نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل­یابی بین اهداف پیشرفت، مؤلفه‌های باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان) و اهمال‌کاری تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 382 دانشجو تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم تحقیقات، به پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی و باورهای انگیزشی پینتریچ و دیگرویت MSLQ  پاسخ دادند. در این مطالعه به‌ منظور آزمون روابط ساختاری در مدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری حداقل مجذورات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که همه‌ شاخص‌های برازندگی با داده‌های گردآوری‌شده برازش داشتند. همچنین یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم خودکارآمدی، اهداف تبحری و ارزش‌گذاری درونی بر اهمال‌کاری تحصیلی منفی و معنادار، اثر مستقیم اهداف اجتنابی، گرایشی و اضطراب امتحان بر اهمال‌کاری تحصیلی مثبت و معنادار بود. اثر مستقیم باورهای انگیزشی و اهداف پیشرفت بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و اثر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال‌کاری تحصیلی معنادار بود. اثر غیرمستقیم باورهای انگیزشی و اهداف تبحری بر اهمال‌کاری تحصیلی به ‌واسطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی معنادار ولی اثر غیرمستقیم اهداف گرایشی و اجتنابی بر اهمال‌کاری با میانجی‌گری راهبردهای خودتنظیمی معنادار نبود. در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی عوامل شناختی و انگیزشی نقش بسیار مهمی را بر عهده ‌دارند و می‌توان با توجه به این عوامل راهکارهای مناسب برای کاهش اهمال‌کاری ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model of Relationship between Achievement Goals and Motivational Beliefs with Educational Procrastination: The Mediating Role of Self-Regulated Learning Strategies

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Razeghi 1
  • Hassan Mirzahosseini 2
  • Majid Zargham hajebi 3

1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.

2 Faculty Member, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to model the relationship between achievement goals, components of motivational beliefs (self-efficacy, intrinsic evaluation, and test anxiety) and academic procrastination by mediating self-regulated learning strategies among graduate students. In the present correlational study, 382 postgraduate students at the Research Sciences University responded to Solomon and Ruth Bloom's academic procrastination questionnaire, Middleton and Miguel's (2000) Achievement Questionnaire, and Pinterich and Digrovit's MSLQ (1990) motivational beliefs. In this study, in order to test the structural relationships in the given model, the statistical method of modeling structural equations of partial least squares was used with Smart PLS software. After data analysis, the results indicated that all fit indices were fitted to the collected data. Moreover, the results showed that the direct effect of self-efficacy, mastery goals, and internal evaluation on academic procrastination was negative and significant; whereas the direct effect of avoidance, tendency and test anxiety on academic procrastination was positive and significant. In addition, the direct effect of motivational beliefs and achievement goals on self-regulated learning strategies, and also the effect of self-regulated learning strategies on academic procrastination were significant. The indirect effect of motivational beliefs and mastery goals on academic procrastination through self-regulation learning strategies was significant; although, the indirect effect of tendency and avoidance goals on procrastination mediated self-regulation strategies was not significant. As a result, the outcomes of this study showed that cognitive and motivational factors play an important role in predicting academic procrastination, therefore, appropriate strategies can be provided to reduce procrastination with regard to these factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Achievement goals
  • Motivational beliefs
  • Self-regulatory Learning Strategies
Aynur P, Murat A, Can B 2011. Academic Procrastination Behaviour of Pre-service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol. 29, Pp. 1418 – 1425.
Balkis M, Duru  E 2009. prevalence of Academic Procrastination Behavior Amo-ng preservice Teachers , and its Relationship With Demographics and individual preference. Journal of Theory and practice in Education. Vol. 5, No. 1, Pp. 18 – 32.
Chow H P 2011. Procrastination among undergraduate students: effects of emotional intelligence, school life, self-evaluation, and self-efficacy.Alberta. journal of educational research. Vol. 57, No. 2, Pp. 234-240.
Dinger F C, Dickhauser O, Spinath B, et all 2013. Antecedents and consequences of students' achievement goals: A mediation analysis. Learning and Individual Differences. Vol. 28, Pp. 90–101.
Elliot A J, McGregor H A 2001. A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 30, Pp. 957–971.
Elliot E, Dweck C S 1988. Achievement Goals: an approach for motivational engagement and perception of quality in distance education. Journal of Personalityand Social Psychology. Vol. 54, Pp. 5-12.
