نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک. مرکزی، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فارس، ایران.

چکیده

امید یکی از متغیرهای تأثیر­گذار بر کیفیت زندگی و سلامت روان افراد جامعه و به­ویژه قشر دانشجو به­عنوان آینده­سازان جامعه است. همچنین امید می­تواند در افزایش توانمندی افراد در جنبه­های مختلف زندگی به­خصوص در زمینه تحصیلی نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم­دهی با باورهای امید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی همبستگی در سال 97- 1396 انجام شد. نمونه­ای با حجم 261 نفر  به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه­های استاندارد کیفیت تجارب یادگیری نیومن، خودنظم­دهی هانگ و انل و باورهای امید اسنایدر جمع­آوری شد. سپس اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون tمستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمره کل مقیاس کیفیت تجارب یادگیری با میانگین نمره کل باورهای امید رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین بین میانگین نمره کل مقیاس خودنظم‌دهی و تمام ابعاد آن با میانگین نمره کل باورهای امید و خرده­مقیاس­های آن رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خودنظم‌دهی به­شکل مثبت و معناداری پیش‌بینی کننده باورهای امید است. بر اساس نتایج به­دست آمده، بهبود کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان توسط دانشگاه­ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می­شود برنامه­ریزان درسی و مدرسان به طراحی و به­کارگیری روش‌های تدریس مناسب در جهت افزایش مهارت‌های خودنظم­دهی فراگیران اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Quality of Learning Experiences and self -regulation with Hope Beliefs among Students

نویسندگان [English]

  • mahin ghomi 1
  • Zahra Moslemi 2
  • Seyed Davood Mohammadi 3

1 M.Sc. student, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 M.Sc. student, Department of Educational Sciences & Psychology, Faculty of Human Sciences, Arak University, Arak, Iran.

3 Faculty member, Department of Psychiatry, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

چکیده [English]

