نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زیرساخت‌های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت محور در راستای دانشگاه نسل چهارم انجام شد. پژوهش­ حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل دوازده نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای و طبقه‌بندی متناسب 255 نفر از اعضای هیأت علمی استادیار به بالای دانشگاه­های آزاد استان مازندران به­عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی مصاحبه­های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش‌نامه­ محقق ساخته بوده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان و صاحب‌نظران رسید و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد، همچنین به‌منظور بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی روابط بین زیرساخت‌های رویکرد مجازی و آموزش قابلیت محور نشان داد که با افزایش مطلوبیت زیرساخت‌های رویکرد مجازی، آموزش قابلیت‌محور نیز بهبود می‌یابد و زیرساخت انسانی ضعیف‌ترین رابطه (449/0) و زیرساخت پداگوژی (891/0) قوی‌ترین رابطه را با آموزش قابلیت محور داشته‌اند. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که زیرساخت‌های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت محور تأثیر مستقیم و قوی دارد (93/0=β, t=17/11)، به‌عبارت‌دیگر با افزایش مطلوبیت زیرساخت‌های رویکرد مجازی، آموزش قابلیت محور با شدتی قوی بهبود می‌یابد.
واژگان کلیدی: 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Approach substructures on Competency-Based Education towards fourth Generation Universities

نویسندگان [English]

  • manzar sadeghi 1
  • kiumars niazazari 2
  • Maryam Taghvaie Yazdi 2

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, sari, Iran.

2 Faculty Member, Educational Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the impact of virtual approach infrastructures on Capability -based training in fourth generation universities. The present study was conducted with an applied purpose and with a mixed approach. The statistical population in the qualitative section consisted of twelve faculty members selected by purposeful sampling with theoretical saturation law and also in quantitative section by Cochran formula and multistage cluster random sampling.  Altimately, an  appropriate sample size of 255 upper-assisstent professor faculty members  at universities of Mazandaran province was considered. Moreover, the data collection tools consisted of a semi-structured interview in the qualitative section and a researcher-made questionnaire in the quantitative section. Then, superfacial and content validity of the instruments was confirmed by experts. Confirmatory factor analysis was used to assess construct validity while convergent validity of the extracted mean variance index was  used. Thereupon to evalute the reliability of the instrument, Cronbach's alpha coefficient and hybrid reliability were used. Finally, the findings of the study showed that with increasing the favorability of virtual approach infrastructure, Competency-Based Education also improved; human infrastructure had the weakest relationship (0.449) whereas pedagogy infrastructure (0.891) meeted the strongest relationship with Competency-Based Education. Therefore, the results of Structural-equation modeling showed virtual approach infrastructure had direct and strong effect on Competency Based Education (t = 17.11, β = 0.93). In other words, by increasing the utility of virtual approach infrastructures, capability-based training improves strongly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Based Education
  • 4th generation university
  • Virtual approach
Albulescu I, Albulescu M 2014, The University in the Community. The University's Contribution to Local and Regional Development by Providing Educational Services for Adults, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 142,5-11.
AliPour A, Enayati T 2017, Research Commercialization of Fourth Generation Universities, Journal of Interdisciplinary Studies, Strategic Knowledge, vol.7, no.26, 53-76. [in Persian]
Cummins R, Floten B 2016. To CBE or not to CBE: The Washington state experience, The Journal of CompetencyBased Education, vol.1,no.3,140-145.
Enayati T, AliPour A 2014, The proposed model of generational centers of the University of the Humanities, moving to the fourth generation universities, journal of parks and growth centers, vol.10,no.39, 20-28. [in Persian]
Ghurbankhani M, Salehi K 2016, Representation of the Challenges of Virtual Education in the Iranian Higher Education System: A Phenomenological Study, Journal of Information and Communication Technology in Education, vol.7, no.2, 124-148. [in Persian]
Karlsson M 2004, Commercialization of Research Results in the United States–an Overview of Federal and Academic Technology Transfer, ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies.
Khursandi Taskuh A 2017, Fourth Generation University And the mission of community building, Journal of University today,vol.124,10-11. [in Persian]
Likisa K.D 2018, Challenges and prospects of competency‐based education: The case of adama science and technology university alumni students and hawas TVET college, adama, Ethiopia, The Journal of CompetencyBased Education, vol.3, no.2, 11-63.
Lukovics, M & Zuti, B 2018, Fourth Generation Universities and Regional Development - Presentation Slides. University of Szeged, Doctoral School of Economics, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3117263 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3117263.
Mahdi R, Shafii M,   2018, The Role of Creating and Capacity Building for Fourth Generation Universities for Local Development and regional, Journal of Industry and University, vol.10, no.35, 1 - 22. [in Persian]
Momeni H, Shariatmadari A, Naderi, A 2008, Competency-Based Curriculum in Higher Education, Educational Research Journal, vol.17, 129-156. [in Persian]
Nagy, J and Robb, A. 2008, Can universities be good corporate citizens? Critical Perspectives on Accounting, vol.19, no.8,1414-1430.
Naranjisani F, Ebadi R, Mustafavi Z,Yousbashi A 2017, Identifying the Learning Needs of Faculty Members in Higher Education, Journal of Educational and College Studies, vol.3,no.10, 29-53. [in Persian]