نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه چشم، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تأثیر توانایی‌های ذهنی و شناختی افراد بر یادگیری بسیار اهمیت دارد. اما یکی از عواملی که می‌تواند مؤثر بر یادگیری باشد سبک‌های یادگیری و تفاوت افراد در این امر است. لذا جهت بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان سال آخر رشته پزشکی و ارتباط آن با نمرات آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دکتری عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال تحصیلی 97_1396 مطالعه‌ای از نوع توصیفی و همبستگی بر روی 270 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران که با روش در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسش‌نامه دموگرافیک و پرسش‌نامه سبک یادگیری کلب (1999) است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار 22SPSS و از طریق رگرسیون خطی دو متغیره و لجستیک به بررسی وضعیت روابط ابعاد و متغیرهای پژوهش از دیدگاه پاسخ‌ دهندگان پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین متغیرهای مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی و تجربه عینی با آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش ‌کارورزی دوره دکتری عمومی می‌باشد. در نهایت متغیر مفهوم سازی انتزاعی بیش‌ترین توانایی را در پیش‌بینی وضعیت مردود/ قبول دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی دارد (05/0p < ). آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان هم برای شخص یادگیرنده و هم برای فرد آموزش‌دهنده مفید است و می‌تواند موفقیت شخص یادگیرنده را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of Learning Styles with Basic Sciences and Pre-internships Comprehensive Examination Scores and Students' Results of the Clinical Competency Test at the end of the General practitioner course

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Fakhar 1
  • Farhad Adhami Moghadam 2
  • Fatemeh Merati 3
  • mohammad Sahebalzamani 4

1 M.Sc. student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. student in nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Faculty Member, Department of Management, Faculty of Health, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract: The impact of individuals’ cognitive and subjective abilities on learning is very important. But one of the effective factors on learning is learning styles and hereupon people's differences in this regard. Therefore, in order to examine the styles of learning of the medical students’ final year and its relationship with the scores of both basic sciences and pre-internships comprehensive exams and the results of the clinical competency test of the end of the general practitioner course in Tehran Islamic Azad University in academic year 2017-2018, a descriptive and Correlation study was carried out on 270 medical students who were selected by available method. The data collection tool was a demographic questionnaire and Kolbe's learning style questionnaire (1999). Accordingly, reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha; and also by SPSS22 software and using bivariate linear and logistic regression, the relationship between dimension and research variables were examined from respondents' point of view. The results showed the positive relationship between abstract conceptualization variables, reflective observation and objective experience with comprehensive exams of basic sciences and pre-internships of the general practitioner course. Finally, the abstract conceptual variable revealed the highest ability to predict students' reject / acceptance in clinical competency test (p <0.05). Ultimately, awareness of the student's learning style is useful both for the learner and for the trainer, and can lead the learner successful in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • clinical competency test
  • Comprehensive pre-internship exam
  • Comprehensive Basic Science Test
Adib- Hajbaghery M, Yazdani M 2018, Effect of OSCE on learning, satisfaction and test anxiety of nursing students: a review study, JME; VOL. 18, NO. 9, Pp. 70-83. [in Persian].
Ahanchian M, Mohamadzade Ghasr A, Garavand H, et al 2012, Prevalent learning styles among nursing and midwifery students and its association with functionality of thinking styles and academic achievement; a study in Mashhad school of nursing and midwifery, Iranian Journal of Medical Education.; VOL. 12, NO. 8, Pp. 577-588. [in Persian]
Allami A, Saffari F 2013, Correlation of OSCE and pre-internship examination results, Journal of Medical Education Development.; VOL. 7, NO. 13, Pp 57-63. [ in Persian]
Christensen J. L 2015, The relationship between creativity and learning style preference, age, and educational achievement, PhD Dissertation, Auburn University, retrieved. https://etd.auburn.edu/handle/10415/4882
Darvishzade M, Sabzevari S, Garrusi B, et al 2013, Reviewing learning styles regarding medical students of Kerman university of medical sciences and providing a teaching method appropriate based on their views, Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center.; VOL. 10, NO. 3, Pp. 376_384. [in Persian]
DaryaZadeh S, Faghihi A, Jokar F, et al 2017, Medical students’ viewpoints about clinical competency exam: a qualitative study, JME.; VOL. 17, NO. 9, Pp 100-109. [ in Persian]
Fakharian E, Tagharrobi Z, Mirhoseini F, et al 2011, Influential factors on results of comprehensive pre-internship exam in medical faculty of Kashan university of medical sciences: survey of an 18-years period, Hakim Research Journal.; VOL. 15, NO. 3, Pp. 203-212. [ in Persian].
Gappi L 2013, Relationships between Learning Style Preferences and Academic Performance of Students, IJERT.; VOL. 4, NO. 2, Pp. 70_76.
Gheibi M, Arefi M, Danesh E 2012, Relationship between learning styles and self-efficacy of student groups, Journal of Applied Psychology; VOL. 1, NO. 21, Pp. 53-69. [In Persian]
Hooshmandan Moghddam Fard Z, Shams A 2016, Relationship between creativity learning styles and educational achievement of agricultural undergraduate students in the university of Zanjan, Journal of Agricultural Education Administration Research.; VOL. 8, NO. 36, Pp. 30-43. [In Persian].
Izadi S, Mohammad zade A R 2008, Study of relationship between learning styles, personality traits and students' academic performance, Scientific- Research Journal of Shahed University; VOL. 14, NO. 27, Pp. 15-29. [ in Persian]
Khalil zade F, Ghaleei A 2015, The relationship between learning styles and succession in the entrance exam of Urmia medical science university students, Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty; VOL. 13, NO. 7, Pp. 563-571. [in Persian].
Kolb D, Boyatzis, R 2017, Experiential learning theory, NJ: Lawrence Erlbaum.
Martin S 2010, Teachers using learning styles: torn between research and accountability?, Teaching and Teacher Education; VOL. 26, NO. 8, Pp. 1583-91.
Meyari A, Sabouri kashani A, Gharib M et al 2010, Comparison of learning styles of first year students and fifth year students in medical sciences and their relationship with academic achievement Strides in Development of Medical Education, Journal of Medical Education Development Center.; VOL. 6, NO. 2, Pp. 110-118. [in Persian]
Nasri KH, Kahbazi M, Nasri SH 2010, Medical Students' Viewpoints toward Basic Sciences and Preinternship Comprehensive Exams in Arak University of Medical Sciences, ranian Journal of Medical Education; VOL. 10, NO. 1, Pp. 82-90. [ in Persian]
Panahi R, Kazemi S, Rezaie A 2012, The relationship of learning styles to academic achievement: the role of gender and academic discipline, Developmental Psychology. Iranian Psychologists; VOL. 30, NO. 8, Pp 189-196. [ in Persian]
Saghi S, Chelbyanloo GH, Fazel A et al 2011, A study of the relationship between learning styles and academic achievement with mediating of meta cognitive awareness among the university students, Educational Science; VOL. 4, NO. 13, Pp 79-94. [in Persian]
Seif A 2017, New breeding psychology (Psychology of learning and education), Tehran: Doran Publications [ in Persian]
Shabani F, Zohoor Parvande v 2017, The relationship between Kleeb's learning styles and motivation and academic achievement of Payame Noor University students in Mashhad in 1396-97. Master's Degree, Payame Noor University of Khorasan Razavi, Mashhad's Payame Noor Center. [ in Persian]