The hope is one of the variables that influences the quality of life and the Mental Health of people in society and especially among  student population as the future of society. Hope can also play an important role in increasing the ability of people in various aspects of life, especially in the field of education. Considering the reasons, the present study aimed to investigate the relationship between quality of learning experience and self-regulation with Hope Components in students of Qom University of Medical Sciences. This descriptive - correlation study was conducted in 1396-97 and 261 students were selected through stratified random sampling method with considering gender. Data collected by standard Neuman`s quality of learning experience questionnaire, Hong and O’Neil self-regulation questionnaire, and Snyder `s Hope Components questionnaire. Then, the data were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test, and stepwise multiple regression. Comsequently, findings showed that the total score of quality of learning experience had a significant positive relationship with total score of Hope Components. Also, the total score of self-regulation and its subscales had a significant positive relationship with total score of Hope Components and its subscales. Furthermore, the results of multiple regression analysis revealed that self- regulation would positively and significantly predict Hope Components. Hence, the results suggest that universities should focus on improving the quality of student learning experiences. Curriculum planners and educators are also recommended to design and employ appropriate teaching methods to enhance learners’ self-regulation skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of learning experience
  • self-regulation
  • Hope Components
Acharya TAgius M 2017, The importance of hope against other factors in the recovery of mental illness, Psychiatr Danub, Vol.3, Pp. 619-622.
Adib-Hajbaghery M, Arabi Matin Abadi MJ, Ghadirzadeh Z, et al 2017, Interest in the Field of Study and Affecting Factors: The Viewpoint of Students of Kashan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education. Vol. 17, No.3, Pp.24-34. [In Persian]
Alizadeh Aghdam MB 2013, A Study of Hope in the Future among Students and it’s Affecting Factors, Journal of Applied Sociology, Vol. 23, No.4, Pp.189-206. [In Persian]
Arsal Z 2010, The effects of diaries on self-regulation strategies of preservice science teachers. International Journal of Environmental and Science Education, Vol.5, No.1, Pp.85-103.
Asayesh H, Sharififard F, Mosavi M, et al 2016, Correlation among academic stress, academic burnout, and academic performance in nursing and paramedic students of Qom University of Medical Sciences, Qom University Medical Sciences J, Vol.10, No.7, Pp.74-83. [In Persian]
Azimi M, Piri M, Zavvar T 2013, Relationship of academic burnout and self-regulated learning with academic performance of high school students, Res Curriculum Plang. Vol.2, No.11, Pp.116-128. [In Persian]
Azizian Kohan N, Dehghani M, Nosrati G 2019,  Analyzing the Mediator Role of Academic Hope in the Relationship between Professional ‎ Ethics in Teaching ‎ and Academic Performance in Physical Education Students, Ethics in science and Technology, Vol.  13, No. 4, Pp. 103-109. [In Persian]
Azizzadeh Forouzi M, Shahmohammadipour P, Heidarzadeh A, et al 2016, The Relationship between the Quality of Learning Experience and Academic Burnout and Achievement among Students of Kerman University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 16, No.9, Pp.84-93. [In Persian]
Ajam AA, Hemmati poor O, Rahimi H 2018, The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm, J Med Educ Dev, Vol.11, No.30, Pp.70-80. [In Persian]
Borjalilu S, Mojtahedzadeh R, Mohammadi A 2013, Exploring the validity, reliability and factor analysis of self-regulation scale for medical students, Journal of Medical Education and Development, Vol.8, No.2, Pp.25-35. [In Persian]
David F, Maximiliam K 2015, Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average, Learning and Individual Differences, Vol. 36, Pp.210-216.
Jamali M, Noroozi A, Tahmasebi R 2013, Factors affecting academic self-efficacy and its association with academic achievement among students of Bushehr university medical sciences 2012-13, Iranian Journal of Medical Education, Vol.13, No.8, Pp.629-41. [In Persian]
Eetemad Ahari A, Takhtipour M 2015, The relationship between Self-Regulation and self-efficacy with academic achievement of high school girls in region 2, Tehran. Educational Administration Research Quarterly, Vol. 7, No. 25, Pp. 33-64. [In Persian]
Fatin Sh, hosseinian S, Asgharnejad Farid AA, et al 2018. Evaluating Social Problem Solving and Psychological Capital model on Academic Burnout through mediating Help Seeking from Peers and Academic Consciousness, Positive Psychology Research, Vol. 3, No. 4, Pp. 75-90. [In Persian]
Fowler JH, Christakis NA 2008, Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis Over 20 Year in the Framingham Heart Study, British Medical Journal, Pp.337-338.
Ghadampour A, Khalili Z 2016, Relationship of Hope and Academic Motivation with academic self-efficacy in in Secondary School Students, International Conference on Management and Social Sciences. [In Persian]
Ghahremani N, Nadi M 2012, Relationship between Religious / Spiritual Components, Mental Health and Hope for the Future in Hospital Staff of Shiraz Public Hospitals, IJN, Vol. 25, No. 79, Pp. 1-11. [In Persian]
Ghomi M, Moslemi Z, Mohammadi SD 2019, The Relationship between Quality of Learning Experience and self-regulation with Academic Motivation in Students of Qom University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.19, No.1, Pp.1-9. [In Persian]
Ghoreishi Rad F 2008, The requirement of future optimistic occupation for the humanity students, Quarterly Research Bulletin of Isfahan University (Humanities), Vol.29, No.1, Pp.47-66. [In Persian]
