نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحداردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ایران.

چکیده

نتایج تحقیقات کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمان‌ها به مدیران به مراتب توانمندتر، مستعدتر، ماهرتر و شایسته‌تر از مدیران امروزی را در سال‌های آینده نشان می‌داد و حقیقت این بود که شناسایی، جانشین پروری و بهره‌گیری از مدیران شایسته، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها برای عبور از شرایط دشوار فرداست. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای جانشین­پروری در نظام آموزش عالی کشور بود. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و روش  فراترکیب که شامل گام‌های هفت­گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند نتایج و یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شد جامعه آماری مطالعه حاضر، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی انجام شده در زمینه جانشین پروری بودند که در پایگاه‌های داده همانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، امرالد، سیج، ایسکو و نظایر آن برای مقاله‌های انگلیسی و پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی نظیر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، پایگاه اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مرکز منطقه­ای علوم و فناوری شیراز و نورمگز به چاپ رسیده بودند. از میان 2151 مطالعه یافت شده 55 مطالعه که بر اساس عنوان، چکیده و محتوای موضوع مورد بررسی در این مطالعه همخوانی داشتند، برگزیده شدند و ابعاد و شاخص­ های جانشین‌پروری در سازمان‌ها شناسایی شدند. نتایج نشان داد که در مجموع مفهوم جانشین پروری در نظام آموزش عالی دارای 6 بعد و 58 شاخص است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Dimensions and Components of Substitution in Higher Educational System: Ulteracombination Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Elham Albad 1
  • Sadraddin Sattari 2
  • Yousef Namvar 2

1 Ph.D. student in Educational Administration, Educational Sciences, Ardabil Branch- Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch-Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The results of research on the lack of managers and the increasing need of organizations for much more capable, talented, skilled and competent managers than today's ones in the coming years; hence, identifying, replacing and benefiting from qualified managers has been one of the most fundamental challenges nowdays which organizations may face through next difficulties. The purpose of this study was to explain and analyze the dimensions and components of substitution in higher educational systems. For this purpose, with the approach of qualitative research and ultracombination method which consisted of 7 steps, the systematic evaluation and analysis of the results and findings of previous research has been done. The data used in this study were internal and external studies  conducted in the field of succession in databases such as Science Direct, Springer, Amrald, Sage, ISCO and the like for Latin articles and internal databases published such as Iranian information Center and Scientific documents,National Documentation Center and Library of Iran, Information Publishing Center of the country, Scientific Information Database of Jihad Daneshgahi, Regional Center of Science and Technology Center of Shiraz and Normags. 55 out of 2151 studies were selected based on the title, abstract and content of the subject under study in this research, and also the dimensions and indicators of succession in organizations were identified. The outcomes wholly showed that the concept of succession in the higher education system had 6 dimensions and 58 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • talent management
  • ultracombination
Abdollah Z 2015. “Succession Planningin Malaysian Institution of Higher Education”. International Education Studies, No. 12.
Acree-Hamann C, Dnpaprn N 2017. A call to action: succession planning needed, Newborn and Infant Nursing Reviews; Vol. 16, No. 3, pp. 161–163.
Acree-Hamann C 2016. A call to action: succession planning needed. Newborn and Infant Nursing Reviews; Vol. 16, No. 3, pp. 161-163.
Ahmadi E 2018. Organization and Succession, 4th National Conference on Modern Sciences and Technologies of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technology. [in Persian].
Ali Shoar A 2018. A Study of the Impact of Performance Evaluation on Replacement Management, 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association. [in Persian].
Alizadeh M, Rezazadeh Khorasani E 2016. Management of Replacement Management in Human Resource Development Processes, International Conference on Modern Management on the Horizon 1404, Tehran, Islamic State Research Institute, Islamic Azad University, East Tehran Branch. [in Persian].
Allameh Seyed Mohsen Soltani F, Narimani M 2014. "Presenting Strategies for Implementing Succession Education", Quarterly Journal of Human Resource Management Research; Vol. 6, No. 3, Pp. 139-164. [in Persian].
Alessandro M, Mattias N, Guido C, and Mario D A 2018. CEO succession mechanisms, organizational context, and performance: a socio-emotional wealth perspective on family-controlled firms, Journal of Management Studies; Vol. 51, No. 7, Pp. 1153-1179.
Amin F, Naderi Khorshidi A R, Vahed A 2018. "Study of the successor model of Iran Water Resources Management Company", Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, Vol. 9, No. 3, Pp. 1-22. [in Persian].
Amin Zadeh Darzi H. 2017. "Identify and rank the factors affecting succession management in the municipality of Arak Islamic Azad University Naragh, School of Management. [in Persian].
Amin Bidokhti A A, Zargar S M, Sharafi N 2012. "Investigating Strategies for Achieving Excellence in Universities and Higher Education Institutions." Management at Islamic University. Vol. 1, No. 3, Pp. 465-484. [in Persian].
