a. The Social Impacts Of Bedbug Infestation As An Emerging Public Health Issue: A Case Report. Electronic Physician, Vol, 11, No, 4, Pp. 7636-7642.
Alizadeh, I., Gorouhi, M. A., Aghaei Afshar, A., Hayati, R. & Mirr, I. B. 2019. Satisfaction Of Mobile Users With Mobile Application" Identification, Prevention, And Control Of Bed Bugs": Designing And Developing Mobile Health Application. Journal Of Health And Biomedical Informatics, Vol, 6, No, 1, Pp. 24-31 [In Persian].
Free, C., Phillips, G., Watson, L., Galli, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V. & Haines, A. 2013. The Effectiveness Of Mobile-Health Technologies To Improve Health Care Service Delivery Processes: A Systematic Review And Meta-Analysis. Plos Medicine, Vol, 10, No, 1, Pp. 1-26.
Ghazisaeedi, M., Sheikhtaheri, A., Dalvand, H. & Safari, A. 2015. Design And Evaluation Of An Applied Educational Smartphone-Based Program For Caregivers Of Children With Cerebral Palsy. Journal Of Clinical Research In Paramedical Sciences,  Vol, 4, No, 2, Pp. 128-139 [In Persian].
Habibzadeh, M., Gazarani, A., Sadeghi, R. & Mahzoun, A. 2014. Investigating The Effect Of Using Surgical Instruments Software In Facilitating Training Rooms For Operating Room Students.  First National Conference On Methods Of Teaching And Learning In The Area And University, 20-21 [In Persian].
Hardré, P. L. & Sullivan, D. W. 2008. Student Differences And Environment Perceptions: How They Contribute To Student Motivation In Rural High Schools. Learning And Individual Differences, 18(4), pp.471-485.
Masic, I., Baljic, R., Alajbegovic, J. & Izetbegovic, S. 2009 Knowledge, Attitudes and Practices Concerning Application of Information and Communication (ICT) Technologies by Students of Biomedical Faculties in Sarajevo. Health Information Management, Vol, 4, No, 10, Pp. 528-1537 [In Persian].
Nasiri, M., Nasiri, M., Adarvishi, S. & Hadigol, T. 2014. The Effectiveness Of Teaching Anatomy By Mobile Phone Compared With Its Teaching By Lecture.  Journal Of Medical Education Development , Vol, 7 , No, 14, Pp. 94-103 [In Persian].
Nazari Kamal M, samouei R, Sarafzade S, Ghaebi N, Moradi F, Moradzadeh M. 2018. The effect of education via mobile phones on procrastination of Iranian users: designing a treatment aid application. Journal of Health and Biomedical Informatics, Vol, 5, No, 2, Pp. 286-292 [In Persian].
Nasiri, Morteza, Mostafa Nasiri, S. Adarvishi, And T. Hadigol. 2014. The Effectiveness Of Teaching Anatomy By Mobile Phone Compared With Its Teaching By Lecture. Journal Of Medical Education Development, Vol, 7, No, 14, Pp. 94-103 [In Persian]. 
Papzan, A. & Soleymani, A. 2010. Comparing Cell Phone-Based And Traditional Lecture-Based Teaching Methods'effects On Agricultural Students'learning. Information And Communication Technology In Educational Sciences, Vol, 1, No, 1, Pp. 55-65 [In Persian].
Rozendaal, J. A. 1997. Vector Control: Methods For Use By Individuals And Communities, World Health Organization.
Sadeghi, R., Sedaghat, M.M. and Ahmadi, F.S., 2014. Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students’ learning and satisfaction. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, Vol, 2, No, 4, Pp. 146 [In Persian].
Safdari, R., Hasan Nejadasl, H., Rostam Niakan-Kalhori, S. & Nikmanesh, B. 2018. Design And Evaluation Of Mobile Based Self-Management System For Tuberculosis. Journal Of Payavard Salamat, Vol, 12, No, 3, Pp. 230-238 [In Persian].
Sarani, H. & Aayati, M. 2014. The Impact Of Mobile Phone Using (Sms) On Learning English Vocabulary And The Students' Attitude. Curriculum Planning Knowledge & Research In Educational Sciences, Vol, 11, No, 13, Pp. 48-60 [In Persian].