نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی،گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 دانشجوی کارشناسی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

اتاق­های فرار بازی­های جذاب و تعاملی­ای هستند که در آن شرکت کنندگان در یک اتاق قفل شده قرار می­گیرند و برای فرار باید به صورت تیمی و در محدوده زمانی مشخص معمایی را حل کنند. اتاق فرار می­تواند به عنوان ابزاری برای یادگیری دانشجویان و تبدیل دانشجویان از تماشاگران غیرفعال به شرکت کنندگان فعال استفاده شود. این مطالعه با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی اتاق فرار آموزشی توسط همتایان برای ارتقا دانش و مهارت دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی می باشد، که در سال 1398 بر روی 20 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که از سه قسمت تشکیل شده بود. در انتها، ارزشیابی در خصوص میزان رضایت مندی دانشجویان از اجرای بازی اتاق فرار مورد بررسی قرار گرفت. مراحل اجرای این بازی شامل موارد زیر می باشد: نیازسنجی و امکان سنجی، طراحی سناریو و اتاق فرار، آماده سازی، اجرای بازی، ارزشیابی. نتایج ارزیابی دانشجویان نشان داد اکثر دانشجویان از انجام این بازی رضایت کامل داشتند و برگزاری اتاق فرار را به عنوان شیوه نوین آموزشی، موثر میدانستند و خواستار ادامه این روند در دانشکده بودند و اکثر دانشجویان، شرکت در اتاق فرار را آموزنده و مفید می دانستند.  با توجه به استقبال بالای دانشجویان از بازی اتاق فرار همتامحور، این بازی می­تواند به عنوان شیوه نوین آموزشی در رشته های مختلف و در سبک های متفاوت می­تواند در سطح دانشگاه ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, Implementation and Evaluation of Peer Educational Escape Room Games to Improve the Knowledge and Skills of Paramedical Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • mahdieh birganinia 1
  • Kaveh Eslami 2
  • reza arjmand 3
  • mandana izadpanah 4
  • Hamid Yazdaninejad 5

1 BSc Student, Department Health Information Technology, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

2 Faculty member, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences , Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences , Ahvaz, Iran.

5 BSc Student, Department of nursing Anesthesiology, School of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

چکیده [English]

Escape rooms are interesting and interactive games in which participants are locked in a locked room and have to solve the puzzle in a timely manner. The escape room can be used as a tool for learning students and turning students from inactive spectators into active participants. The purpose of this study was to design, implement and evaluate a peer educational escape room games to enhance the knowledge and skills of paramedical students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This study is a qualitative study, which was done on 20 students of Paramedical Faculty of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of three parts. Finally, the evaluation of students' satisfaction with the performance of the escape room game was evaluated. The implementation stages of the game include: needs assessment and feasibility, scenario and escape room design, preparation, implementation of the game, evaluation. The results of student evaluation showed that most students were satisfied with the game and considered running the room as a new educational method effective and wanted to continue the process in the college. Due to the high student acceptance of the peer-reviewed escape room game, this game can continue as a new way of teaching in different disciplines and in different styles at the university level.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • escape room
  • clinical skill
  • satisfaction
  • peer groups
  • gamification
Backhouse, A. and Malik, M., 2019. Escape into patient safety: bringing human factors to life for medical students. BMJ open quality8(1), p.e000548.
Chamundeswari, S. and Bakiaraj, S., 2015. Attitude towards and problems faced by teachers in the implementation of active learning methodology (ALM) in schools at the upper primary level in the Dharmapuri district. Global Inst Res Educ, 4, pp.57-61.
Dilmac, O., 2016. The Effect of Active Learning Techniques on Class Teacher Candidates' Success Rates and Attitudes toward Their Museum Theory and Application Unit in Their Visual Arts Course. Educational Sciences: Theory and Practice16(5), pp.1587-1618.
Felder, R.M., Felder, G.N. and Dietz, E.J., 1998. A longitudinal study of engineering student performance and retention. V. Comparisons with traditionally‐taught students. Journal of Engineering Education87(4), pp.469-480.
Fotaris, P. and Mastoras, T., 2019, October. Escape Rooms for Learning: A Systematic Review. In ECGBL 2019 13th European Conference on Game-Based Learning (p. 235). Academic Conferences and publishing limited.
Gidansky, I., Raymond, T.T. and Maa, T., 2018. Gamification in action: theoretical and practical considerations for medical educators. Academic Medicine93(7), pp.1014-1020.
Gómez-Urquiza, J.L., Gómez-Salgado, J., Albendín-García, L., Correa-Rodríguez, M., González-Jiménez, E. and Cañadas-De la Fuente, G.A., 2019. The impact on nursing students' opinions and motivation of using a “Nursing Escape Room” as a teaching game: A descriptive study. Nurse education today, 72, pp.73-76.
Hardré, P.L. and Sullivan, D.W., 2008. Student differences and environment perceptions: How they contribute to student motivation in rural high schools. Learning and Individual Differences18(4), pp.471-485.
Mokadam, N.A., Lee, R., Vaporciyan, A.A., Walker, J.D., Cerfolio, R.J., Hermsen, J.L., Baker, C.J., Mark, R., Aloia, L., Enter, D.H. and Carpenter, A.J., 2015. Gamification in thoracic surgical education: Using competition to fuel performance. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery150(5), pp.1052-1058.
O'Brocta, R. and Swigart, S., 2013. Student perceptions of a Top 200 Medication Course utilizing active learning techniques. Currents in Pharmacy Teaching and Learning5(1), pp.49-53.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutledge, C., Walsh, C.M., Swinger, N., Auerbach, M., Castro, D., Dewan, M., Khattab, M., Rake, A., Harwayne-
O'Leary, S., Diepenhorst, L., Churley-Strom, R. and Magrane, D., 2005. Educational games in an obstetrics and gynecology core curriculum. American Journal of Obstetrics and Gynecology193(5), pp.1848-1851.
Sadeghi, R., Sedaghat, M.M. and Ahmadi, F.S., 2014. Comparison of the effect of lecture and blended teaching methods on students’ learning and satisfaction. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism2(4), p.146. [In Persian]