مدیر مسئول


علیرضا اولی پور عضو هیات علمی، دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

بیهوشی

 • olapour486yahpp.com

سردبیر


سید محمد علوی عضو هیات علمی، استاد، گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

بیماری های عفونی

 • aseyedmohammad119yahoo.com

مدیر اجرایی


مهدی سیاح برگرد عضو هیات علمی، استاد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

روانپزشکی

 • sayahbargardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عظیم میرزازاده عضو هیات علمی، دانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

داخلی

 • mirzazadtums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهدی سیاح برگرد عضو هیات علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

روانپزشکی

 • sayahbargardgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالحسین شکورنیا عضو هیات علمی،گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ایمنی شناسی

 • shakurniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


میترا امینی عضو هیات علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

پزشکی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


بهرام عین اللهی عضو هیات علمی، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چشم پزشکی

 • einolohibagmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهستی علیزاده عضو هیات علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری

 • alizadehmtbzmed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شعله بیگدلی عضو هیات علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


نوشین کهن عضو هیات علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، ایران.

آموزش پزشکی

 • nu.kohangmail.com

ویراستار


زیور صباغی نژاد عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 • baji245gmail.com

ویراستار انگلیسی


راضیه شایان پور ویراستار انگلیسی مجله

آموزش زبان انگلیسی

 • heidari.sara3gmail.com