نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 عضو هیأت علمی،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های هوشمندی به‌منظور ارائه یک الگوی مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی است. این تحقیق با استفاده از پژوهش اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد.در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. محیط پژوهش در بخش کیفی، عبارت بود از 29 مورد مستندات شامل کتب و مقالات مندرج در پایگاه‌ها و وب سایت‌های معتبر در حوزه آموزش عالی،که در بخش داخلی در فاصله زمانی سال‌های 1380 تا 1398 و در بخش خارجی در فاصله زمانی سال‌های 2000 تا 2019، در پایگاه‌های داده معتبر نمایه شده بودند. . مستندات مذکور در بخش کیفی به شیوه نمونه‌گیری سرشماری انتخاب و مضامین از آن‌ها استخراج گردید.  جامعه آماری در بخش کمی را کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه  آزاد کل کشور به تعداد 13119 نفر تشکیل دادندکه از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 373نفر انتخاب گردید.روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این قسمت طبقه‌ای نسبتی تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافته‌های کیفی بود. به‌منظور اعتبار سنجی، از روایی صوری ، محتوایی (CVR) و سازه تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیلی عاملی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که، مقادیر مربوط به پایایی برآورد (ضریب آلفای کرونباخ) برای کلیه مضامین بالاتر از 0/7برآورد شد که نشان از همبستگی درونی در حد بالای معرف‌های مضامین پایه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Intelligence Components of a Suitable Model for Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Shokoh Alamati 1
  • Badri Shah Talebi 2
  • Narges Saeedian 2

1 Student of Educational Management, Islamic Azad University, Isfahan, Khorasgan, Iran

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the components of intelligence in order to provide a suitable model for Islamic Azad University that it was conducted using exploratory research in both qualitative and quantitative sections. In the qualitative part, the thematic analysis method with the deductive approach as well as in the quantitative part, the descriptive-survey method was used. The qualitative research environment consisted of 29 documents including books and articles in reputable databases and websites in the field of higher education, both within internal sector in 1998-2001 and within external sector in 2000 - 2019, indexed in valid databases. The documents in the qualitative section were selected through census sampling and their themes were extracted. Moreover, the statistical population in the quantitative section consisted of all national faculty members in Azad University that based on Krejcie and Morgan (1970) table, finally 373out of 13119 were selected. The sampling method used in this non-random part was quota type. In addition, the study instrument was a researcher-made questionnaire based on qualitative findings. The validity was confimed by face validity, content (CVR) and confirmatory factor analysis constructs. Factor analysis approach was also used to analyze the data. According to the results of data analysis, the reliability values ​​(Cronbach's alpha coefficient) were higher than 0.7 for all themes indicating a high level of correlation between the themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Proper pattern
  • Azad University
Alizadeh, S  2010, "The Role of Competitive Intelligence in Improving Organizational Performance", pp. 91-101. [in Persian].
Allameh, M 2014, “Study the Effect of Competitive Intelligence Components on Creating Innovation”, International Journal of Management Academy : 27-35
Alon, I Higgins, M 2005, "Global Leadership Success Through Emotional and Cultural Intelligences", Business Horizons, vol.48, pp.501-512.
Bartes, F 2012, Increasing the competitiveness of company by competitive intelligence, 7th International ScientificConference on Business and Management, pp. 808-814, Lithuania, May
Bayandin N. I,  Kretov V. S  2012, A Competitive Intelligence Monitoring System for Small Businesses, Scientific andTechnical Information Processing, Vol. 39, pp. 236–239.
Braun, V & Clarke, V  2013, “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
Dargi, P  2011, Competitive Intelligence and Marketing Intelligence, Publishing: Rasa Cultural Services Institute. [in Persian].
Dowlatabadi, H  Zinelli, Z  Shekarchizadeh, Z  2011, Investigating the Effect of Competitive Intelligence on Competitive Advantage ", Business Management Perspective, No. 5 pp. 9-25.[ in Persian].
Ellis, S  Margalit, D  and Segev, E  2012, “Effects of organizational learning mechanisms on organizational performance and shared mental models during planned change”,Knowledge and Process Management, Vol. 19 No. 2, pp. 91-102.
Ghafari Ashtiani, P  Chobandian, R  Zargaran, M  2014, "Investigating Competitive Intelligence from the Perspective of Entrepreneurs", Journal of Marketing Management, No. 22-.[ in Persian].
Javid, S  2010, "Investigating the Impact of Competitive Intelligence Process on Customer Satisfaction", Sari Center Noor Message, MSc Thesis.[ in Persian].
King, N  & Horrocks, C  2010, Interviews in qualitative research, London  Sage.
Meshbeki, A  2008, Abuzar Zangouei, Designing a Competitive Intelligence Model Based on Structural-Organizational Intelligence, Journal of Business Research, No. 49, Winter 2008, 1977.[ in Persian].
Method Study of its Structure and Construct Validity", Personality and Individual Differences, 42, pp. 3-14.
Nelke Margareta, Hakansson Charlotte 2015,” Competitive Intelligence for Information Professionals”, Chandos Publishing, 6th February.
Pahizkar, M  Javid, S  2009, "The Impact of Competitive Intelligence on Customer Satisfaction in Service Organizations, Master’s Thesis . [in Persian].
Petrisor I, Strain N,  2013,” Approaches on the competitive”, The USV Annals of Economics and Public Administration, Volume 13, Issue 1(17)100.
Pourdjam M,  Siadat A 2015,” The Relationship between Organizational Wisdom and Knowledge Management, Competitive Intelligence and Business Intelligence”, International Journal of Human Resource Studies, Vol. 5, No. 2.
Rabiei, M  2012, The Role of Information Systems in Creating Competitive Advantage Using Competitive Intelligence in Information Technology Companies of Guilan Province, MA. [in Persian].
Ranjbar, H  Haghdost, AS 2012, "Sampling in Qualitative Research: Tips for Getting Started", Vol. 10, No. 3.[in Persian].
Rouach, D  Santi, P  2001, competitive intelligence adds value: Five competitive -intelligence attitudes, European management journal, Vol. 19, NO. 5.
Sa´nchez, J.A Vijande, M.L Gutie´rrez, J.A  2011, “The effects of manufacturer’s organizational learning on distributor satisfaction and loyalty in industrial markets”, Industrial Marketing Management, Vol. 40 No. 4, pp. 624-635.
 Santos-Vijande, M.L., Lo´pez-Sa´nchez, J.A. and Trespalacios, J.A Shakhesi, E 2013, "Investigating the Impact of Competitive Intelligence on Performance of Manufacturing and Service Companies, MA Thesis. [in Persian].
Simona M, Felicia S 2014, Generating competitive intelligence within higher education institutions, Case study in Constanta Maritime University” Review of Applied Socio- Economic Research, Vol. 7, no. 1, pp. 84.