Arab Ameri H 2016. Investigating the Relationship between Strategic Thinking and Succession Development among Semnan Governorate and Subordinate Governors, "Islamic Azad University, Shahroud Branch, Faculty of Literature and Humanities. [in Persian].
Arab J, Khalili T 2017. "Comparative study between Azad University of Kashan impact on organizational performance and succession management Azad University Naragh", Islamic Azad University Islamic Azad University Naragh, School of Management, Master's Thesis. [in Persian].
Bagley Tracy L 2016. Employee Retention and Succession Planning for a Department of the Navy Program Office.
Bahrami S 2018. The Impact of Talent Management on Replacement in Petrochemical Company, 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran, Allameh Khoei Higher Education Institute - Koosh International Company. [in Persian].
Borbour Jafari M, Ahmadvand S 2015. "Replacement of Introduction to Succession", World Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of the Third Millennium. [in Persian].
Budhiraja S, Pathak U K 2018. "Dynamics of succession planning for Indian family-owned businesses: learning from successful organizations", Human Resource Management International Digest; Vol. 26 , No. 4, pp. 31-33.
Chavez J 2018. The case for succession planning, strategic finance–careers, Singapore Management Review; Vol. 24, No. 3, Pp. 3-21.
Dai G, Yii Tang K, De Meuse K P 2011. Leadership competencies across organizational levels: A test of the pipeline model. Journal of Management Development; Vol. 30, No. 4, pp. 366-380.
Daraei M R, Bahraini S S, Jalali M 2016. "Feasibility study of the implementation of the model of the state successor organization, Payame Noor University (Ministry of Science, Research and Technology) - Payame Noor University of Tehran Province, Faculty of Management and Accounting. [in Persian].
Dash S, Mohapatra J 2016. Employee perception on the role of HR for creating and managing employer branding towards its brand: An explorative study. Prabandhan: Indian Journal of Management; Vol.  9, No. 2, pp. 41-45.
Davali M M, Zamahni M, Darvish H, et al 2018. "Designing a Model for Deserving the Heads of Centers and Units of Payame Noor University" Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, Vol. 9, No. 3, Pp. 75-100. [in Persian].
Davoodi, Yaghoubi 2017. A Framework for Talent Search and Succession in the Higher Education System, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, No. 1, Pp. 161-185. [in Persian].
Diane O N 2016. Succession Planning in a Two-Year Technical CollegeSystem. A Dissertation: Submitted to the Faculty of the Graduate School of the Universityof Minnesota.
Donner III E M, Gridley D, Ulreich S et al 2017. Succession planning and management: the backbone of the radiology group's future. Journal of the American College of Radiology; Vol. 14, No. 1, pp. 125-129.
Ebrahimi M, Aleyki F. Abbasi M 2018. "The effect of the talent management succession planning organization (Case managers Ardabil University researcher)". Islamic Management, No. 43. [in Persian].
Estedati E 2018. Policy and implementation of succession management in the General Department of Education of Hamadan province. First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology of Iran, Tehran, International Conference Center for Conferences and Seminars on Sustainable Development of Sciences in the Islamic World. [in Persian].
Faqihi A a, Zakeri M 2014. Pathology of establishing succession management in Iranian government agencies. General Orientation in Management, Vol. 5 No. 2, Pp. 15-24. [in Persian].
Farahi M M, Beigi Nasrabadi F 2018. Study review of the succession system with emphasis on dimensions and models, 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Mehr Ishraq Conference Partners. [in Persian].
Faraji S 2018. The effect of succession on employee performance according to the role of variable commitment (Case study: Khorasan Razavi General Health Insurance Office), 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association. [in Persian].
Ghelich Lee B, Mashoufi Sh, Ghahremani S 2017. "Identifying and ranking the factors influencing the success of the succession system in the banking industry using a multi-criteria decision-making technique." Quarterly Journal of Human Resources Education and Development; Vol. 4, No. 12, Pp. 79-103. [in Persian].
Gholipour A, Tahmasebi R, Javaherizadeh E 2012. "Talent Management: Identifying and Ranking Factors Affecting the Recruitment and Maintenance of Scientific Talents" Journal of Organizational Culture Management; Vol. 5, No. 17, Pp. 26-5. [in Persian].
Gol Verdi M, Zarei M, Hassan Jandaghi Gh 2017. "Identifying Factors Affecting the Behavioral Behavior of Managerial Behavior Managers Qualitative Approach", Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University Consecutive No. 2, Pp. 183-208. [in Persian].
Jalilian A M, Sufi A 2013. "Replacement of NAJA Managers and Commanders Dimensions and Accreditation Based on Exploratory and Confirmation Factor Analysis", Supervision and Inspection, No. 23. [in Persian].