Guilty EJ, Geleijnse JM, Ziteman FG, Hoekstra T, Schouten EG 2004, Dispositional Optimism and All-cause and Cardiovascular Mortality in a Prospective Cohort of Elders Dutch Men and Women, Archives of General Psychology, Vol. 61, Pp.1126-1135.
Halbesleben JR & Buckley MR 2004, Burnout in organization life, Journal of management, Vol.30, No. 6, Pp. 859-879.
Hayati D, Ogbahi A, Ahangari A, et al 2012. Investigating the relationships between quality of learning experience’s components and self-efficacy on academic burnout among students of Allamme Tabatabaei University of Tehran, Educational Development of Jundishapur, Vol.3, No. 4, Pp. 18-29. [In Persian]
Heidari- Soureshjani S, Drees F, Kazemi A, et al 2018, Study of the relationship between Educational- Research Environment and Research Interest in students, Research in Medical Education, Vol.10, No.1, Pp.56-62. [In Persian]
Hong E, O’Neil HF 2001, Construct validation of a trait self-regulation model, International Journal of Psychology, Vol.36, No.3, Pp.186–194.
Hongfei Du, Ronnel BK 2013, Placing hope in self and others: Exploring the relationships among self-construals, locus of hope, and adjustment. Personality and Individual Differences, Vol. 54, Pp.332–337.
Isvand M, Hafezi F 2017, The relationship between quality of life and Hope of life with mental health, The 3rd National Conference of New Researches in the Field of Humanities and Social Studies in Iran, Qom, Center for Islamic Studies and Research Soroush Hekmat Mortazavi, [In Persian]
Kadiolu C, Uzutiryaki E, Çapa aydin Y 2011, Development Validation of Self-Regulatory Strategies Scale, Eğitim ve Bilim,Vol.36, No.160, Pp.11-23.
Kamari S, Khormaee F 2015, The mediating role of patience in relationship between psychological hardiness and hope to education in high school students, Applied Research in Educational Psychology, Vol.2, No.5, Pp. 60-78.  [In Persian]
Kiafar MS, Kareshki H, Hashemi F 2014, The Role of Hope Components and Optimism on Academic Motivation of Graduate Students of Ferdowsi University and Mashhad University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.14, No.6, Pp.517-526. [In Persian]
Kosnin AM 2007, Self-regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates, International Education Journal, Vol. 8, No.1, Pp.221–228.
Marques SC, Gallagher MW & Lopez SJ 2017, Hope-and Academic-Related Outcomes: A Meta-Analysis, School Mental Health, Vol.9, No.3, Pp. 250-262.
Marzooghi R, Heidari E, Heidari M 2014, A Study of the Relationship between Qualities of learning Experience and Development of Students' Futures Research Ability, Strides in Development of Medical Education, Vol.11, No. 2, Pp.131-138. [In Persian]
Mirzaei-Alavijeh M, Hosseini S N, Motlagh M I, et al 2018, Academic self-efficacy and its relationship with academic variables among Kermanshah University of Medical Sciences students: a cross sectional study, Psj. Vol.16, No.2, Pp.28-34. [In Persian]
Moosavi SH, Hooman HA 2013, Relationship between hope with self-regular learning and satisfaction with studying among students, Quarterly Journal of Psychological Researches, Vol.5, No.19, Pp.21-36. [In Persian]
 Moosavi SM 2016, The role of perceived instrumentality, academic burnout and hope for future in relation to academic motivation, Journal of Educational and Scholastic Studies, Vol. 5, No. 2, Pp.  85-103[In Persian]
Mosavi Monazah ST, Gholtash A 2016, The relationship between educational and academic burnout and quality of learning experiences for students, Quarterly Journal of Educational Psychology Islamic Azad University Tonekabon Branch, Vol.7, No.3, Pp.77-89. [In Persian]
Naami A 2009, The relationship between quality of learning experience and academic burnout of MA Students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Psychological studies journal, Vol. 5, No. 3, Pp. 117-134. [In Persian]
Naami A 2011, Relationships between quality of learning experiences and academic a motivation in graduate’s student of Shahid Chamran University, Studies in Learning and Instruction, Vol.3, No.1, Pp.111-129. [In Persian]
Parviz Porzoor P, Narimani M, Shojaei A, et al 2015,  The role of hope (basis of Islamic attitude), life meaning and irrational beliefs in predicting tendency to marriage in university students, Iranian Journal of Culture in the Islamic University, Vol. 5, No. 16, Pp. 366-384. [In Persian]
Rand K, Martin A, Shea A 2011, Hope, but not optimism, predicts academic performance of law students beyond previous academic achievement, J Res Pers. Vol.45, No.6, Pp.683–686
Razeghi B, Saberi H 2017, Comparison of E-learning and Traditional Students Considering Academic Self-Regulation and Academic Achievement, Payavard salamat, Vol.11, No.1, Pp.98-105. [In Persian]
Retnowati S, Ramadiyanti AA, Suciati YA, et al 2015, Hope Intervention against Depression in the Survivors of Gold Lava Flood from Merapi Mount, Procardia- social And Behavioral Sciences, Vol. 165, Pp. 170-178.
Roshan Milan S, Aghaii Monvar I, Kheradmand F & et al 2011, A study on the academic motivation and its relation with individual state and academic achievement on basic medical students of Urmia University of medical sciences, Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol.9, No. 5, Pp.357-366. [In Persian] 
Sadoughi M, Tamannaeifar MR, Naseri J 2017, The Relationship between Resilience, Hope, Emotional Intelligence and Academic Burnout among Iranian University Students, Studies in Learning & Instruction, Vol.9, No.1, Pp.50-67. [In Persian]
Shirmohammadi L, Mikaeli Manee F, Zaree H 2011, Relationship between hardiness, life satisfaction, and hope with academic performance in university students, Quarterly Journal of Psychology (Tabriz University), Vol.5, No.20, Pp.125-147. [In Persian]
Zare H 2016, The effect of cognitive training of hope enhancing on optimism and achievement motivation of students in Payame Noor University, Psychology& Education Sciences Research in School and Virtual Learning, Vol.4, No.13, Pp.85-93. [In Persian]
Zimmerman BJ 2008, Investigating self-regulation and motivation: Historical, background, methodological developments, and future prospects, American Educational Research Journal, Vol.45, No. 1, Pp. 166-183.