نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی است که هدف آن طراحی مدل بهینه موک در دانشگاه پیام نور بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی و مدیران دانشگاه پیام نور بودند. برای تعیین نمونه­های کیفی پژوهش و تعیین این گروه ازخبرگان ازروش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری استفاده شد.گروه دوم جامعۀ آماریپژوهش، شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نوردر استان تهران به تعداد 900 نفر بودند. با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه پیام نور، با استفاده از فرمول کوکران و ازطریق نمونه­گیری تصادفی ساده،270 نفر به ­عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای گرداوری داده­ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی از آزمون­هایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه­ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مؤلفه­های تشکیل دهنده موک شامل، انتخاب هدف، تعیین مخاطب، نیازسنجی در موک­ها، امکان سنجی در موک ها، انتخاب عنوان مناسب، انتخاب نوع موک، ایجاد یک پلت فرم و امکانات آن در موک­ها؛ تهیه محتوا، پشتیبانی، بستر تعاملی، درگیرسازی و راهبرد ارزشیابی می باشد. همچنین، فناوری اطلاعات، مدیریت، صلاحیت علمی/حرفه­ ای، به عنوان عوامل اثرگذار و همچنین مؤلفه­های عملکرد تحصیلی، تفکر انتقادی و یادگیری مشارکتی، به عنوان عوامل اثرپذیر بودند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Ideal Model of Mook at Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Seyede Masoumeh Nasser Sheikholeslami 1
  • Nazila Khatib zanjani 2

1 Ph.D. student, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

The present study was a correlational study that aimed to design an optimal Mook model at Payame Noor University. The statistical population of the qualitative part of the research included experts from the academic community and higher education specialists and administrators of Payame Noor University. To determine the qualitative samples of the research and the participants of the study, the snowball method was used until the theoretical saturation was reached. Moreover, the second group of the statistical population of the study included 900 faculty members of Payame Noord University in Tehran province. Due to the different nature of Payame Noor University, 270 people were selected as subjects of study through Cochran's formula and simple random sampling method. In addition, semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire were used to collect data. The method of data analysis in the qualitative part was the theoretical coding derived from the method of data theorizing of the foundation. Moreover, Pearson correlation, one-sample t-test, structural equation modeling (confirmatory factor analysis) and heuristic factor analysis were also used in quantitative part.
The results of the study showed that the components of Mook consisted of target selection, target audience, needs assessment in Mooks, feasibility study in Mooks, selection of appropriate title, selection of Mook type, creating a platform and its features in Mooks; content preparation, support, interactive platform, engagement and evaluation strategy. Consequently, information technology, management, academic and professional competence as influential factors as well as components of academic performance, critical thinking and collaborative learning were as influential factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mook
  • Information Technology
  • Management
  • Scientific and Professional Competence
Dotraj  F, Zarei Zavaraki E, Ali Abadi Kha, et all 2016. "The Impact of Distance Learning on Musk on Academic Performance of Payame Noor University Students", Journal of Research in Educational Systems, No. 35, pp. 21-1. [in Persian].
Gayoung L E E, Sunyoung K E, Myungsun K  I, et all 2016. A study on the development of a MOOC design model. Educational technology internationalVol. 17, No. 1, Pp.  470-4581-37.
Mebragai N, Eskandari L 2016. Strategic Planning for the Establishment of Green University by SWOT Analysis at Shahid Beheshti University of Tehran, First National Conference of Green University, Bushehr, Persian Gulf University - Ministry of Science, Research and Technology. [in Persian].
Meinert E, Alturkistani A, Murray K, et all 2019. A case study examining the cost measurements in production and delivery of a Massive Open Online Course (MOOC) for teaching the relationship between human health and climate change.
Moeini Kia M, Aryani E, Zahedi A, et all 2016. The Study of Factors Affecting the Implementation of Universal Courses of Free Online Education (MUKE) in Higher Education (Mixed Research). Education Strategy in Medical Sciences, Vol. 9, No. 6, Pp.  470-458. [in Persian].
Singh A B 2016. Learning through Massive Open OnlineCourses (MOOCs) A case of the first international MOOC delivered by UiO in 2015 (Master's thesis).
Vu D, Pattison P, Robins G 2015. Relational event models for social learning in MOOCs. Social Networks, No. 43, Pp. 121-135.
Willemse J J, Jooste K, Bozalek V 2019. Experiences of undergraduate nursing students on an authentic mobile learning enactment at a higher education institution in South Africa. Nurse education today, No. 74, Pp. 69-75
Zeinabadi H R, Mousavi T 2017. Reflection on the Mukk Courses in the Iranian Higher Education System; Challenges and Solutions. Innovation and Value Creation Quarterly, Vol. 6, No. 12, Pp. 41-56. [in Persian].