Esmaili N 2013. Testing the Structural Relationships between Academic Self-Efficacy Beliefs, Attribution Patterns, Coping Leaders, Emotions of Progress, and Academic Neglect in Students. Shahid Beheshti University. Master thesis. [In Persian].
Ferrari J R, Tice D M 2000.Procrstination as aself handicap for men and women:a task avoidance strategy in a laboratory setting.Journal of Research in Personality. Vol. 34, Pp. 73-83.
Ghorban Jahromi R, Hejazi E, Ejei J, et all 2013. The Mediating Role of Development Goals in the Relationship Between Need for Cognition: The Impact of procrastination. Social Cognition Quarterly. Vol. 2, No. 2, Pp. 87-99. [In Persian].
 Golestani Bakht T, Shokri M 2013. The Relationship between Academic Delay and Metacognitive Beliefs. Social Cognitive Research Journal. Vol. 2, No. 1, Pp. 89-100.  [In Persian].
Hen M, Goroshit M 2014. Academic selfefficacy,emotional intelligence, GPA andacademic procrastination in higher education.Eurasian Journal of Social Sciences. Vol. 2, Pp. 1-10.
Hosseini Manesh Z, Omidian M, Barzegar Bafravi K 2017. The Role of Achievement Goals, Epistemological Beliefs, and Quality of Learning Experiences in Students' Academic Delay. New Educational Thoughts. Voll. 13, No. 2, Pp. 53-70. [In Persian].
Howell A J, Buro K 2009. Implicit beliefs, achievement goals, and procrastination: A meditational analysis. Learning and Individual Differences. Vol. 19, Pp. 151-154.
Howell A J, Watson D C, Powell R A, et all 2006. Academic procrastination: The pattern and correlates of behavioural postponement. Personality and Individual Differences. Vol. 40, No. 8, Pp. 1519–1530.
Howell J, Watson C 2007. Procrastination: Associations with achivement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differencess. Vol. 43, Pp. 167-178.
Kagan M, Cakir O, Iihan T, et all 2010. The explanation of the academic procrastination behavior of university students with perfectionism,obsessive-compulsive and five factor personality traits. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences. Vol. 2, Pp. 2121-2125.
Kandemir M, 2014. Reasons of academic procrastination: Self-regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 152, Pp. 188-193.
Katz I, Eilot K, Nevo N 2013.  “I’ll do it later”: Type of motivation, self-efficacy and homework procrastination. Motivation and Emotion. Vol. 38, No. 1, Pp. 111-119.
Kennedy G, Bruce W, Tuckman 2013. An exploration into the influence of academic and social alues,procrastination, and perceived school belongingness on academic performance, Springer science + Business Media Dordrecht.
Klassen R M, Ang R P, Chong WH, et all 2010, Academic Procrastination two settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore, AppliedPsychology: an International Review. Vol. 59, No. 3, Pp. 361-379.
Klassen R M, Kuzucu E C 2009. Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educational Psychology. Vol. 29, Pp. 69–81.
Lay C H, Schouwenburg H C 1993. Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality. Vol. 8, Pp. 647–662.
Macher D, Paechter M, Papousek I, et all 2012. Statistics anxiety, trait anxiety, learning behavior, and academic performance. European. Journal of Psychological Education. Vol. 27, Pp. 483–498.
Midgley C & Urdan T 2001. Academic self-handicapping and performance goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology. Vol. 26, Pp. 61– 75.
Moon S M, Illingworth A J 2005. Exploring the dynamic nature of procrastination : A latenf growth curve analysis of academic procrastination. Personality and Individual differences. Vol. 38, Pp. 297 – 309.
Moshtaghi S, Muidfar H 2017. The Role of Psychological Capital Components (Hope, Optimism, Resilience, and Self-Efficacy) and Orientation Goals in Predicting Students' Academic Delay.Cognitive Strategies in Learning. Vol. 8, Pp. 61-78. [In Persian].
Narimani M, Mohammad Amini Z, Zahed A, et all 2015. Comparing the Effectiveness of Teaching Self-Regulation and Problem Solving Learning Strategies on Academic Motivation in Neglecting Students. School Psychology. Vol. 4, No. 1, Pp. 139-155. [In Persian].
O’Brien W.K 2002. Applying the  transtheoretical model to academic procrastination. Unpublished doctoral dissertation, University of Houston.
