نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، دماوند، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی– بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی– همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران آموزش و پرورش بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین وزارت آموزش و پرورش در کل کشور به تعداد 905 نفر جهت برآورد حجم نمونة مورد نیاز در بخش کمی پژوهش از روش محاسبه حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و تعداد 310 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه­های نیمه­ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش پایایی مصاحبه ها، از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی از روش­های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون­هایی نظیر همبستگی پیرسون،تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مؤلفه­های تشکیل دهنده رهبری عملکرد دروزارت آموزش وپرورش شامل مؤلفه­های برنامه ریزی استراتژیک، مربی گری و ارزشیابی می باشد. همچنین، مؤلفه­های اثرگذار بر رهبری عملکرد شامل مؤلفه­های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تغییر پذیری و اخلاق در کار  و همچنین مؤلفه­های اثرپذیر از رهبری عملکرد در وزارت آموزش وپرورش شامل مؤلفه­های اشتیاق شغلی، بالندگی شغلی و یادگیری سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a leadership model of performance in the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Elahe Hasanpour 1
  • Mohamadnaghi Imani 2
  • masomeh Oladian 3

1 Elahe hsanpour: PhD Student of Educational Management, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

2 : Faculty Member, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of performance leadership in the Ministry of Education. The research method was applied-fundamental in terms of purpose; it was descriptive-correlational in terms of data collection and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data type. The statistical population of the qualitative part of the research consisted of academic experts and education experts who were selected by purposeful sampling. In the quantitative section, the statistical population including all managers and deputies of the Ministry of Education throughout the country (905 people) was used to estimate the sample size required in the quantitative research. Samples were selected by multistage cluster sampling. Semi-structured interviews were used in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section. Inter-rater reliability and in-subject agreement method were used to measure the reliability of the interviews. The method of data analysis in the qualitative part of theoretical coding was based on the data theoretic method. Descriptive and inferential statistics (tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis, and exploratory factor analysis) were used in the quantitative section. The results showed that the components of performance leadership in the Ministry of Education included the components of strategic planning, coaching and evaluation. In addition, factors influencing performance leadership included the components of organizational culture, organizational structure, changeability, and work ethics. In addition, effective components of performance leadership at the Ministry of Education included components of job aspiration, job development, and organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Leadership
  • Evaluation
  • Coaching
  • Strategic Planning
Aghigh, A. (2016). The Relationship between Some Ethical Changes and Organizational Health. Journal of Ethics in Science and Technology, 11 (3), 106-97.[im persiam].
Cascio W. (2018). Managing human resources. McGraw-Hill Education.
Crawford, E. R. (2017). The ethic of community and incorporating undocumented immigrant concerns into ethical school leadership. Educational Administration Quarterly53(2), 147-179.
Denison D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. John Wiley & Sons.
Ghanbari C and Alexandria A. (2014) (The Relationship between Leadership Styles and Learning Organization in Elementary Schools, New Approach in Educational Management, 5) 4, (94-65.[in Persian].
Ghorbanzadeh M. (2013), Employee Performance Management. Scientific, Social, Cultural Work & Community Monthly, 160, 53-39.[in Persian].
Hansen M. (2018). Cultivating Change: The Relationship Between Organizational Culture, Leadership Style and Communication Style with Organizational Change (Doctoral dissertation, Marquette University).
Harandi R and Najafi H.. (2017). The Impact of Leadership Style on Human Resource Performance. Journal of Management Studies (Improvement), 26 (85), 85-57.[in Persian].
King L & Drake K. (2018). How to drive employee engagement through high-performance leadership. Nursing management49(7), 7-8.
Marichal K., Segers J., Wouters K & Stouten J. (2018). Investigating the Dynamism of Change in Leadership Identity. In Distributed Leadership (pp. 53-84). Palgrave Macmillan, Cham.
Park J, Lee K. H & Kim P. S. (2016). Participative management and perceived organizational performance: The moderating effects of innovative organizational culture. Public Performance & Management Review39(2), 316-336.
Qareh M and Wahhabi tile H. (2000). The Effect of Behavioral Controls on the Effectiveness of Sales Personnel. Business Management Perspectives, 3 (36), 55-37.[in Persian].
Rustam Nia Y and Ghaffari, R. (2016). The Pattern of Spiritual Leadership and Spirituality-Based Motivation on Organizational Performance. The Journal of Islamic Management, 25 (1), 174-143.[in Persian].
Taqavi Zadeh Arva  F. (2016). Studying the impact of organizational structure on staff empowerment and organizational performance. World Conference on Management, Accounting Economics and Humanities at the Beginning of the Third Millennium.[in Persian].
Trunk Širca  N, Babnik K, & Breznik K. (2013). Towards organisational performance: understanding human resource management climate. Industrial Management & Data Systems113(3), 367-384.
Weber T. J., Sadri G., & Gentry W. A. (2018). Examining diversity beliefs and leader performance across cultures. Cross Cultural & Strategic Management.
Zarafshan A. (2019). The prospect of human resources in education is critical. Tasnim News Agency.[in persian].