نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

یکی از روش­های انجام ارزیابی تکوینی در بین مدرسان، آزمون کوتاه کلاسی (Quiz) است. تناقض­های زیادی در مورد اثر بخشی آزمون­های کوتاه کلاسی بر یادگیری دانشجویان وجود دارد. درس فیزیک در بین دانشجویان رشته­های مختلف پزشکی به ویژه دانشجویان بهداشت پرطرفدار نیست و برای موفقیت در یادگیری این درس نیاز به مطالعه بیشتر و مستمر وجود دارد. در این مطالعه با برگزاری پرسش­های کوتاه کلاسی به موقع و طراحی مناسب سؤالات آن میزان اثر بخشی این آزمون ها در افزایش نمره نهایی سنجیده شد.
مباحث آموزشی مربوط به هر کلاس به دو قسمت مساوی از نظر حجم و سنگینی مطالب تقسیم شد. نمرات میان ترم و پایان ترم مساوی در نظرگرفته شد. تا امتحان میان ترم از مطالب جلسه قبل پرسش کوتاه گرفته و از میان ترم تا پایان ترم هیچ آزمونی گرفته نشد. متوسط سطح نمرات میان ترم و پایان ترم دانشجویان هر کلاس با استفاده از آزمون t-test با یکدیگر مقایسه شدند (p<0.05). یافته­های آزمون t-test نشان داد که نمرات آزمون میان ترم نسبت به پایان ترم در همه کلاس های درس فیزیک دانشکده بهداشت به صورت معناداری بالاتر بود. یافته این تحقیق اثر بخش بودن آزمون کوتاه کلاسی بر افزایش نمره نهایی درس فیزیک در دانشجویان بهداشت است. ممکن است در صورت تغییر درس یا رشته دانشجویان این نتیجه به دست نیاید؛ بنابراین لازم است که این بررسی در دروس و رشته­های مختلف انجام پذیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Short-term tests’ on Increasing the Final Score of Physics Course in Undergraduate Students

نویسنده [English]

  • Samira Rasaneh

Faculty member, Department of Medical Physics and Radiology, School of Para Medical Sciences, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.

چکیده [English]

One of the methods that teachers used to formative assessment is the short term test or quiz. There are many conflictions about the effectiveness of quiz on student learning. On the other hand, the physic course has not been desired in different medical students’ viewpoints especially health students, hence to succeed in this lesson, it requires more continuous study. In the present study, the effectiveness of quizes to increase the final score were evaluated by short tests with appropriate questions at the proper time. The teaching topics for all classes were divided into 2 equal parts in terms of the volume and difficulty. The last score was divided equal between midterm and final. Until the midterm exam, short term exam was taken from the previous content every session; after midterm, there was no quiz until the end of the semester. The mean levels of midterm and final scores were compared by t-test (p <0.05).
The t-test results showed in all health physics class the midterm scores were significantly higher than the final.
Finally, the study findings showed the effectiveness of short test on increasing the physics’ final score in the health students. Perhaps if the course or the fields of students be changed, this results may not be achieved. Therefore, it is necessary to perform this study in different courses and fields.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • formative assessment
  • quiz
  • physic
  • health
Alizadeh S, KarimiMoonaghi H, Haghir H, et al 2014, Effect of pop quiz on learning of medical students in neuroanatomy course. Journal of Medical Education and Development. Vol. 9, No. 3, Pp. 10-17. [in Persian]
Azorlosa JL, Renner CH 2006, The effect of announced quizzes on exam performance. Journalof Instructional Psychology. Vol. 33, No.4, Pp. 278-283.
Alizadeh S, Nahardani SZ, Sohrabi Z, et al 2016, The Effect of Announced and Unannounced Formative Tests on Rehabilitation Students’ Final Exam Mean Scores. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 15, No. 83, Pp. 656-662[in Persian]
Cicirello VA 2009, On the role and effectiveness of pop quizzes in CS1. Proceedings of the 40th ACM,SIGCSE Technical Symposium on ComputerScience Education. Vol. 41, No. 1, Pp. 286-290.
Kamuche FU 2005, Do weekly quizzes improve student performance? Academic ExchangeQuarterly.  Vol 9, No.3, Pp. 188-192.
Nichols CA 2008, Do extra creditpop quizzes improve gross anatomy exam performance? Journal of the International Association ofMedical Science Educators. Vol. 18, No. 25, Poster ID: A8.
Pourahmad M, Fadaei S, Tadayon SMK et al 2013, The effect of quizzes on the students score in final exam. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. Vol. 10, No. 4, Pp. 43-48. [in Persian]
Shaabani H 2012, Instructional skills (methods and techniques of teaching). Samt, Tehran. [in Persian]
Woit and D. Mason 2000, Enhancing student learning through on-line quizzes. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 32, No.1, Pp.367–371.
Zarei AA 2010, The effect of quiz frequency on course performance and its relationship with class attendance of Iranian university learners of English. Journal of Persian Language and Litrature, Vol. 23, No. 26, Pp. 162-180[in Persian]