Onwuegbuzie A J 2004. Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Educati. Vol. 29, No. 1, Pp. 3–19.
Pint rich R R 2000. Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology. Vol. 92, Pp. 544–555.
Pintrich P R 1995. Understanding self regulsted learning. New Directions for Teaching and Learning, 63, 3-12
Pintrich P R Schunk D H 2002. Motivation In Education: Theory, Research, &Applications. NewJersey: Johnston.
Pintrich P R Zusho A 2007. Student motivation and self-regulated learning in the ollegeclassroom. The scholarship of teaching and learning in higher education. An evidence-based perspective. Vol. 1, No. 1, Pp. 731–810.
Pintrich P R, De Groot E 1990.Motivational and self regulated components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology. Vol. 82. Pp. 33-40.
Pintrich P R, Schunk D H 2002. Motivation In Education: Theory, Research, &Applications. NewJersey: Johnston.
Pintrich R R 2000. The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.R.Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 451–502). New York: Academic Press.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. (1990).Motivational and self regulated components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology. Vol. 82, Pp. 33-40
Rastegar A, Mazlomian S, Saif M  H, et all 2015. Investigating the Mediating Role of Achievement Goals on the Impact of Termination Need on Academic Delay. Journal of Modern Educational Approaches. Vol. 2, No. 22, Pp. 41-60.  [In Persian].
Rothblum E D, Solomon L J, Murakami J 1986. Affective , Cognitive ,and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of counselingPsychology. Vol. 33, No. 3, Pp. 387 – 394.
Saif M H 2016. Developing causal model of academic procrastination based on academic goal orientation with mediating role of academic engagement and academic self-efficacy. Cognitive strategies in learning. Vol. 6, No. 4, Pp. 103-117. [In Persian].
Savari K 2013. "The Simple and Multiple Relationship of Skepticism and Approachism with Academic Delay". The two facets of social cognition. Vol.  2, No.  3, pp. 51-44. [In Persian].
Sharlotte Dignath Gerhard Buettner,Hans- Petter Lang feld 2008.How canprimary school students learn self regulated learning strategies most effectively?
Sheikholeslami A 2016. Predicting academic procrastination based on cognitive strategies, metacognitive strategies, and exam anxiety in students; two cognitive strategies in learning. Vol. 4, No. 6, pp. 81-101. [In Persian].
Sheikholeslami A, Dorataj F, Delaware A, et all 2015. Journal of Educational Psychology. Vol. 94, No. 1, Pp. 94-109. [In Persian].
Solomon L, Rothblum E 1984. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology. Vol. 31, Pp. 503–509.
Steel P 2007. The nature of procrastination: A meta – analytic and theoretical review of quintessential self – regulatory failu re.Psychological Bulletin. Vol. 133, No. 1, Pp. 65– 94.
Taiei H, Heidari M, Sadat Sadeghi M 2012. Predicting academic procrastination based on the components of self-regulation in first grade students in Tehran high schools. Journal of Educational Psychology. Vol. 8, No. 24, Pp. 20-72. [In Persian].
Vali zade Z. Ahadi H,  Mazaheri M M, et all 2016. The Structural Relationship of Perfectionism, Self-Efficacy, Goal Orientation, and Interest in the Field with Student Delay. Journal of Modern Educational Thoughts. Vol. 12, No. 2, Pp. 9-29. [In Persian].
Vávrová S, Gavora P 2014. Comparison of self-regulation in children and adolescents in children's home and protective educational facility clarifies. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 174, Pp. 2524-2531.
Wolters C A 2003. Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology. Vol. 95, Pp. 179–187.
Yerdelen S 2016 .  Longitudinal Examination of Procrastination and Anxiety, and Their Relation to Self-Efficacy for Self- Regulated Learning: Latent Growth Curve Modeling. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE. Vol. 16, No. 1, Pp. 5-22.
 
Yerdelen S 2016.  Longitudinal Examination of Procrastination and Anxiety, and Their Relation to Self-Efficacy for Self- Regulated Learning: Latent Growth Curve Modeling. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE. Vol. 16, No. 1, Pp. 5-22.
Zimmerman B J 2008. Investigating self- regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American EducationalResearch Journal. Vol. 45, No. 1, Pp. 166-183.
Zimmerman B J, Schunk D H 2008.Motivation: An essential dimension of self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Motivational and self-regulated learning: Theory, research and applications. New York:LEA. Pp. 141-168