Karimi A, Teymouri H, Shahin A, Shaemi Barzaki A 2018. Designing a Decent-Based Performance Evaluation System with a Replacement Approach, Article 6, Vol. 6, No. 22, pp. 95-108. [in Persian].
Kim Y 2006. Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of U. S. affiliates of foreign multinational companies, For Ph.D Degree, the Pennsylvania State University.
Kraai V, Kahn S B, Motsocneng R P 2015. Succession planning a development tool for developing middle managers in the Department of Science and Technology (Doctoral dissertation).
Latifi M, Abdolhosseinzadeh M, Azarfar A 2016. "Designing Jansin Parvari Model in Governmental Organizations through the Application of Interpretive Structural Modeling, Management of Governmental Organizations, Vol. 4, No. 4, pp. 33-50. [in Persian].
Lau K W, Lee P Y, Chung Y Y 2019. "A collective organizational learning model for organizational development", Leadership & Organization Development Journal; Vol. 40, No. 1, pp.107-123.
Lyman B, Cowan L A, Hoyt H C 2018. Organizational learning in a college of nursing: A learning history, Nurse Educ Today; No. 23, Pp. 45-67.
Mahfoozi, A, Laf Foroushan D, Ghorbani M 2019. Designing a comprehensive model of talent management with a succession approach in order to develop organizational productivity using the method of structural equations (studied: government organizations). Productivity Management, Vol. 1, No. 48, Pp. 249-275. [in Persian].
Malay N D, Andy L, David P 2015. Human Resource Management, Wiley Periodicals, Inc. Published online in Wiley Online Library; Vol. 12, No. 5, Pp. 264 – 271.
Malay N D, Andy L, David P, 2018. Key, characteristics of succession planning program at a government research center, a dissertation for the degree of doctor of education in organizational leadership; Vol. 3, No. 1, Pp. 119-139.
Mantok St, Sekhon H, Sahi G K, Jones P 2019. Entrepreneurial orientation and the mediating role of organizational learning amongst Indian SMEs, Journal of Small Business and Enterprise Development; Pp. 462-6004.
Moghli A, Yadollahi S 2014. "Investigating the Impact of Talent Management System on Succession Growth in Government Organizations in Shiraz", 3rd National Conference on Accounting and Management. [in Persian].
Moradi Shirazi A, Gholipour A, Abui Ardakan M 2013. "Designing a Model of Replacement System for Key Jobs in Iran Khodro Engineering and Parts Supply Design Company (SAPCO)", M.Sc. Thesis, Faculty of Management, University of Tehran. [in Persian].
Naderi V 2017. Investigating the Impact of Performance Evaluation on Substitute Management, Annual Conference of New Management Paradigms in the Field of Intelligence, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, University of Tehran. [in Persian].
Namjoo Sh, Davood K 2017. "Comparative study of various organizations and methodologies of succession", 8th Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Mehr Ishraq Conference Company. International Accounting and Management and the Fifth Conference. [in Persian].
O'Donohue M 2017. Using a Knowledge Management Approach to Support Effective Succession Planning in the Civil Service, Masters Dissertation, Dublin Institute of Technology.
Ogutu Cha O 2016. Succession planning and management in Kenya: a case study of quantity surveying firms -College of Architecture and Engineering (CAE).
Pandey S, Sharma D 2018. Succession Planning Practices and Challenges: Study of Indian Organisations. Procedia Economics and Finance; No. 11, Pp. 152-165.
Richards Ch 2016. A New Paradigm: Strategies for Succession Planning in Higher Education. Capella University.
Selajgeh S, Khosropour M, Nikpour A 2012. "Managing the succession of today's need in organizations", Tadbir, No. 20, Pp. 1-7. [in Persian].
Santora J C, Bozer G, Kooskora M 2019. "Views of Estonian nonprofit executives on succession: lessons from the field", Development and Learning in Organizations: An International Journal; Vol. 33 , No. 3, pp. 5-8.
Seniwoliba A J 2018. Succession planning: preparing the next generation workforce for the University Development, Research Journal of Educational Studies and Review; Vol. 1, No. 1, Pp. 1-10.
Soltani M R, Nazemi M, Talaei M H, et al 2017. Designing and explaining the model of succession in the Islamic Revolutionary Guard Corps. Human Resource Management Research; Vol. 9, No. 3, Pp. 1-24. [in Persian].
Stadler K 2011. Talent reviews: The key to effective succession management. Business StrategySeries; Vol. 12, No. 5, pp. 264-271.
Sundarapandiyan N, Babu s 2018. A Study on Talent Management Practices for Succession Planning with Reference to Selected IT/ ITES Organizations in Coimbatore; Tamil Nadu, Vol. 12, Pp. 65-78.
Xiaoting W, Jiang M Sh 2018. Learning alongside and learning apart: successor nurturing styles in family business succession, Journal Knowledge Management Research & Practice; No. 23, Pp.  266-258.